Становище по Плана за възстановяване и устойчивост на България

Новини

ОТНОСНО: Становище по обявения за обществени консултации План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България, в частта му касаеща СТЪЛБ 2: ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ, Област на политика: Кръгова и нисковъглеродна икономика, публикуван на 30.10.2020 г., на портала на Министерски съвет за обществени консултации и във връзка с обществено обсъждане инициирано от МРРБ и проведено на 13.11.2020 г.

Хабитат България внесе становище по плана, което е фокусирано върху Програмата за енергийна ефективност.

Становището е изготвено и подкрепено от членове на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“.

Приложение: СТАНОВИЩЕ на Фондация „Подслон за човечеството“


Анкетирането за установяване на жилищните нужди на семейства от бедни квартали в Община Сливен стартира

Новини

След като през юли започнахме работа на терен в гр. Търговище, дадохме начало и на проучването в Община Сливен.

Община Сливен е втората локация, където Хабитат България ще проведе представително социологическо проучване за жилищните условия на територията на общината, въз основа на което ще се изготвят препоръки за подобряване на местните практики и политики, свързани с жилищните условия на местното население и по-специално на бедните квартали.

На 18 и 19 август, 2020 г. в гр. Сливен беше обучен екипът анкетьори, които ще работят в кв. Нaдежда и в с. Тополчане. Веднага след това започна и същинската работа на терен, включваща посещаване на адреси и интервюиране по определен социологически модел. В Сливенския регион ще бъдат събрани данни от около 450 домакинства.

Успоредно с това се осъществява и проучване на действащите общински жилищни политики и практики, съвместно с представители на Община Сливен.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на уязвими групи от населението. Продължителността на проекта е 24 месеца (до септември 2021 г.) и се изпълнява в сътрудничество с Фондация „Здравето на ромите“ и с активното съдействие от страна на местната общинска администрация.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Становище по Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд

Новини

ОТНОСНО: Публикувания за обществени консултации на 10.07.2020г., проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021 – 2050г.

На портала за обществени консултации на Министерски съвет бе публикуван проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050г. Поставената цел е да бъдат обновени 60% от жилищния фонд в страната и близо 17% от нежилищния. Това ще доведе до спестяване на 7329 GWh енергия годишно.

Хабитат България внесе становище по проекта, което е фокусирано главно върху изискванията и достъпа до енергийно обновяване за семейства с ниски доходи.

Приложение: СТАНОВИЩЕ на Фондация „Подслон за човечеството“


Започна анкетиране за установяване на жилищните нужди на семейства от бедни квартали в Община Търговище

Новини

Община Търговище е една от двете локации, където Хабитат България ще проведе представително социологическо проучване за жилищните условия на територията на общината, въз основа на което ще се изготвят препоръки за подобряване на местните практики и политики, свързани с жилищните условия на местното население и по-специално на бедните квартали.

На 18 юли в гр. Търговище беше обучен екипът анкетьори, които ще работят в кв. Малчо Малчев и в с. Голямо Ново. Веднага след това започна и същинската работа на терен, включваща посещаване на адреси и интервюиране по определен социологически модел. В Търговище ще бъдат събрани данни от над 350 домакинства.

Успоредно с това се осъществява и проучване на действащите общински жилищни политики и практики, съвместно с представители на Община Търговище.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на уязвими групи от населението. Продължителността на проекта е 24 месеца (до септември 2021 г.) и се изпълнява в сътрудничество с Клуб на НСО – Търговище и с активното съдействие от страна на местната общинска администрация.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


ПОДПИШИ ПЕТИЦИЯТА И ПРОМЕНИ ЧИСЛАТА! Призови ЕС да намери решение за глобалната жилищна криза. #home4all

Новини

До 2030 година 1 от 4 човека в света ще живее в лоши жилищни условия.

Предизвикателствата от бързо разрастващата се пандемия COVID-19, са още една неотложна причина да се гарантира, че хората имат право на достойни жилища, за да защитят своето здраве и това на семействата си.

Днес в Европа младите хора не могат да си позволят да наемат жилище в големите градове; все повече нараства броят на семействата, които не могат да си позволят отопление и климатизация. В световен мащаб повече от половината от градското население живее в бедните квартали. Хората са принудени да стоят в дома си, за да се предпазят от коронавирус, затова в настоящата пандемия адекватните жилищни условия са въпрос на оцеляване.

ДЕЙСТВАЙ СЕГА подпиши петицията: https://bit.ly/home4all_петиция

 

Домът сега е по-важен от всякога и Европейският съюз трябва да играе роля в това.
Присъедини се към Habitat for Humanity и призови Европейския съюз към:

● Приоритизиране на осигуряването на достъпни жилища през следващия бюджетен период 2021–2027, особено за държавите от Глобалния Юг;
● Увеличаване на финансирането за обновяване на бедните квартали и достъпа до вода и канализация, за да се защити обществото от разпространението на болести и зарази;
● Преодоляване на енергийната бедност в рамките на Европейската зелена сделка с конкретни финансови мерки.

Ситуация

Повече от половината хора по света живеят в градски райони. До 2050 г. се очаква градското население да се удвои с още 2,5 милиарда души. Градовете ще продължат да растат, защото хората търсят работа, стабилност и перспективи за по-добър живот в тях. Въпреки, че бе постигнат известен напредък, темпът на урбанизация изпреварва значително способността за удовлетворяване на нуждите от жилища на градското население. Всеки един от 8 души в света живее в гето.

Без достъп до адекватни жилища и земя, все повече и повече семейства са изложени на риск от бедност и несигурност. Настоящата пандемия от коронавирус подчерта важността на жилището, като средство за защита от смъртоносни болести. Домът се превърна в най-сигурното място, но той не е достъпен за всеки. Habitat for Humanity работи за достъпа до достойно жилище, защото това е фундаментално за личността и семейството, за обществото, в което живеем, както и за икономиката, от която всички ние сме част.

Много страни все още не са подготвени и не са способни да посрещнат нарастващите жилищни нужди в градовете. Очакваното увеличение на населението в световен мащаб означава, че до 2030 година 2 милиарда души ще се нуждаят от адекватни жилища. Това представлява безпрецедентно предизвикателство за жилищния сектор.

Защо да подпиша петицията сега?

Европейският съюз, като най-големият световен донор за развитие, има уникалната възможност и отговорност да подпомогне страните партньори от Глобалния Юг да активизират усилията си за задоволяване на жилищните нужди. Следващият бюджет на ЕС за 2021–2027 г. е един от ключовите инструменти, чрез които той може да помогне на милиони хора да подобрят жилищните си условия и да се преборят с пандемията от коронавирус.

Европейската комисия стартира Европейската зелена сделка за решаване на климатичните проблеми. В основата на тази инициатива е обновяването на съществуващите сгради и справянето с енергийната бедност, за да се гарантира справедлив преход към зелена икономика.

Действай сега! Присъедини се към Habitat for Humanity и партньорските организации в цяла Европа. Призови ЕС да подкрепи тези препоръки и да помогне – всеки да има достоен дом!

Партньорски организации:

Habitat for Humanity International EMEA
Habitat for Humanity Bulgaria


Хабитат България стартира ново партньорство с Европейска климатична фондация

Новини

Европейската климатична фондация ще подкрепи застъпническите дейности на Хабитат България в областта на жилищната енергийна ефективност и дефинирането на понятието „Енергийна бедност“.

Хабитат България ще работи активно за приемане на Дългосрочна стратегия за обновяване на жилищния и нежилищен сграден фонд 2021-2050, за дефиниране на параметри и съдържание на понятието „Енергийна бедност“, както и за подновяване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради при нови принципи за самоучастие и подбор и с фокус подпомагането на домакинствата с ниски доходи за участие в програмата.

Партньорството между Европейската климатична фондация и Хабитат България стратира на 01.07.2020 г. и е договорено за срок от една година.


Проект : „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“

Новини

София, 24-ти октомври 2019 г.

Фондация „Подслон за човечеството“ / Хабитат България стартира изпълнение на проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“. Проектът е подкрепен в рамките на Първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП.

Продължителността на проекта е 24 месеца (до септември 2021 г.) и цели да спомогне торазработване на адекватни общински и национални жилищни политики и да допринесе за подобряване жилищните условия на уязвими групи от населението.

В рамките на новата инициатива на Хабитат България ще се проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди в ромски общности в Сливен (кв. Надежда и с. Тополчане) и Търговище (кв. Малчо Малчев и с. Голямо Ново) и проучване на действащите общински жилищни политики и ще се изготви цялостен аналитичен доклад и препоръки. Въз основа на доклада ще се инициира дебат и пряка работа с публичните власти и други заинтересовани страни за формулиране на отговарящи на реалните нужди общински жилищни политики, програми и наредби.

На кръгли маси със заинтересовани страни ще бъдат публично обсъждани визията, целите и мерките за подобряване на жилищните условия. Няколко местни организации ще бъдат обучени да работят за застъпничество по жилищни въпроси пред администрацията. В края на проекта ще бъде организиран Национален жилищен форум с участието на местни и национални институции, където ще бъде представен докладът с препоръките.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

СТАНОВИЩЕ на Фондация „Подслон за човечеството“

Новини

ОТНОСНО: Публикувания за обществени консултации Доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България (2020 г.)

Фондация „Подслон за човечеството“ / Habitat for Humanity Bulgaria от стартиране на своята дейност през 2001 г., популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране съзнанието на обществото и отговорността на институциите в посока премахване на жилищната бедност. В този смисъл, коментарите, които следват по-долу имат за фокус представянето на България в изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие, свързани с подобряване на жилищните условия. Позволяваме си и един общ коментар по документа – за всяка от 17-те кратко формулирани глобални цели има поставени конкретни цели, в които се казва какво, колко и докога се ангажират да постигнат държавите, в т.ч и България. В този смисъл, прегледът на изпълнението би следвало да показва напредъка по конкретните цели и индикаторите за тях, приети от ООН. Още повече, че в указанията за оценка на напредъка в постигането на целите се препоръчва:

• Заключенията да се основават на посочени емпирични доказателства, за да има конкретни елементи за измерване на напредъка.
• Да се идентифицират стъпки, които страните възнамеряват да предприемат в близко бъдеще и през следващите години, за да ускорят напредъка;

По темата за подобряване на жилищните условия отношение имат няколко цели: Глобална цел 1 Изкореняване на бедността (вкл. жилищната бедност), Цел 7 Достъпна и чиста енергия (вкл. енергийна ефективност на жилищните сгради) и Глобална цел 11 Устойчиви градове и общности.

Към Цел 1, формулираната конкретна цел 1.4. гласи:

• 1.4. До 2030 г. да се осигури на всички мъже и жени, и по-специално на бедните и уязвимите, да имат равни права на достъп до икономически ресурси, както и до базови услуги, собственост и контрол върху земята и други форми на собственост, наследство, природни ресурси и др., подходящи нови технологии и финансови услуги, включително микрофинансиране.

Одобрените от ООН индикатори за измерване на напредъка по тази конкретна цел са:

• 1.4.1 Дял от населението, живеещо в домакинства с достъп до базови услуги
• 1.4.2. Дял от цялото пълнолетно население със сигурни права върху земя, (а) със законно призната документация и (б), които възприемат правото си на земя като сигурна, по пол и вид на владение

Към цел 11 са поставени 10 конкретни цели, като първата от тях 11.1 гласи:

• 11.1: „До 2030 г. да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и да се обновят гетата и бедните квартали.“

Одобреният от ООН индикатор за измерване на напредъка в тази цел е:

• 11.1.1 Дял от градското население, живеещо в гета, неформални селища или неадекватно жилище.

В този смисъл, от представения документ не се разбира какви са били стойностите на тези индикатори преди приемането на Дневен ред 2030, към м. септември 2015г., и къде е България сега, т.е. има ли бездомни, обитават ли се неадекватни жилища, незаконни жилища и такива с неустановен статут, има ли достъп до базови услуги (водоснабдяване, канализация, електричество и т.н.), има ли гетоизирани квартали, какъв дял от населението живее в тях, а също постигнат ли е напредък в решаването им и какви са планираните стъпки.

Действително, през 2017-2018г. бе направен проект на Национална жилищна стратегия, но и до момента тази стратегия не е приета, не са разписани програми за нейното изпълнение. На практика страната ни няма дългосрочна жилищна политика, която да гарантира подобряване на жилищните условия към 2030г.

В допълнение, на стр. 33 е записано, че „При реновиране на жилищни сгради се дава приоритет на икономически необлагодетелстваните райони и на социално уязвимите групи.“ – твърдение, което не отговаря на практиката при финансирането на проекти от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

В заключение, бихме препоръчали предложения за обществени консултации документ да се преработи по начин, който обективно показва напредъка на страната в постигането на поставените цели, на база одобрените индикатори за тях.

05 март 2020 г.,
гр. София

Минчо Бенов
Национален Директор на Хабитат България
(п)

Приложение: СТАНОВИЩЕ на Фондация „Подслон за човечеството“ / Habitat for Humanity Bulgaria


Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права стъпи в още десет общини в България

Новини

В рамките на тригодишната кампания (2018 г. – 2020 г.), Хабитат България продължава своята успешна серия от срещи и доброволчески акции с общини и университети, в които акцент са предизвикателствата и възможностите на урбанизацията, както и подобряването на градската среда.

По време на работните срещи се разгледаха възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия. В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

Тема на дискусиите бе и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план 75% от хората нямат подходяща документация за земята, на която живеят, и милиони живеят в постоянен страх от изселване. Същевременно те не желаят да напуснат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

През 2018 г. и 2019 г. в кампанията участваха общините в Смядово, Търговище, Антоново, Габрово, Кюстендил, Дупница, Несебър, Бургас, Сунгурларе, София – район „Надежда“, Симитли, Павликени, Лясковец, Горна Оряховица, Ботевград, Самоков, Мездра, Стара Загора, Лом и Правец, както и университетите – Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Нов български университет (НБУ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Лесотехнически университет (ЛТУ). Над 2000 участници, сред които представители на общинската администрация, младежки и неправителствени организации, граждани и медии, се включиха активно в инициативите.

Чрез проведените мероприятия, Хабитат България цели да покаже, че пътят към устойчивите градове и достойния живот за всеки минава не само през държавни и общински политики, но и през личната ни отговорност и действията ни като граждани и съседи.

За контекста
Държавите в света са все по-силно водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация:
Глобалните цели за развитие (Sustainable Development Goals) на Организацията на обединените нации, приети в Ню Йорк през септември 2015 г., включват SDG 11: Устойчиви градове и общности.
Новият Градски дневен ред (The New Urban Agenda) бе приет през октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III).
Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU) беше приет по време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., с Пактът от Амстердам.

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света:
http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org


ІІІ Национален жилищен форум „Достъп до жилище и обновяване на бедните квартали“

Новини

С проведените през 2013 г. и 2016 г. два Национални жилищни форума, Хабитат България заостри вниманието на институциите и обществеността върху необходимостта от подобряване на жилищните условия в страната. Тази година организацията поставя фокус върху все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали, като организира трети Национален жилищен форум „Достъп до жилище и обновяване на бедните квартали“. Форумът се реализира в рамките на проект Build Solid Ground, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO). Партньори на събитието са Френски институт в България и Винербергер Груп.

Държавите в света са все по-силно водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация. През септември 2015 г., по време на Срещата на върха по устойчивото развитие в Ню Йорк, Организацията на обединените нации прие нова програма за развитие, наречена: „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”. В документа бяха формулирани 17 глобални цели за развитие и в частност, Глобална цел 11: Устойчиви градове и общности. Първата от поставените 10 конкретни цели към нея е: „До 2030 г. да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и да се обновят гетата и бедните квартали.“

През oктомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III), се събраха над 167 държави, които приеха Новия градски дневен ред. По време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., бе приет Пактът от Амстердам, който установи Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU).

Тези важни глобални събития определиха основните акценти в програмата на форума:
Панел I. Дневен ред 2030, Глобална цел за устойчиво развитие 11 и Достъпа до жилище за всеки и обновяване на бедните квартали до 2030 г. Глобалната рамка, очертана от целите за устойчиво развитие на ООН, Habitat III – Новият Градски Дневен ред, Градски дневен ред в Европа.
Панел II. България и Дневен ред 2030 за достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали. Позицията на институциите, ангажирани с постигането на целите за устойчиво развитие в областта на достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали.
Панел IІI. Инициативи на неправителствения сектор за подобряване на жилищните условия и партньорство с общините за провеждане на жилищна политика.
Панел IV. Добри практики на български общини за подобряване на жилищните условия в бедните квартали. Предизвикателствата, които срещат българските общини за обновяване на бедните квартали и подходите, които прилагат за осигуряване на правото на достъп до жилище.
Линк към пълната програма на форума: http://bit.ly/2UKq57u

Участниците във форума, сред които над 80 местни експерти на най-високо ниво, дискутираха, че България като страна по редица международни споразумения е поела ангажименти за постигане на поставените цели, но към момента степента на изпълнението им е незадоволителна. Правото на достъп до жилище не е изрично осигурено в българското законодателство. Десетилетия не се намира решение за незаконните строежи, които са единствено жилище на обитателите им. Общините нямат жилищен фонд и финансови ресурси, с които да осигурят алтернативно настаняване на нуждаещите се. Бедните квартали често са неурегулирани и без необходимата инфраструктура.

„Проектът на Националната жилищна стратегия, който беше публикуван за обществено обсъждане, не адресираше истинските проблеми на т. нар. сегрегирани зони. Надявам се в подобрената версия на документа да намерим отговор на въпроса как ще решим жилищните проблеми на хората, които живеят в тези зони, и как да преодолеем бедността“, акцентира Даниела Ушатова, Ръководител екип „Общински услуги и финанси“, Национално сдружение на общините в Република България.

Присъстващите се обединиха около тезата, че за решаването на тези проблеми е необходимо приемането на дългосрочна и прагматична национална жилищна политика, подкрепена с целево финансиране. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е в процес на разработване и обсъждане на нова Национална жилищна стратегия, която би следвало да покаже политическата воля за осигуряване на правото на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали.

За контекста
Държавите в света са все по-силно водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация:
Глобалните цели за развитие (Sustainable Development Goals) на Организацията на обединените нации, приети в Ню Йорк през септември 2015 г., включват SDG 11: Устойчиви градове и общности.
Новият Градски дневен ред (The New Urban Agenda) бе приет през октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III).
Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU) беше приет по време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., с Пактът от Амстердам.

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света:
http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org