Становище по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Новини

Хабитат България подготви становище по проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030, версия 13.04.2021 г.

Отбелязваме своето удовлетворение от проведения процес на консултации със заинтересованата общественост по проекта на Стратегията. Значителна част от препоръките, които бяха направени от различни организации, включително и от Хабитат България намериха своето място в документа. Подобрен бе анализа на съществуващото състояние, структурирани бяха целите, включени бяха индикатори за измерване на напредъка, формулирани въз основа на данните, които събира и обработва НСИ.

В подготвеното становище настояваме да бъде създаден нормативен инструментариум за придобиване на законен статут на жилища в кварталите с преобладаващо ромско население, обитавани от домакинства в жилищна нужда, за които това жилище е единствено. Необходимо е да се предостави възможност за придобиване на възмездно право на собственост върху земята или отстъпено право на строеж върху нея, в случаите, когато това е общинска или държавна собственост. Решаването на проблема с неустановения статут на жилищата в тези квартали ще има икономически, социални и екологични ползи за цялото общество.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище на Хабитат България по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030