Kонференция “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”

Новини

Събитието ще се проведе на 14-ти април 2022 г. в хибриден формат, присъствено в Астория Гранд Хотел – гр. София и онлайн в платформата Zoom.

Конференцията е безплатна и с предварителна регистрация за:
Присъствено участие ТУК
Оnline участие ТУК
След като се регистрирате ще получите имейл с потвърждение, съдържащ информация за присъединяване към срещата в Zoom.

С проекта “Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество” Хабитат България дава ясен пример за важността от разработване на нови общински и национални жилищни политики, свързани с подобряването на жилищните условия на уязвими групи от населението. Община Търговище и Община Сливен са двете пилотни общини избрани за реализиране дейностите по проекта, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.

Част от ключови дейности, които организацията проведе в периода от октомври 2019 г. до април 2022 г. включваха:
• Провеждане на задълбочено социологическо изследване “Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище”;
• Проучване на действащите общински жилищни политики и практики в Община Търговище и Община Сливен;
• Извеждане на препоръки за подобряване на местните жилищни политики и практики, съгласувани и обсъдени на консенсусни кръгли маси с Община Търговище и Община Сливен.

Въз основа на изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики, опита на други страни със сходни проблеми и стратегическите документи на еропейско и глобално ниво Хабитат България подготви и препоръки към националната жилищна политика и нормативна уредба. Те ще бъдат представени и дискутирани по време на заключителната национална конференция “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“.

Програмата на конференцията е разделена в три панела – Панел I. Общински жилищни политики и практики, Панел II. Добри практики за жилищни политики в Европа и Панел ІІІ. Националната жилищна политика за уязвими групи. Поставяйки фокус върху тези теми, Хабитат България цели да насочи общественото внимание към общинските жилищни политики и практики и по-специално към въпросите свързани с общинския жилищен фонд и неговото превръщане в социален жилищен фонд, подкрепен от държавата. По време на събитието ще бъдат дискутирани и проблемите на жилищата с неустановен статут, както и необходимостта от национална стратегия и нормативна уредба в подкрепа на подобряването на жилищните условия на населението. За участие са поканени представители на МРРБ, МТСП, НСОРБ и НПО, ангажирани с жилищната проблематика. Необходимо е да се разработи рамка на националната жилищна политика, която да насочи и подпомогне усилията на местните власти за провеждане на съвременни и адекватни жилищни решения.

За допълнителна информация разгледайте пълната програма тук:
Конференция „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.