Становище по проект на Насоки за кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II

Становище по проект на Насоки за кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II