Анкетирането за установяване на жилищните нужди на семейства от бедни квартали в Община Сливен стартира

Новини

След като през юли започнахме работа на терен в гр. Търговище, дадохме начало и на проучването в Община Сливен.

Община Сливен е втората локация, където Хабитат България ще проведе представително социологическо проучване за жилищните условия на територията на общината, въз основа на което ще се изготвят препоръки за подобряване на местните практики и политики, свързани с жилищните условия на местното население и по-специално на бедните квартали.

На 18 и 19 август, 2020 г. в гр. Сливен беше обучен екипът анкетьори, които ще работят в кв. Нaдежда и в с. Тополчане. Веднага след това започна и същинската работа на терен, включваща посещаване на адреси и интервюиране по определен социологически модел. В Сливенския регион ще бъдат събрани данни от около 450 домакинства.

Успоредно с това се осъществява и проучване на действащите общински жилищни политики и практики, съвместно с представители на Община Сливен.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на уязвими групи от населението. Продължителността на проекта е 24 месеца (до септември 2021 г.) и се изпълнява в сътрудничество с Фондация „Здравето на ромите“ и с активното съдействие от страна на местната общинска администрация.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.