Хабитат България и МРРБ започват работа по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения”

Новини

През август 2022 г. стартира изпълнението на проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, финасирано в рамките на ОП „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява в партньорство между Фондация „Подслон за човечеството“/Хабитат България и Министерство на регионалното развитите и благоустройството (МРРБ). Целта му е да се създаде механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество.

Изпълнението на проектните дейности ще допринесе за постигане и на двете цели, формулирани в настоящата процедура:
• Партньорско управление с гражданите и бизнеса;
• Открито и отговорно управление.

Специфичните цели на проекта са:
1. Създаване на достъпни и прозрачни механизми за взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество;
2. Подобряване на социалните жилищни политики и практики на местно и национално ниво;
3. Повишаване на общественото разбиране за важността на социалната жилищна политика за подобряване условията на живот на всички общности.

Целеви групи са общински администрации и служители по управление на общинските жилища в цялата страна, неправителствени организации, работещи с уязвими групи, както и широката общественост.

Повече от 20 години Хабитат България работи за подобряване на жилищните условия в страната. В момента жилищната политика се изразява основно в настаняване в общински жилища, които са крайно недостатъчни и в лошо състояние. За тяхното управление и поддържане общините не получават държавна подкрепа, всяка община осигурява жилищното настаняване според своите разбирания и ограничени възможности.

Проектът ще създаде механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации в цялата страна, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество, ще допринесе за подобряване на социалните жилищни политики и практики на местно и национално ниво и ще повиши общественото разбиране относно важността на социалната жилищна политика за подобряване условията на живот на всички общности.

В рамките му ще се проведе проучване и анализ на управлението на общинските жилища в България, ще се идентифицират добри практики от страната и чужбина и въз основа на това ще се направят препоръки и методически указания към общините за мултиплициране на успешни модели на работа. Основните изводи и препоръки от изследванията и анализите ще бъдат графично визуализирани и публично разпространени, за да се информира обществото и да се повиши неговото разбиране относно същността и важността на социалните жилищни въпроси.

Предвижда се създаването на уеб базиран механизъм за дискусии и споделяне на знания и опит по жилищни въпроси вкл. на общинските жилища, като така ще се създаде мрежа за комуникация и подкрепа между работещи в различни общини специалисти от една страна и от друга – между общинските експерти и гражданите.

Въз основа на събраните мнения и препоръки при изпълнението на проекта ще се внесе становище за иницииране на приемането на Национална жилищна стратегия на страната, която да даде дългосрочна перспектива за осигуряване на по-добра жилищна среда.

Проектът ще се изпълни в периода 25 август 2022 г. – 31 декември 2023 г. Общата му стойност е 59 898 лева, от които 50 913 лева са европейско и 8 985 лева – национално съфинансиране.