Становище по проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България

Становище по проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България