1 Енергийната бедност е предизвикателство пред ЕС и България