Повечето от жителите на квартали с концентрация на бедност в община Търговище полагат усилия за подобряване на жилищните си условия

Новини

На 15.06.2021 г., Хабитат България организира кръгла маса с участието на представители на Община Търговище и други заинтересовани страни, на която представи резултатите от проведеното социологическо изследване “Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в Община Търговище”. Цел на дискусията бе ангажирането и активното участие от страна на публичните власти при формулирането на отговарящи на реалните нужди общински жилищни политики, програми и наредби.

Инициативата е част от проекта “Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество”, който Хабитат България изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Проектът допринася за разработването на адекватни общински и национални жилищни политики, свързани с подобряване жилищните условия на уязвими групи от населението.

В периода 20 юли – 20 октомври 2020 г. се проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди и действащите общински жилищни политики в ромските общности в Сливен и Търговище. Общо 800 домакинства бяха анкетирани, от които 310 в кв. “Надежда” – гр. Сливен, 140 в с. Тополчане – община Сливен, 150 в кв. “Малчо Малчев” – гр. Търговище и 200 в с. Голямо Ново – община Търговище.

Аналитичният доклад, съдържащ обобщени резултати от проучването, бе изготвен от доц. Алексей Пампоров – социолог в Институт по философия и социология на Българска академия на науките (БАН) и обхваща три основни тематични полета:

1. Условия на живот (жилища, инфраструктура, отопление);
2. Собственост на жилищата и нагласи към узаконяването им (документи за собственост, нагласи към узаконяване, идеалната нова къща, достъп до общинско жилище);
3. Доходи на домакинствата и нагласи към целево микрокредитиране (доходи на домакинствата и нагласи към използване на микрокредити).

С част от резултатите на анкетираните домакинства в кв. „Малчо Малчев“ – гр. Търговище и с. Голямо Ново – община Търговище, може да се запознаете по-долу:

● По отношение на инфраструктурната обезпеченост на жилищата в кв. “Малчо Малчев” вътре в жилището само 63% от анкетираните имат тоалетна и само 37,3% – баня. В с. Голямо Ново тоалетна вътре в жилището имат също около 62%, но баня – само 20%.

● В двете изследвани локации в Търговищко свързаността с общинската електропроводна мрежа е много добро – близо 99%, за разлика от Сливенско, където установихме, че близо 1/3 или нямат достъп до електроенергия или взимат от съседи на база на лични договорки.

Достъпът до течаща питейна вода също е сравнително добре подсигурен, но все пак около 5% от анкетираните разичтат на обществени чешми или няма от къде да вземат в близост.

Достъпът до канализация изглежда по-голям проблем, тъй като само 56% от домакинствата в кв. „Малчо Малчев“ имат изградена канализация, а в с. Голямо Ново процентът е едва 30%. Останалите имат или септична яма или нямат канализация.

Сметосъбирането в тези квартали също не е достатъчно обезпечено. Само 21% от семействата в кв. „Малчо Малчев“ имат контейнер в близост до входната си врата, 52% имат в близост до дома си, но над 25% нямат достъп до контейнер или изхвърлят боклука си в торби пред вратата на жилището, които биват събирани няколко пъти седмично. В с. Голямо Ново 15% са без достъп до сметосъбиране, а 75% от жителите изхвърлят боклука си някъде в селото, но контейнерите не са непосредствено до дома им.

Отоплението през зимата може да се превърне в значим фактор за задълбочаване на бедността или за циклично попадане в капана на бедност, поради натрупани дългове, от една страна. От друга страна е пряко свързано с качеството на въздуха, който домакинствата са принудени да дишат през зимния отоплителен сезон. Основният източник на отопление са т.нар. печки на твърдо гориво (дърва и въглища) – 95% в Търговище и 87% в с. Голямо Ново.

● За да оптимизират своите разходи, домакинствата използват различни подходи за отопление на жилищата си през зимата. Данните показват, че между различните квартали не се наблюдават твърде големи разлики. Само 33% в Търговище и 21% в с. Голямо Ново отопляват всички стаи. Подобни са процентите и на хората, които се събират да живеят в една стая през зимата – 26% в града и 30% в селото. Много домакинства отопляват основно една стая, в която се събират през деня, а спалните затоплят само преди лягане – 26% в Търговище и 30% в с. Голямо Ново.

● Относно наличните документи за собственост 71% от респондентите в кв. „Малчо Малчев“ и 79% в с. Голямо Ново декларират, че разполагат с нотариален акт за жилището си, а съответно 15% и 13% имат договор за покупка, но без нотариален акт. Едва 13% в града и 8% в селото нямат документи или не знаят дали има такива.

● Във всички изследвани квартали се наблюдава изключително високо ниво на желание жилището да бъде узаконено – съответно 96% в с. Голямо Ново и 92% в кв. „Малчо Малчев“. И в двете населени места почти ултимативното условие обаче е да няма големи разходи свързани с тази процедура. Вероятната причина за това е, че все пак домакинствата в тези места притежават нотариален акт или друг документ за собственост и узаконяването фактически ще засегне някои пристройки или преустройства на жилището.

● Около 55 % от анкетираните в Търговищко биха закупили земя или имот на друго място извън квартала. Основният фактор, поради който имат колебание за преместване извън квартала е дали биха имали достатъчно средства за такава инвестиция (62,5% в с. Голямо Ново), но има и други значителни причини за отказ. В кв. „Малчо Малчев“ 26% смятат, че „никой не може да ни помръдне от тук“, а за 25% от жителите на с. Голямо Ново важно е обстоятелството, че там живеят техните роднини и приятели. Около 4 % от анкетираните имат намерение да емигрират за постоянно извън България.

● Впечатление прави високият процент респонденти, които биха похарчили пари за сериозен основен ремонт на настоящето си жилище. В кв. „Малчо Малчев “ в Търговище само 15% са отговорили, че нямат планове за извършване на подобрения, всички останали планират да отделят средства за ремонт на покрив (66%), смяна на над дограма (52%) или дострояване на допълнителни стаи (42%). В с. Голямо Ново основните приоритети са ремонт на покрив (62%) и смяна на дограма (76%).

●Проучването доказа, че изследваните общности са действително с концентрация на бедност. В кварталът в Търговище е най-висок рискът от бедност, там 72% от домакинствата живеят с доходи под националната линия на бедност за съответната година, а специфичната линия на бедност е 150 лв. В с. Голямо Ново доходите са малко по-високи, отколкото в града, но и там 69% живеят под националната линия на бедност.

След провеждането на срещите и консултациите с общинските власти, гражданите и други заинтересовани страни, пълният доклад ще бъде финализиран и предоставен за публичен достъп на уебсайта на Хабитат България: www.hfh.bg

За организацията:
От 2010 г., Хабитат България работи успешно в община Търговище в партньорство с Клуб на НСО в рамките на инициативи за подобряване на жилищните условия чрез предоставяне на микрофинансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. За период от 10 години съвместно бе предоставена подкрепа за подобряване на жилищните условия на над 1 100 семейства от община Търговище на обща стойност над 498 000 лева.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.