Хабитат България предложи препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен

Новини

Необходимо е да се разработи рамка на националната жилищна политика, която да насочи и подпомогне усилията на местните власти за провеждане на съвременни и адекватни жилищни решения.

В продължение на дейностите за подпомагане създаването на адекватни и отговарящи на съвременните изисквания национални жилищни политики, Хабитат България изготви препоръки към общинските политики, практики и нормативни документи действащи на територията на община Сливен. Препоръките бяха представени и обсъдени на организирана онлайн кръгла маса с участието както на експерти от община Сливен, така и на представители на гражданското общество, неправителствения сектор, браншови организации, други държавни или общински институции.

Събитието е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на адекватни общински и национални жилищни политики, свързани с подобряване жилищните условия на уязвими групи от населението. Проектът е финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.

В рамките на проекта се проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди в ромски общности в Търговище (кв. „Малчо Малчев“ и с. Голямо Ново) и в Сливен ( кв. “Надежда“ и с. Тополчане). Под ръководството на доц. Алексей Пампоров от Институт по философия и социология на Българска академия на науките (БАН), резултатите от социологическо изследване бяха обобщени в аналитичен доклад. На 11.06.2021 г., данните от доклада бяха представени на кръгла маса, в която взеха участие представители на Община Сливен, граждански организации и граждани.

Успоредно със социологическото изследване и благодарение на съдействието на община Сливен, се осъществи и проучване „Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Сливен“, което включва:
• Изследване на общинските стратегически и програмни документи за жилищните политики;
• Изследване на общинските наредби за управление на общински жилища;
• Проучване на общинския жилищен фонд;
• Проучване на жилищната картотека за настаняване в общинския жилищен фонд;
• Проучване на необитавания жилищен фонд на база подадени декларации за освобождаване от такса битови отпадъци.

Част от основните препоръки за подобряване на местните жилищни политики, които Хабитат България изготви са:

1. Необходимо е Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2021 – 2024 г., да се допълни с анализ на жилищните нужди, така че да се планира ползването и поддържането на общинския жилищен фонд в съответствие с реалните нужди. Броят на картотекираните лица не отговаря на реалния брой домакинства, живеещи в пренаселени или нестандартни жилища. Необходимо е да се ограничат продажбите на общински жилища и да се увеличи броят на жилищата за отдаване под наем вкл. и като се използва резервния жилищен фонд. Приходите от наеми и продажби на общински жилища следва да се планират и използват целево за поддръжка и ремонт на съществуващите на годишна база. Практиката за осигуряване на нови общински жилища чрез публично-частни партньорства дава резултати и е добре да се разшири.

2. Необитаваният жилищен фонд на местно и национално ниво е съществуващ ресурс, който би могъл да се използва за осигуряване на достъпни социални жилища под наем. Вместо да се строят нови жилища, което е скъпо и времеемко, да се изкупуват необитавани жилища за социални нужди или да се осигури социална субсидия за случаите, когато нуждаещи се уязвими лица наемат жилище на свободен наем. По данни от националното преброяване, проведено през 2011 г., 7 115 жилища или 32% от целия жилищен фонд в община Сливен са необитавани.

3. При осъществяване на новия План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-20217 г. би следвало да се изпълняват проекти заложени, но нереализирани в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г., като например благоустрояване на кв. „Надежда“ и кв. „Комлука“, които са с най-неблагоприятни характеристики от всички квартали в града. В кварталите с концентрация на бедност е необходимо да се предвидят средства за реализиране на системи от мерки за урегулиране на териториите, проектиране и изграждане на инфраструктура. 80% от домакинствата в кв. „Надежда“ нямат вътрешни тоалетна и баня.

4. При изготвянето на новия План за интегриране на ромите 2021-2027 би следвало да се направи прецизен анализ на жилищните проблеми в кварталите с концентрация на ромско население и да се определят цели и количествени индикатори за тяхното постигане, конкретни мерки вкл. поименен списък с приоритетни обекти в кв. „Надежда“ и кв. „Комлука“ по години, с конкренти срокове за изпълнение, както и да бъдат планирани като капиталови разходи в бюджета за съответната година.

Както отбеляза зам.-кметът на Община Сливен Стоян Марков – работата за подобряване на жилищните условия в кварталите с концентрация на бедност не е лесна, тъй като там има голям процент жилища, които не отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията и е трудно да бъдат включени в повечето програми за подпомагане.

Петър Малинов от сдружение „Лекари на света“ изтъкна, че жителите на квартали с концентрация на бедност са с различни нужди и различни нагласи – някои от тях биха се преместили в друга част на града, а други биха предпочели да живеят на село; някои са с по-добри финансови възможности, други живеят под линията на бедност. Затова е важно да се изследват конкретните нужди и нагласите на уязвимите групи от населението и мерките да се планират спрямо тях.

Всеобщо бе мнението, че наличието на обща, национална жилищна рамка е ключово за успешното осъществяване на адекватна жилищна политика и на общинско равнище.

Научете повече за проведеното изследване тук:
Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Сливен

След провеждането на срещите и консултациите с общинските власти, гражданите и други заинтересовани страни, пълният доклад „Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Сливен“, ще бъде финализиран и предоставен за публичен достъп на уебсайта на Хабитат България: www.hfh.bg

Финално изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики ще послужат за изготвянето на такива и на национално ниво. Всички доклади вкл. и препоръките ще бъдат представени и дискутирани по време на планувания за началото на 2022 г. Национален жилищен форум, с участието на представители на държавни институции.

Пакетът от препоръки е изготвен на база експертизата и дългогодишния опит на Хабитат България – организaция, работеща активно като застъпник за подобряване на жилищните условия в страната, инициатор и автор на редица предложения за подобряване на законодателната рамка, методически указания и програмни документи в областта на жилищната проблематика, координатор на Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“, участник и представител на неправителствения сектор в работни групи, обществени съвети и комисии. Използвани бяха и успешни примери и установени добри практики от други страни.

За организацията:
Хабитат България работи успешно в община Сливен в рамките на инициатива за подобряване на жилищните условия, чрез предоставяне на микрофинансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. За период от 4 години организацията е предоставила подкрепа за подобряване на жилищните условия на над 560 семейства от кв. „Надежда“ на обща стойност над 111 000 лева.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.