Становище Пo процедура за Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I НПВУ

Становище Пo процедура за Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I НПВУ