Становище по Закона за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗИД на ЗЕВИ)

Становище по Закона за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗИД на ЗЕВИ)