Национален жилищен форум

През 2013 г. Хабитат България, с финансовата подкрепа на Винербергер Груп, стартира провеждането на регулярен национален форум за обсъждане на национални и местни жилищни политики, стратегии и програми. Националният жилищен форум е представителна платформа за комуникация и споделяне на добри практики между отговорните българските институции и останалите заинтерсовани страни – местни власти, бизнес, неправителствен сектор и академични институции.

На 31.10.2013 г. Хабитат България организира Първи Национален жилищен форум, с подкрепата на Винербергер Груп и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Във форума участваха над 50 представители на институции, общини, бизнес структури, НПО. Основните теми на форума бяха национална жилищна политика и нейната законодателна рамка; механизми за подобряване на жилищните условия с помощта на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“ и новата Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020; добри практики и примери на партньорства за решаване на жилищни проблеми от Habitat for Humanity International и политиката на корпоративна социална отговорност на Винербергер Груп. Форумът завърши с церемония по връчване на ключовете на новопостроените две къщи в Костинброд за семейства с непълнолетни деца и ниски доходи и освещаване на домовете изградени от Хабитат България с дарени материали от Винербергер Груп.

На 26.04.2016 г. Хабитат България организира Втори Национален жилищен форум, който отново бе подкрепен от Винербергер Груп и МРРБ. Във форума участваха над 80 представители на институции, общини, бизнес структури, НПО. Основните разисквани теми бяха: необходимостта от нова Национална жилищна стратегия; възможности за провеждане на общинска жилищна политика; енергийна ефективност на жилищните сгради; напредъка по програмите за ЕЕ, препоръки за тяхното оптимизиране и предизвикателствата пред общините; жилищни условия на уязвими и маргинализирани групи; добри практики в областта на социалните жилища; устройствено планиране в зони с компактно ромско население; социални жилища.

На 09.04.2019 г. Хабитат България организира Трети Национален жилищен форум „Достъп до жилище и обновяване на бедните квартали“. С проведените през 2013 г. и 2016 г. два Национални жилищни форума, Хабитат България заостри вниманието на институциите и обществеността върху необходимостта от подобряване на жилищните условия в страната. През 2019 г. организацията постави фокус върху все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали, както в страната, така и по света. Акценти на форума бяха теми свързани с Дневен ред 2030, Глобална цел за устойчиво развитие 11 и Достъпа до жилище за всеки и обновяване на бедните квартали до 2030 г.; инициативи на неправителствения сектор за подобряване на жилищните условия и партньорство с общините за провеждане на жилищна политика; добри практики на български общини за подобряване на жилищните условия в бедните квартали. Третият Национален жилищен форум се реализира в рамките на проект Build Solid Ground и бе подкрепен от Френския Институт за България и Винербергер Груп.