Становище по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Новини

Хабитат България подготви становище по проект на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), версия 24.03.2022 г., и Националния план за действие 2022-2023 г., в частта им касаеща ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ.

След като се запознахме с новата версия на Стратегията, в частта й за приоритет „Жилищни условия“, бихме искали да отбележим, че единствената промяна, която констатираме спрямо версията от м. февруари 2021 г., е в т.нар. „Общи цели“, които в действителност са мерки за постигане на целта, формулирана от Европейската комисия за приоритет Жилищни условия: До 2030 г. да се намали най-малко с една трета разликата по отношение на изключително лошите жилищни условия.

Настоящата версия повтаря недостатъците на предходната – няма измерими показатели за посочените „общи цели“, които да показват Какво?, Колко? и До кога? искаме да постигнем. Отново искаме да подчертаем, че липсата на количествена и качествена информация за проблемите, идентифицирани в раздел ІІІ. НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ – АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ И СИТУАЦИЯТА, (които са абсолютно идентични с тези записани във версията 2021г.), води до невъзможност да се даде коректен отговор на първия въпрос в стратегическото планиране – КЪДЕ СМЕ СЕГА? Това възпрепятства и отговорите на следващите два въпроса КАКВО ИСКАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ?, а още по-малко „КАК ДА ГО НАПРАВИМ?“ (или планът за действие).

Националната статистика трябва да събира и предоставя информация, за мащаба на проблемите. Например, какъв е делът на ромското население със сигурни права върху земя, (а) със законно призната документация и (б), които възприемат правото си на земя като сигурна, по пол и вид на владение (един от индикаторите към ЦУР 1)? Такава информация НСИ не предоставя. Представително социологическо изследване, което Хабитат България направи с помощта на експерти от БАН, по проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г., показа че в края на 2020 г., в кв. „Надежда“, гр. Сливен, какъвто и да е документ за собственост имат едва 12,8% от анкетираните. Този факт има за цел да покаже, че когато знаем Къде сме сега?, можем да си поставим измерими цели.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище на Хабитат България по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030