Проект : „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“

Новини

София, 24-ти октомври 2019 г.

Фондация „Подслон за човечеството“ / Хабитат България стартира изпълнение на проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“. Проектът е подкрепен в рамките на Първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП.

Продължителността на проекта е 24 месеца (до септември 2021 г.) и цели да спомогне торазработване на адекватни общински и национални жилищни политики и да допринесе за подобряване жилищните условия на уязвими групи от населението.

В рамките на новата инициатива на Хабитат България ще се проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди в ромски общности в Сливен (кв. Надежда и с. Тополчане) и Търговище (кв. Малчо Малчев и с. Голямо Ново) и проучване на действащите общински жилищни политики и ще се изготви цялостен аналитичен доклад и препоръки. Въз основа на доклада ще се инициира дебат и пряка работа с публичните власти и други заинтересовани страни за формулиране на отговарящи на реалните нужди общински жилищни политики, програми и наредби.

На кръгли маси със заинтересовани страни ще бъдат публично обсъждани визията, целите и мерките за подобряване на жилищните условия. Няколко местни организации ще бъдат обучени да работят за застъпничество по жилищни въпроси пред администрацията. В края на проекта ще бъде организиран Национален жилищен форум с участието на местни и национални институции, където ще бъде представен докладът с препоръките.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Становище по изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България

Новини

ОТНОСНО: Публикувания за обществени консултации Доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България (2020 г.)

Фондация „Подслон за човечеството“ / Habitat for Humanity Bulgaria от стартиране на своята дейност през 2001 г., популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране съзнанието на обществото и отговорността на институциите в посока премахване на жилищната бедност. В този смисъл, коментарите, които следват по-долу имат за фокус представянето на България в изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие, свързани с подобряване на жилищните условия. Позволяваме си и един общ коментар по документа – за всяка от 17-те кратко формулирани глобални цели има поставени конкретни цели, в които се казва какво, колко и докога се ангажират да постигнат държавите, в т.ч и България. В този смисъл, прегледът на изпълнението би следвало да показва напредъка по конкретните цели и индикаторите за тях, приети от ООН. Още повече, че в указанията за оценка на напредъка в постигането на целите се препоръчва:

• Заключенията да се основават на посочени емпирични доказателства, за да има конкретни елементи за измерване на напредъка.
• Да се идентифицират стъпки, които страните възнамеряват да предприемат в близко бъдеще и през следващите години, за да ускорят напредъка;

По темата за подобряване на жилищните условия отношение имат няколко цели: Глобална цел 1 Изкореняване на бедността (вкл. жилищната бедност), Цел 7 Достъпна и чиста енергия (вкл. енергийна ефективност на жилищните сгради) и Глобална цел 11 Устойчиви градове и общности.

Към Цел 1, формулираната конкретна цел 1.4. гласи:

• 1.4. До 2030 г. да се осигури на всички мъже и жени, и по-специално на бедните и уязвимите, да имат равни права на достъп до икономически ресурси, както и до базови услуги, собственост и контрол върху земята и други форми на собственост, наследство, природни ресурси и др., подходящи нови технологии и финансови услуги, включително микрофинансиране.

Одобрените от ООН индикатори за измерване на напредъка по тази конкретна цел са:

• 1.4.1 Дял от населението, живеещо в домакинства с достъп до базови услуги
• 1.4.2. Дял от цялото пълнолетно население със сигурни права върху земя, (а) със законно призната документация и (б), които възприемат правото си на земя като сигурна, по пол и вид на владение

Към цел 11 са поставени 10 конкретни цели, като първата от тях 11.1 гласи:

• 11.1: „До 2030 г. да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и да се обновят гетата и бедните квартали.“

Одобреният от ООН индикатор за измерване на напредъка в тази цел е:

• 11.1.1 Дял от градското население, живеещо в гета, неформални селища или неадекватно жилище.

В този смисъл, от представения документ не се разбира какви са били стойностите на тези индикатори преди приемането на Дневен ред 2030, към м. септември 2015г., и къде е България сега, т.е. има ли бездомни, обитават ли се неадекватни жилища, незаконни жилища и такива с неустановен статут, има ли достъп до базови услуги (водоснабдяване, канализация, електричество и т.н.), има ли гетоизирани квартали, какъв дял от населението живее в тях, а също постигнат ли е напредък в решаването им и какви са планираните стъпки.

Действително, през 2017-2018г. бе направен проект на Национална жилищна стратегия, но и до момента тази стратегия не е приета, не са разписани програми за нейното изпълнение. На практика страната ни няма дългосрочна жилищна политика, която да гарантира подобряване на жилищните условия към 2030г.

В допълнение, на стр. 33 е записано, че „При реновиране на жилищни сгради се дава приоритет на икономически необлагодетелстваните райони и на социално уязвимите групи.“ – твърдение, което не отговаря на практиката при финансирането на проекти от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

В заключение, бихме препоръчали предложения за обществени консултации документ да се преработи по начин, който обективно показва напредъка на страната в постигането на поставените цели, на база одобрените индикатори за тях.

05 март 2020 г.,
гр. София

Минчо Бенов
Национален Директор на Хабитат България
(п)

Приложение: СТАНОВИЩЕ на Фондация „Подслон за човечеството“ / Habitat for Humanity Bulgaria


Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права стъпи в още десет общини в България

Новини

В рамките на тригодишната кампания (2018 г. – 2020 г.), Хабитат България продължава своята успешна серия от срещи и доброволчески акции с общини и университети, в които акцент са предизвикателствата и възможностите на урбанизацията, както и подобряването на градската среда.

По време на работните срещи се разгледаха възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия. В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

Тема на дискусиите бе и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план 75% от хората нямат подходяща документация за земята, на която живеят, и милиони живеят в постоянен страх от изселване. Същевременно те не желаят да напуснат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

През 2018 г. и 2019 г. в кампанията участваха общините в Смядово, Търговище, Антоново, Габрово, Кюстендил, Дупница, Несебър, Бургас, Сунгурларе, София – район „Надежда“, Симитли, Павликени, Лясковец, Горна Оряховица, Ботевград, Самоков, Мездра, Стара Загора, Лом и Правец, както и университетите – Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Нов български университет (НБУ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Лесотехнически университет (ЛТУ). Над 2000 участници, сред които представители на общинската администрация, младежки и неправителствени организации, граждани и медии, се включиха активно в инициативите.

Чрез проведените мероприятия, Хабитат България цели да покаже, че пътят към устойчивите градове и достойния живот за всеки минава не само през държавни и общински политики, но и през личната ни отговорност и действията ни като граждани и съседи.

За контекста
Държавите в света са все по-силно водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация:
Глобалните цели за развитие (Sustainable Development Goals) на Организацията на обединените нации, приети в Ню Йорк през септември 2015 г., включват SDG 11: Устойчиви градове и общности.
Новият Градски дневен ред (The New Urban Agenda) бе приет през октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III).
Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU) беше приет по време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., с Пактът от Амстердам.

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света:
http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org


ІІІ Национален жилищен форум „Достъп до жилище и обновяване на бедните квартали“

Новини

С проведените през 2013 г. и 2016 г. два Национални жилищни форума, Хабитат България заостри вниманието на институциите и обществеността върху необходимостта от подобряване на жилищните условия в страната. Тази година организацията поставя фокус върху все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали, като организира трети Национален жилищен форум „Достъп до жилище и обновяване на бедните квартали“. Форумът се реализира в рамките на проект Build Solid Ground, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO). Партньори на събитието са Френски институт в България и Винербергер Груп.

Държавите в света са все по-силно водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация. През септември 2015 г., по време на Срещата на върха по устойчивото развитие в Ню Йорк, Организацията на обединените нации прие нова програма за развитие, наречена: „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”. В документа бяха формулирани 17 глобални цели за развитие и в частност, Глобална цел 11: Устойчиви градове и общности. Първата от поставените 10 конкретни цели към нея е: „До 2030 г. да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и да се обновят гетата и бедните квартали.“

През oктомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III), се събраха над 167 държави, които приеха Новия градски дневен ред. По време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., бе приет Пактът от Амстердам, който установи Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU).

Тези важни глобални събития определиха основните акценти в програмата на форума:
Панел I. Дневен ред 2030, Глобална цел за устойчиво развитие 11 и Достъпа до жилище за всеки и обновяване на бедните квартали до 2030 г. Глобалната рамка, очертана от целите за устойчиво развитие на ООН, Habitat III – Новият Градски Дневен ред, Градски дневен ред в Европа.
Панел II. България и Дневен ред 2030 за достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали. Позицията на институциите, ангажирани с постигането на целите за устойчиво развитие в областта на достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали.
Панел IІI. Инициативи на неправителствения сектор за подобряване на жилищните условия и партньорство с общините за провеждане на жилищна политика.
Панел IV. Добри практики на български общини за подобряване на жилищните условия в бедните квартали. Предизвикателствата, които срещат българските общини за обновяване на бедните квартали и подходите, които прилагат за осигуряване на правото на достъп до жилище.
Линк към пълната програма на форума: http://bit.ly/2UKq57u

Участниците във форума, сред които над 80 местни експерти на най-високо ниво, дискутираха, че България като страна по редица международни споразумения е поела ангажименти за постигане на поставените цели, но към момента степента на изпълнението им е незадоволителна. Правото на достъп до жилище не е изрично осигурено в българското законодателство. Десетилетия не се намира решение за незаконните строежи, които са единствено жилище на обитателите им. Общините нямат жилищен фонд и финансови ресурси, с които да осигурят алтернативно настаняване на нуждаещите се. Бедните квартали често са неурегулирани и без необходимата инфраструктура.

„Проектът на Националната жилищна стратегия, който беше публикуван за обществено обсъждане, не адресираше истинските проблеми на т. нар. сегрегирани зони. Надявам се в подобрената версия на документа да намерим отговор на въпроса как ще решим жилищните проблеми на хората, които живеят в тези зони, и как да преодолеем бедността“, акцентира Даниела Ушатова, Ръководител екип „Общински услуги и финанси“, Национално сдружение на общините в Република България.

Присъстващите се обединиха около тезата, че за решаването на тези проблеми е необходимо приемането на дългосрочна и прагматична национална жилищна политика, подкрепена с целево финансиране. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е в процес на разработване и обсъждане на нова Национална жилищна стратегия, която би следвало да покаже политическата воля за осигуряване на правото на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали.

За контекста
Държавите в света са все по-силно водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация:
Глобалните цели за развитие (Sustainable Development Goals) на Организацията на обединените нации, приети в Ню Йорк през септември 2015 г., включват SDG 11: Устойчиви градове и общности.
Новият Градски дневен ред (The New Urban Agenda) бе приет през октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III).
Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU) беше приет по време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., с Пактът от Амстердам.

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света:
http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org


Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права стъпва в България

Новини

Градовете не могат да отговорят на нуждата от жилища. Хората масово се местят в тях, за да намират работа, но темпът на растеж на населението надвишава темпа на осигуряване на адекватно настаняване. До 2030 г. се очаква трима от всеки пет души в света да живеят в градове, както и населението в гетата да се удвои, достигайки 2 милиарда души.

Тези проблеми са във фокуса на Build Solid Ground, новата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права на международната организация Habitat for Humanity International. Застъпническата кампания, която преминава под мотото, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си, вече работи в над 30 страни по света.
В рамките на Build Solid Ground, Хабитат България започва серия срещи в български общини и университети, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.

В момента, един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

През 2018 г. – 2020 г., Хабитат България ще посети трийсет общини в цялата страна. Планираните за 2018 г. общини са Смядово, Търговище, Антоново, Габрово, Павликени, Несебър, Бургас, Дупница, Кюстендил и София. По време на срещите в общините, ще се разглеждат възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия.

Ще се дискутира и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план, 75% от хората в света нямат подходяща документация за земята, на която живеят и милиони живеят в постоянен страх от изселване, нежелаейки да напускат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване, хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.
В същото време, в рамките на срещите в университетите ще се търси провокиране на интерес у студентите по въпросите на урбанизацията, както и изследване на техни предложения за иновативни решения по проблемите, фокус на кампанията.

“Урбанизацията поставя огромно предизвикателство пред устойчивостта по отношение на жилищното настаняване, но и ако е добре планирана, тя може да служи като мощен инструмент за устойчиво глобално развитие”, споделя Минчо Бенов – Национален директор на Хабитат България.

За контекста
Държавите в света са все по-силно водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация:
Глобалните цели за развитие (Sustainable Development Goals) на Организацията на обединените нации, приети в Ню Йорк през септември 2015 г., включват SDG 11: Устойчиви градове и общности.
Новият Градски дневен ред (The New Urban Agenda) бе приет през октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III).
Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU) беше приет по време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., с Пактът от Амстердам.

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света:
http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org


Светът през 2030 г.: трима от всеки пет души живеят в градове, населението в гетата скача двойно, до 2 милиарда души

Новини

София, 28 – 29 май 2018 г.
Хората масово се местят в градовете, за да намират работа, като растежът на населението превишава темпа, в който градовете могат да отговорят на нуждата от жилища. В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация. До 2030 г. се очаква населението в бедните квартали по света да се удвои, достигайки 2 милиарда души.

Това бяха част от констатациите по време на първия ден на Международната конференция “Устойчиви градове: Нови предизвикателства и възможности пред общините”, организирана от българския клон на глобалната организация Habitat for Humanity International и провеждаща се под патронажа на Президента на Република България.

Поздрвителен адрес от Президента на Република България – г-н Румен Радев: „Срещи като днешната търсят подходящите решения. Те показват, че местните власти не са сами. Към техните усилия са съпричастни представители на различни институции, академични, професионални и граждански общности, дошли от различни краища на света.“

Конференцията, която продължава и утре, разглежда устойчивото развитие на съвременните градове в контекста на нарастващата урбанизация, климатичните промени и жилищните проблеми на съвременните градски територии и действията на общините за тяхното решаване. Форумът се реализира в рамките на Build Solid Ground, глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://solidgroundcampaign.org

Участниците в конференцията, сред които над 120 местни и чуждестранни експерти на най-високо ниво, се обединиха около тезата, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си. Присъстващите дискутираха, че урбанизацията поставя огромно предизвикателство пред устойчивостта по отношение на жилищното настаняване, но и че ако е добре планирана, тя може да служи като мощен инструмент за устойчиво глобално развитие. Решение, което присъстващите експерти подкрепиха, беше обновяването на бедните квартали – а именно, нуждата от подобряване на условията на живот в неформалните селища по света, осигуряване на достъп до базови санитарни условия, и на достойно жилище в дългосрочен план.

Експертите коментираха и нуждата от подобряване на правата върху земята в световен мащаб – съществен проблем в контекста на урбанизацията е, че 75% от хората в света нямат подходяща документация за земята, на която живеят и милиони живеят в постоянен страх от изселване, нежелаейки да напускат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Споделено мнение беше, че с осигурена собственост или право на ползване, хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще. “До 2030 г. трима от всеки пет души ще живеят в градове. Урбанизацията е една от най-трансформиращите тенденции на века и може да е източник както на предизвикателства, така и на решения”, заяви Минчо Бенов – Национален директор на Хабитат България.

По време на първия ден на конференцията бяха дискутирани и промените в климата и необходимостта от подобряване на енергийната ефективност на жилищата, включително чрез имплементиране на общинско ниво на практики за намаляване на енергийната бедност, както и такива с принос за смекчаване промените в климата. Конференцията продължава и на 29 май в хотел Хилтън в София, и е отворена за представители на медиите. Част от темите, които ще бъдат дискутирани по време на втория ден, включват иновативните подходи за териториално планиране; както и възможностите за финансиране на предизвикателствата пред градската среда и на иновационните дейности в градовете. (Програма на събитието)

Международната конференция “Устойчиви градове: Нови предизвикателства и възможности пред общините” е под патронажа на президента на Република България и е подкрепена от Посолството на Кралство Нидерландия в България, Националното сдружение на общините в Република България, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Коалиция за подобряване на жилищните условия „Достоен дом“, институции, общини и НПО. Форумът се реализира в рамките на проект “Build Solid Ground”, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO).

За контекста
Държавите в света са все по-силно водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация:
Глобалните цели за развитие (Sustainable Development Goals) на Организацията на обединените нации, приети в Ню Йорк през септември 2015 г., включват SDG 11: Устойчиви градове и общности.
Новият Градски дневен ред (The New Urban Agenda) бе приет през октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III).
Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU) беше приет по време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., с Пактът от Амстердам.

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света:
http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org


Хабитат България излезе с пакет от предложения към правителството

Новини

Стотици хиляди хора в България днес живеят в условия, които далеч не отговарят на минималните стандарти за жилищно настаняване. Близо 395 000 души обитават по трима и повече човека в стая, в тежки условия, често в неблагоустроени, построени с подръчни материали къщи. Лошите жилищни условия водят до социална и икономическа изолация на жителите. Държавата и общините трябва да отделят ресурси за решаването на тези проблеми, и е налице неотложна нужда от предприемане на пакет от мерки за гарантиране на правото на достоен живот на тези хора.

Това са част от изводите на Хабитат България, участник в глобалната застъпническа кампания Solid Ground, на Habitat for Humanity, за достъп до жилище и жилищни права. В рамките на кампанията, организацията днес излезе с предложение за пакет от мерки към правителството, целящи подобряване на жилищните условия в страната, в съответствие с Новия дневен ред на ООН, озаглавен ”Tрансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”, приет от 193 страни, в т.ч. и България на 25 септември 2015 г., по време на Генералната асамблея на ООН.

Проектът Solid Ground кореспондира с единадесетата глобална цел за устойчиво развитие – SDG 11 „Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове“ и по-специално с първата от поставените 10 конкретни цели към нея: „До 2030 г., да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и обновяване на бедните квартали.“

Българският офис на глобалната организация Habitat for Humanity разписа мерки за подобряване на жилищните условия в страната, в съответствие с новите глобални цели на ООН за устойчиво развитие:

В Закона за държавния бюджет:

Десетки хиляди хора в България живеят в домове в изключително лошо техническо и хигиенно състояние, без течаща вода и санитарни възли, с лоша улична мрежа и инфраструктура. Лошите жилищни условия пораждат сериозни проблеми за хората и в други сфери на живота, като образованието, заетостта и здравеопазването. Нуждаещите се от социално жилище в България са стотици хиляди души. В същото време, изпълнението на мерките за подобряване на жилищните условия в Плана за действие към Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) не е обвързано с финансови ресурси, освен предвидените средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г. за изграждане на около едва 500 социални жилища за цялата страна.

Хабитат България предлага в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2018 г. да се предвидят целеви средства за изпълнение на различни пакети от мерки от Плана за действие към Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите, приоритет Жилищни условия.

В Закона за общинската собственост:

Достъпът до социални жилища не е уреден в българското законодателство и няма разписани отговорности за това на държавата или общините. Последните нямат нито законовото задължение, нито ресурсите, за да реагират на нуждата от социални жилища. В Хартата на основните права на Европейския съюз, правото на социална помощ и помощ за жилище, предназначени да осигурят достойно съществуване на всички нуждаещи се, е признато и зачетено.

Хабитат България предлага в Закона за общинската собственост да се въведат две категории: „остра/неотложна жилищна нужда“, както и „социално жилище“, с които да се даде възможност за осигуряване на правото на достъп до жилище на местно ниво.

В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:

Много често нуждаещите се от жилище семейства не могат да преодолеят бюрократичните бариери и голяма част изобщо не са регистрирани в общинските картотеки. От друга страна, процесът за законно строителство на жилища е твърде сложен и продължителен, дори за жилищата до 50 кв. м. Това значително демотивира представителите на уязвими групи от обществото да търсят законно решение на жилищната си нужда.

Хабитат България предлага в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социалните услуги да бъдат допълнени с нова услуга – жилищен медиатор/асистент. Ролята на жилищния медиатор е да консултира и подкрепя семействата в процеса на издаване на удостоверение за търпими строежи; проектиране, одобряване и изграждане на законни жилища; кандидатстване за настаняване в общински жилища; подобряване на безопасността на обитаваните домове или решаването на други текущи проблеми, свързани със средата на живот.

“За постигането на политическите цели на Европейския съюз, заложени в Стратегията Европа 2020 – икономическа стабилност, борба с изменението на климата и социално приобщаване, както и на целите на Република България заложени в Националната програма за развитие „България 2020“, жилищното настаняване следва да има все по-голяма роля”, каза Минчо Бенов, Национален директор на Хабитат България.

С цел популяризация на кампанията Solid Ground на локално ниво и набиране на допълнителна подкрепа, Хабитат България покани трима съвременни български артисти да “преведат” на езика на изкуството идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право. Кампанията е съвместно с глобалната платформа за социално ангажирано изкуство Fine Acts.

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света:
http://solidgroundcampaign.org


Три години коалиция „Достоен дом“ в България

Новини

Националната коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“, организира работна среща и Общо събрание, по повод представянето на резултатите от три годишната й целенасочена работа в посока създаване на адекватна жилищна стратегическа и нормативна рамка в страната.

Програмата на събитието бе структурирана в два панела:

В първия панел взеха участие двама експерти по стратегическите въпроси на жилищната политика, съответно г-жа Гергана Благиева, Директор „Жилищна политика“ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представи концепцията на МРББ за продължаване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и арх. Стойчо Мотев – Главен експерт „Регионални анализи, градско планиране, устройство на територията, жилищна политика, туризъм“, презентира основните акценти по разработването на нова Национална жилищна стратегия и възможности за сътрудничество с експертите на коалицията.

Във втория панел бе представен подробен отчет за дейността на коалиция „Достоен Дом“ за периода 2014 г. – 2017 г., след което членовете единодушно гласуваха Хабитат България да продължи своята дейност като Координатор на коалцията и през следващия 3-годишен период (2017 г. – 2020 г.).

Коалицията е неформално обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в страната. Тя бе инициирана от Хабитат България, на учредителен форум в края на януари 2014 г. и от тогава работи активно и набира нови привърженици и членове. Към момента в коалицията участват 32 организации – неправителствени организации, браншови и професионални асоциации, водещи компании в строителния сектор, общини. В допълнение на това, със статут на наблюдатели в работата на коалицията участват Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Съюза на архитектите в България (САБ).

Работата на коалицията обобщена в цифри:

● 16 внесени писма с предложения за подобряване на жилищните политики и законодателството до Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси;
● Над 60 конкретни предложения за изменение на текстове в Закона за управление на етажната собственост, в Закона за устройство на територията и подзаконови нормативни актове: ПМС № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и методиката към нея, Плана за действие към Националната стратегията за интеграция на ромите;
● Проведени близо 20 формални и неформални срещи на коалицията на национално и местно ниво, от които 4 официални работни срещи с представители на МРРБ на ниво ресорен заместник министър, съветник на министъра, директор на дирекция „Жилищна политика“;
● Организиран съвместно с Хабитат България втори Национален жилищен форум;
● Проведени 3 пресконференции на коалицията.

За контакт с коалиция „Достоен дом“ :
Хабитат България, ул. „Любен Каравелов“ № 55, ет.1, ап.1, София 1124, Тел. 02/983 24 10
https://www.facebook.com/Coalition.Decent.Home