II Декларация по проект 9а Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд от НПВУ

II Декларация по проект 9а Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд от НПВУ