Становище по процедура „Организационно развитие на Икономическия и Социален съвет и засилване ролята на организираното гражданско общество“

Новини

Хабитат България, съвместно с Български център за нестопанско право, Форум Гражданско участие и Антикорупционен фонд, внесе становище до Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Добро управление”, по повод процедура за финансиране на дейности на Икономическия и социален съвет (ИСС) – “Организационно развитие на Икономическия и Социален съвет и засилване ролята на организираното гражданско общество”, включена за одобрение в 18-то заседание на КН на ОПДУ.

Позицията на неправителствените организации е, че ИСС до момента не изпълнява функциите си на „граждански парламент”, и не е постигнал активност и авторитет, каквито би трябвало да има, въпреки значителните публични средства, с които разполага ежегодно.

Предложението е средствата предвидени за него в размер на 1,092 млн. лв., да бъдат прехвърлени към процедура “Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”. Към момента по тази процедура са предвидени средства в размер на 11 145 970 лв. и за тях ще се кандидатства на конкурсен принцип. По този начин ще се осигури по-голям ресурс за реални дейности за увеличаване участието на гражданските организации във формирането и изпълнението на политики.

С общото становище по процедурата можете да се запознаете тук:
“Организационно развитие на Икономическия и Социален съвет и засилване ролята на организираното гражданско общество”