Становище по проект на Насоки за кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II

Новини

Хабитат България заедно с Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация, Българо-Австрийска Консултантска Компания АД, Център за Енергийна Ефективност ЕнЕфект и Българска Асоциация за изолации в строителството подготвиха становище относно Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.024 “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II”, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Вторият етап от изпълнение на Проект 9а НПВУ следва да даде началото на устойчивото енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, доколкото именно с него се въвежда моделът на съ-финансиране. Успехът му зависи от създаване на необходимите предпоставки собствениците да могат да осигурят финансовото си участие, а така също и необходимата организация, за да отговорят на поставените изисквания. Публикуваният проект за Насоки за кандидатстване съдържа редица недостатъци и несъответствия, за които вярваме, че не са умишлени, но ако не бъдат адресирани адекватно, със сигурност ще намалят значително мотивацията за участие на гражданите. Това ще постави риск не само успешното изпълнение на тази процедура, а и целия процес на трансформация на програмите за обновяване, и ще върне на дневен ред тезата, че в България обновяването не може да се случи по друг начин, освен чрез 100% БФП. За съжаление вече видяхме пределно ясно, че обновяването при 100% БФП води до излъгани очаквания и незаинтересованост от страна на собствениците, затова се надяваме и настояваме ръководството на МРРБ да вземе необходимите мерки, за да осигури успешното изпълнение на процедурата, като по този начин опосредства следващите стъпки в трансформацията на този порочен модел в посока приближане към успешните практики в страните от Централна и Източна Европа.

По-долу предлагаме на Вашето внимание своите коментари и конкретни предложения:

1. Да се осигури улеснен достъп до кредитен ресурс на преференциални условия за Сдруженията за собствениците от действащи финансови институции/механизми (напр. ББР, ФЕЕВИ) за покриване на съфинансиращия им дял.

2. Да се предвиди опция за допълнителна целева подкрепа за „енергийно бедни“ собственици.

3. Да отпадне изискването за удостоверяване на 100% съгласие на собствениците за обновяване, включително на нечленуващите в Сдружение на собствениците.

4. Предлагаме да отпадне критерият, по който да се оценява нивото на ангажираност към изпълнението на проекта като % съгласие за участие на собствениците в СС.

5. Да се прецизират Насоките по отношение на финансовата част:
a. Процедурата по кандидатстване да бъде ясно разписана и да се предвидят разходи за „професионално управление на процеса“ преди кандидатстване пред общинските администрации;
b. Прецизиране на отговорностите на КП по отношение на плащанията.

6. Да се прецизират отговорностите на партньорите, съобразно дела на финансиране и изпълнение на дейностите.

7. Да се прецизират текстовете на Споразумението за СС.

8. Да се осигурят необходимите условия за успешно протичане на програмата.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище по проект на Насоки за кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II