Хабитат България изготви пакет от препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Търговище

Новини

Създаването на механизми за използване на необитаваните жилища с цел отдаване под наем като социални жилища е една от препоръките, насочени към разрешаването на проблемите, свързани с недостига на общински жилища.

В продължение на дейностите за подпомагане създаването на адекватни и отговарящи на съвременните изисквания национални жилищни политики, Хабитат България изготви пакет от препоръки към общинските политики, практики и нормативни документи изпълнявани на територията на община Търговище. Препоръките бяха представени и обсъдени на организирана онлайн кръгла маса с участието както на експерти от община Търговище, така и на представители на гражданското общество, неправителствения сектор, браншови организации, други държавни или общински институции.

Събитието е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на адекватни общински и национални жилищни политики, свързани с подобряване жилищните условия на уязвими групи от населението. Проектът е финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.

В рамките на проекта се проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди в ромски общности в Търговище (кв. „Малчо Малчев“ и с. Голямо Ново). Под ръководството на доц. Алексей Пампоров от Институт по философия и социология на Българска академия на науките (БАН), резултатите от социологическо изследване бяха обобщени в аналитичен доклад. На 14.06.2021 г., данните от доклада бяха представени на кръгла маса, в която взеха участие представители на Община Търговище, граждански организации и граждани.

Успоредно със социологическото изследване и благодарение на съдействието на община Тръговище, се осъществи и проучване „Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Търговище“, което включва:
• Изследване на общинските стратегически и програмни документи за жилищните политики;
• Изследване на общинските наредби за управление на общински жилища;
• Проучване на общинския жилищен фонд;
• Проучване на жилищната картотека за настаняване в общинския жилищен фонд;
• Проучване на необитавания жилищен фонд на база подадени декларации за освобождаване от такса битови отпадъци.

Част от основните препоръки за подобряване на местните жилищни политики, които Хабитат България изготви са:

1. Да се увеличи броят на общинските жилища и да се подобри състоянието на съществуващия, като се ограничи практиката да се продават общински жилища, увеличи се броят на жилищата за отдаване под наем вкл. и като се използва резервния жилищен фонд, а с получаваните приходи от наеми и продажби на общински жилища да се поддържат и ремонтират съществуващите. Нови общински жилища биха могли да се осигурят и чрез публично-частни партньорства.

2. Да се създадат механизми за използване на необитавания жилищен фонд в общината (а и на национално ниво). Вместо да се строят нови жилища, което е скъпо и времеемко, да се изкупуват необитавани жилища за социални нужди или да се осигури социална субсидия за случаите, когато нуждаещи се уязвими лица наемат жилище на свободен наем.

3. Да се стимулират и подпомагат наемателите на общински жилища да подобрят дългосрочно финансовото си състояние с цел да бъдат в състояние да решат трайно жилищните си проблеми. Същевременно да се постави горна граница на срока на договора за настаняване под наем (напр. до 5 години) или да се обвърже цената на наема със срока на ползване на жилището (напр. цената да нараства съпоставимо с пазарната наемна цена след петата година на ползване на жилището) с цел повече хора в жилищна нужда да имат възможност да ползват ограничения брой общински жилища.

4. При изготвянето на новия План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-20217 г. да се направи анализ на жилищните нужди, така че да се заложат групи от мерки за осигуряване на адекватни жилища в мащаб, съответстващ на нуждите. Същевременно е важно да се направи прецизен анализ на състоянието на квартали с концентрация на бедност като кв. „Малчо Малчев“ и да се предвидят средства за реализиране на системи от мерки за урегулиране на териториите, проектиране и изграждане на инфраструктура; кв. „Малчо Малчев“ да бъде включен в приоритетните проекти за изграждане на канализация, където повече от 1/3 от домакинствата нямат тоалетна и баня; да се подпомогнат домакинствата за привеждане на обитаваните от тях жилища в съответствие със законовите изисквания.

5. При изготвянето на новия ПИРО 2021-2027 следва да се отчетат проблемите на енергийната бедност, породени както от високите цени на енергията, така и от енергийната неефективност на голяма част от жилищата и да се заложат дейности за подкрепа на енергийно саниране на жилищните сгради с фокус върху енергийно бедни и уязвими домакинства – вкл. като алтернатива на помощите за отопление със замърсяващи горивни източници.

6. При изготвянето на новия План за интегриране на ромите 2021-2027 би следвало да се направи прецизен анализ на жилищните проблеми в кварталите с концентрация на ромско население и да се определят цели и количествени индикатори за постигането им, конкретни мерки вкл. поименен списък с приоритетни обекти и срокове за изпъллнение и да бъдат планирани като капиталови разходи в бюджета за съответната година.

Пълният пакет от препоръки можете да разгледате тук:
Основни изводи и препоръки към съществуващите жилищни политики и практики, прилагани на територията на община Търговище
Научете повече за проведеното изследване тук:
Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на ромските общности в община Търговище

След провеждането на срещите и консултациите с общинските власти, гражданите и други заинтересовани страни, пълният доклад „Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Търговище“, ще бъде финализиран и предоставен за публичен достъп на уебсайта на Хабитат България: www.hfh.bg

Финално изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики ще послужат за изготвянето на такива и на национално ниво. Всички доклади вкл. и препоръките ще бъдат представени и дискутирани по време на планувания за началото на 2022 г. Национален жилищен форум, с участието на представители на държавни институции.

Пакетът от препоръки е изготвен на база експертизата и дългогодишния опит на Хабитат България – организaция, работеща активно като застъпник за подобряване на жилищните условия в страната, инициатор и автор на редица предложения за подобряване на законодателната рамка, методически указания и програмни документи в областта на жилищната проблематика, координатор на Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“, участник и представител на неправителствения сектор в работни групи, обществени съвети и комисии. Използвани бяха и успешни примери и установени добри практики от други страни.

За организацията:
От 2010 г., Хабитат България работи успешно в община Търговище в партньорство с Клуб на НСО в рамките на инициативи за подобряване на жилищните условия чрез предоставяне на микрофинансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. За период от 10 години съвместно бе предоставена подкрепа за подобряване на жилищните условия на над 1 100 семейства от община Търговище на обща стойност над 498 000 лева.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.