Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията то възобновяеми енергийни източници

Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията то възобновяеми енергийни източници