Проект : „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“

Новини

София, 24-ти октомври 2019 г.

Фондация “Подслон за човечеството“ / Хабитат България стартира изпълнение на проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“. Проектът е подкрепен в рамките на Първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП.

Продължителността на проекта е 24 месеца (до септември 2021 г.) и цели да спомогне торазработване на адекватни общински и национални жилищни политики и да допринесе за подобряване жилищните условия на уязвими групи от населението.

В рамките на новата инициатива на Хабитат България ще се проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди в ромски общности в Сливен (кв. Надежда и с. Тополчане) и Търговище (кв. Малчо Малчев и с. Голямо Ново) и проучване на действащите общински жилищни политики и ще се изготви цялостен аналитичен доклад и препоръки. Въз основа на доклада ще се инициира дебат и пряка работа с публичните власти и други заинтересовани страни за формулиране на отговарящи на реалните нужди общински жилищни политики, програми и наредби.

На кръгли маси със заинтересовани страни ще бъдат публично обсъждани визията, целите и мерките за подобряване на жилищните условия. Няколко местни организации ще бъдат обучени да работят за застъпничество по жилищни въпроси пред администрацията. В края на проекта ще бъде организиран Национален жилищен форум с участието на местни и национални институции, където ще бъде представен докладът с препоръките.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.