Становище по Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Новини

Хабитат България подготви становище по проекта на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030.

Основен акцент в него е преодоляване на жилищната бедност в съответствие с Глобалните цели за устойчиво развитие, поставени с Дневен ред 2030 на ООН „Да преобразим света” – Глобална цел 1 „Изкореняване на бедността във всичките ѝ форми и навсякъде” и Глобална цел 11 „Устойчиви градове и общности”.

Приложение: Становище на Хабитат България по НСНБНСВ 2030