Проучване за установяване на жилищните нужди на семейства от бедни квартали в Община Сливен и Община Търговище

Новини

През последните няколко месеца Хабитат България / Фондация „Подслон за човечеството“ проведе детайлно социологическо проучване на жилищната ситуация в два региона на страната – Сливен и Търговище. Проучването се състоя на няколко етапа: направено бе анкетиране в 800 домакинства в квартали и села с предимно ромско население, във всеки от двата града бяха проведени бяха фокус групови дискусии на тема жилищни нужди и успоредно с това бяха разгледани всички данни, процедури и нормативни документи свързани с жилищния въпрос в Община Търговище и Община Сливен.

Целта на проучването е да се получи картина на реалната жилищна ситуация в двата региона и по-специално в бедните квартали, да се допитаме до местното население относно тяхното виждане за това в какви условия живеят и какви са нагласите им за промяна и да се установи какви са стратегическите намерения на местните власти за работа в посока подобряване на жилищните условия. Въз основа на данните от проучването ще се инициира дебат и пряка работа с публичните власти и други заинтересовани страни за формулиране на адекватни и съвременни жилищни политики, програми и наредби.

Резултатите от проучването ще бъдат визуализирани и представени пред широката общественост в началото на 2021 година, когато ще се проведат консенсусни кръгли маси с местната общинска администрация, граждани и организации, а през септемрви 2021 г. ще се инициира и дискусия на национално ниво в рамките на Национален жилищен форум.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.