Хабитат България стартира кампания Home Equals в подкрепа на хората, живеещи в неформални селища по света

Видео

Хабитат България и международната мрежа на Habitat for Humanity стартираха петгодишна застъпническа кампания, наречена Home Equals, която цели промени в политиките на местно, национално и глобално ниво, за да се увеличи достъпът до адекватни жилища на хората, живеещи в неформални селища.

Като част от кампанията Home Equals, Хабитат България се застъпва за обновяването на неформалните селища и обезпечаването им с базови услуги и инфраструктура. По данни на НСИ от “Преброяване 2021” – 266 720 души са се определили като роми, голяма част от които живеят в незаконни жилища.

“Обитателите на неформалните селища играят изключително важна роля, търсейки подходящи жилищни решения за себе си”, каза Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. “Правилните политики могат да премахнат бариерите, да ускорят усилията и да отворят врата към по-добро бъдеще за много повече хора, които заслужават възможност да живеят в сигурен и безопасен дом.”

На световно равнище Habitat for Humanity призовава държавите-членки на Г-7 — които ще се срещнат този уикенд в Хирошима, Япония — да признаят равният достъп до жилище за решаващ фактор за напредъка в развитието и да се ангажират с разрешаването на жилищните нужди в неформалните селища като начин за постигане на прогрес по международните приоритети за развитие в области като икономически растеж, здравеопазване и образование.

Според публикуван днес доклад в подкрепа на кампанията “Home Equals”, мащабното подобряване на жилищните условия в неформалните селища биха довели до значителни ползи за икономическото и човешкото развитие. Първият по рода си доклад на Habitat for Humanity и Международният институт за околна среда и развитие (IIED), представя модел на ползите, които биха били реализирани по отношение на икономическия растеж, доходите, здравеопазването и образованието, от тези жилищни подобрения.

Докладът установява, че в някои страни брутният вътрешен продукт (БВП) и доходът на глава от населението ще се увеличат с до 10,5% и че всяка година в световен мащаб могат да бъдат спасени приблизително 730 000 живота – повече от броя на смъртните случаи, които биха били предотвратени годишно чрез изкореняване на маларията. Според модела допълнително 41,6 милиона деца ще бъдат записани в училище. Това е едно от всеки шест деца в света, които не посещават училище.

“Този доклад допълва доказателствата, че осигуряването на достъп до адекватни жилища на хората, живеещи в неформални селища, е не само правилно решение, но и умно”, споделя Джонатан Рекфорд, президент и главен изпълнителен директор на Habitat for Humanity International. “Чрез кампанията “Home Equals” ние и нашите партньори се ангажираме да предприемем незабавни действия, така че когато става въпрос за местата, които наричаме дом, повече от 1 милиард души, живеещи в неформални селища, да бъдат наистина третирани като равни.”

Научете повече тук: https://www.habitat.org/home-equals
Речник на термините: Home Equals


Енергийните обследвания на сгради и жилищната бедност, “Енергията”, ТV1

Видео

За да разкажат за своята дейност относно енергийните обследвания на сгради и жилищната бедност в предаването „Енергията“ по TV1 България гостуваха Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България и Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гледайте пълен запис на епизода тук:


Семинар за насърчаване използването на възобновяема слънчева енергия от домакинствата и дискусия “Да бъдем енергийно активни”

Видео

През последните трийсет години страната ни пропусна много възможности, за да направи хората енергийно активни и независими. Днес притиснати от енергийната криза, вместо да наваксаме пропуснатото, рискуваме да укрепим монопола още повече. Облекчават се процедурите за големите инвеститори, а пречките пред домакинствата и енергийните общности да подават в мрежата произведената неизползвана енергия остават. Да бъдат енергийно активни е еднакво важно както за бизнеса и общините, така и за домакинствата.

Хабитат България и гражданското сдружение “Обществен център за околна среда и устойчиво развитие” проведоха съвместно събитие, на което представиха начини за преодоляване на бариерите за активно използване на слънчевата енергия от домакинствата, така че прилагайки системата за нетно отчитане, те лесно да станат произвеждащи потребители на енергия. В него се включиха над 30 участника, сред които представители на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (СНССЕИВ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), общини, университети, професионални сдружения и неправителствени организации.

Част от ключовите въпроси, които организаторите отправиха към всички участници, засегнаха важността от въвеждането на „произвеждащ потребител“ (prosumer) и нетметъринг (net metering) в българската енергетика, както и облекчаване на бюрократичния процес при инсталирането на домашна фотоволтаична система. Във финалната дискусия се анализираха всички пропуски и се предложи изготвянето на „Пътна карта”, чрез която комплексно да се промени българското законодателство, така че то да бъде синхронизирано с европейското и в същото време да ни стимулира да бъдем енергийно активни. Това би ни помогнало да бъдем по-малко енергийно зависими и да допринесем за постигането на целта на ЕС за въглеродна неутралност до 2050 г.

Събитието е първият от поредица семинари на Консултативния съвет на заинтересованите страни за насърчаване използването на възобновяема слънчева енергия от домакинствата, част от проект EUKI “SUNRISE – Prosumer Solar Energy / Домакинства, произвеждащи енергия за бита от слънцето”, който Хабитат България изпълнява в консорциум с водеща организация Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) и партньори от Алианс на потребителите в Литва (LCA), Habitat for Humanity International (HFHI), Германско дружество за слънчева енергия (DGS) и Хабитат Македония. Проектът цели да спомогне преодоляването на бариерите за използване на възобновяема енергия (особено слънчева) от домакинствата в многофамилни жилищни сгради.

В България фотоволтаиците за балкони и фасади, с щепсел за включване в контакт (Plug-in PV с инсталирана мощност до 800W), са все още непопулярни в сравнение със страните от Западна Европа, където се прилагат от все повече домакинства. Тези фотоволтаици имат ниска себестойност, но висок потенциал за информиране на гражданите за възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и за мотивирането им да инсталират по-големи слънчеви енергийни системи в жилищните сгради.

Проектът стимулира въвеждането на инструменти за подпомагане и насърчаване на домакинствата в инсталирането на Plug-in PV, включително нетно отчитане на произведената и потребена енергия на годишна база, и се стреми да допринесе за постигане на по-високите цели на Европейския съюз за 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2050 г. Той е особено актуален в съвременните условия, когато високите цени на енергията показват важността на използването на ВЕИ за генериране на електричество, включително на ниво домакинства.

По време на събитието се проведе и дискусия “Да бъдем енергийно активни”, която е част от застъпническа кампания за енергийна независимост на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и „Зелени закони“. Те изпълняват проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

Програма: Семинар за насърчаване използването на възобновяема слънчева енергия от домакинствата и дискусия “Да бъдем енергийно активни”.

Видеозапис:

Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK). Конкурсът на EUKI за проектни идеи се осъществява от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ). Общата цел на EUKI е да се насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел намаляване на емисиите от парникови газове. https://www.euki.de/en/


Хабитат България и Министерството на регионалното развитие и благоустройството проведоха съвместно проучване относно състоянието и управлението на общинския жилищен фонд в страната

Видео

В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в което се включиха всички 265 общини в България, както и 24-те районни администрации на Столична община. Към тези данни бяха добавени и мненията на 92-ма граждани – потенциални потребители на услугата „общинско жилищно настаняване“. Негова цел бе събирането на данни за състоянието на общинския жилищен фонд в цялата страна, проследяването на текущите практики за управление на общинските жилища, както и основните проблеми, които общините и гражданите срещат по отношение настаняването в общинско жилище.

Анкетирането се осъществи в рамките на дейност „Анализ на съществуващите практики по управление на общинските жилища в България“, част от проекта „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, финансиран в рамките на ОП „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”. Проектът се изпълнява в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Финалните резултати и препоръки от изследването бяха представени по време на онлайн дискусионен форум, който се проведе на 27-ми март в платформата Zoom. В него се включиха над 90 участника, сред които експерти от Дирекция “Жилищна политика” към МРРБ, представители на общинската администрация и гражданските организации.

Форумът започна с обобщена информация за общинския жилищен фонд в страната. Представени бяха основни резултати по теми свързани с общинските жилища за отдаване под наем, за продажба, резервният общински фонд, необитаваните общински жилища и социалните жилища. В продължение се представи темата за установяване на лицата с жилищни нужди и настаняването им в общински жилища, затрудненията при кандидатстването за общинско жилище и нуждата от допълнителна подкрепа. Закриващите теми засегнаха управлението на общинските жилища – приходи и разходи, тяхното състояние, контрол и мониторинг. Участниците се включиха в няколко дискусионни сесии и споделиха свой опит и мнения.

Въз основа на настоящия анализ и получените резултати ще бъдат изготвени препоръки за подобряване управлението на общинския жилищен фонд. Основните изводи от изследването ще бъдат графично визуализирани и публично представени, за да се информира обществото и да се повиши неговото разбиране относно същността и важността на социалните жилищни въпроси. В допълнение, експерти от МРРБ ще подготвят и разпространят методически указания за подобряване на практиките по управление на общинските жилища. Всички мнения и препоръки при изпълнението на проекта ще бъдат основа за изготвяне на становище за иницииране приемането на Национална жилищна стратегия на страната, която да даде дългосрочна перспектива за осигуряване на по-добра жилищна среда.

Информацията ще бъде достъпна и чрез профилите на всяка община в създаденото в рамките на настоящия проект пространство за обмен на информация и документи, свързани с управлението на общинския жилищен фонд – платформата www.obshtinskidom.bg. 

Проект “Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“ се реализира в периода 25 август 2022 г. – 31 декември 2023 г. Негова цел е създаването на механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество. Общата стойност на проекта е 59 898 лева, като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по ОПДУ е 52 328 лева, от които 44 479 лева са средства от Европейския социален фонд и 7 849 лева – национално съфинансиране.

Пълен запис на форума можете да гледате тук:


 Инж. Йордан Николов отговаря на въпроса “Кои са предимствата от въвеждане на минимални енергийни характеристики на сградите?”

Видео

Хабитат България продължава серията от експертни интервюта по горещи теми свързани с енергийното обновяване на сградите, енергийната криза, възможностите за пестене на енергия и алтернативите за генерирането й. На въпроса “Кои са предимствата от въвеждане на минимални енергийни характеристики на сградите? отговаря инж. Йордан Николов, Изпълнителен директор на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Научете какви са изискванията към съществуващите жилищни сгради и стандартите за новите за постигане на целите за въглеродна неутралност до 2050 г., като прочетете цялото интервю или изгледате видеото по-долу.

Ася Добруджалиева: Здравейте от импровизираното студио на Хабитат България. Продължаваме видео интервютата с експерти по темите, които са свързани със Зелената сделка, Пактът за климата, постигането на въглеродна неутралност, цели, които Европейският съюз и България като част от него си поставя за близките десетилетия.

Поканили сме днес г-н Йордан Николов, който е дългогодишен наш партньор, представител на Българска асоциация за изолации в строителството, неин Изпълнителен директор, а също така и Координатор и инициатор на кампанията Renovate Bulgaria, която е част от Renovate Europe, насочена изцяло към енергийното обновяване на сградите в Европа.

Здравейте, г-н Николов! Темата, която днес ще разискваме е свързана с нещо, което е отлично познато за Вас, Директивата за енергийните характеристики на сградите и предлаганите нови промени в нея с оглед постигането на целите за въглеродна неутралност. Какви са всъщност тези основни промени, които сега се предлагат и обсъждат?

инж. Йордан Николов: Здравейте! Обсъждат се много промени. Доколкото имам информация мина едно заседание на Комисията на Европейския парламент по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE), в което има направени предложения. Разбира се допълнително ще бъдат разгледани и в пленарна зала ще бъдат приети.

Ако ме питате за моето лично мнение, това, което е прието като цели, поне що се отнася до класа на енергийна ефективност на сградите, не ме удовлетворява и ми се струва, че целите, които са заложени не са достатъчно амбициозни. И бих могъл да се обоснова. Има неща, които меко казано ми се струват странни. Приемаме цели, които са свързани с достигането на определен клас по енергийна ефективност до 2030-та година и после достигане на по-висок клас до 2033-та година. Може би трябва да видим пълния текст, за да разберем за какво става дума, но от нашата гледна точка на хора, които се занимават с топлоизолацията на ограждащата конструкция на сградите ми се струва малко странно, защото повишаването на енергийната ефективност в един такъв следващ период и то толкова кратък от три години меко казано е невъзможно с методите на строителните дейности.

Тоест, ако ние искаме да повишим енергийната ефективност на сградите чрез добавяне на слой топлоизолация – това е абсолютно неразумно. Това трябва да го правим от самото начало до възможно най-високия клас тъй като цената на топлоизолацията не е големия процент разходи в енергийно ефективното обновяване в частта му сградна обвивка. Така че, нека да излезе тази Директива в някакъв по-последен вариант, за да мога тогава да преценя.

Но аз смятам, че ние като Renovate Bulgaria и още повече като представители на строителния бранш би трябвало да коментираме и да искаме изясняване на тези въпроси, защото ако се касае само за намаляване на въглеродните емисии, нещата стоят по един начин. Това не би било и няма как да бъде свързано с конкретните сгради, защото енергийната ефективност на конкретната сграда се отнася за конкретната сграда. Не можем да говорим за първични енергии и произход на енергията и т.н., защото сградата си е сграда. Да, това, което можем да добавим са възобновяеми източници, можем да добавим термопомпи и т.н., но самият въпрос с енергийната ефективност на сградата, тоест липсата на загуба на енергия не може да се реши по този начин.

Ася Добруджалиева: Да, разбирам, подходът на Комисията очевидно е насочен към това стъпка по стъпка да постигаме по-висок клас на сградите, но в същото време Вие сте абсолютно прав, че когато се извършва тази процедура, този строителния процес на поставяне на топлоизолацията всъщност труда е идентичен независимо от това дали слагаме 3, 6 или 16 см. изолация. Така че, действително най-вероятно става въпрос за тази част от дейностите, които се изпълняват по сградите, които са свързани с това да се намали консумацията на енергия, включително и с ползването на ВЕИ.

Всъщност по отношение на Директивата тези минимални енергийни характеристики на сградите, които искат да се въведат като изисквания, за тях какво мислите? Защото те третират от една страна сградите, които предстоят да бъдат изграждани, тоест новопостроените сгради и съществуващите стари сгради.

инж. Йордан Николов: С риск да повторя малко от това, което казах преди бих искал да кажа, че поставянето на цели за достигане на клас Е на енергийна ефективност и след това допълването му до клас Д, на мен ми се струва дори за нови сгради, поне от строителна гледна точка, ми се струва безсмислено.

Безсмислено е, защото, когато ние инвестираме в тази сграда трябва да разделим предмета на енергийната ефективност на две части. Имаме така наречения статичен компонент, това е сградата, това е нейната сградна обвивка, значи стени, покрив, дограма. И другият компонент това са инсталациите. На първо място трябва да стои статичния компонент, защото когато ние решим статичния компонент той стои в целия живот на сградата. Докато другият компонент доставката на енергия е нещо, което се развива много по-бързо. Може действително да се прави поетапно, тоест ние не трябва веднага да инвестираме във фотосоларни системи или в термопомпи и т.н., този процес може да стане постепенно. Докато другото няма никакъв смисъл да го правим постепенно. Чисто икономически няма смисъл да го правим. Както казахте труда е един и същ, всички съпътстващи материали са едни и същи. Единствената разлика е в дебелината на топлоизолацията, тоест ние оттам какво ще спестим? Ще спестим 5% ,10% от общата стойност и после още веднъж трябва да ги направим тези работи, за да повишим енергийната ефективност.

Ася Добруджалиева: Призивът, от това, което казвате, ако мога да обобщя е към всички, които са обитатели на многофамилни жилищни сгради, които имат нужда от енергийно обновяване да се прави най-добрата възможна изолация към момента, за да се постига наистина дълготраен ефект за енергийното обновяване на сградата и също така удължаване на нейния живот по този начин тъй като тя се съхранява. Но специално за новите сгради при тях всъщност вече има изисквания за нулеви емисии, не просто нулева консумация на енергия, но и нулеви емисии.

инж. Йордан Николов: Да, при новите сгради, които сега ще бъдат проектирани още отсега могат да се заложат ефективни системи за климатизация, защото каквото и да говорим, да сигурно и другите домакински уреди имат влияние, говорим за перални, бойлери и кухненски печки и т.н., но битката, която се води в момента, поне по моите разбирания, е битката за разходите на енергия за климатизация, било отопление през зимата и охлаждане през лятото. Така че, когато се проектират новите сгради би трябвало да се заложи вече възможността да бъдат използвани такива нови системи. Трябва да има място за фотосоларни панели, трябва да има възможност да се поставят съответно батерии за съхраняване на енергията, трябва да има възможност цялата сграда, да кажем, нейното отопление да бъде осигурено с термопомпи от най-различен характер и т.н. Защото при сградите, които се обновяват сега в повечето случаи не е възможно да се приложи да кажем термопомпа, защото при сградите, които нямат централна отоплителна инсталация или охладителна инсталация това няма как да стане. При тях има страшно много строителни дейности, които трябва да бъдат извършени. Трябва да се направи най-напред сградната инсталация и след това да се мисли и за поставянето на термопомпи.

Ася Добруджалиева: Много Ви благодаря за отделението време. Надяваме се, че тази информация от интервюто ще бъде интересна за нашите посетители на страницата ни. Хубав ден!

инж. Йордан Николов: Благодаря! Хубав ден и на Вас!

Кампания на Хабитат България за достъп до енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в партньорство с Европейската климатична фондация.
Прочетете повече: Достъп до енергийно обновяване


Над 90% от многофамилните жилищни сгради у нас се нуждаят от саниране, „България сутрин“, Bulgaria ON AIR

Видео

Висок е интересът в София и информираността на хората по програмата, заявиха Георги Илиев и Минчо Бенов.

Минчо Бенов, директор на Хабитат България и Георги Илиев, кмет на район “Слатина” бяха гости в ефира на предаването “България сутрин” по Bulgaria ON AIR.

В столицата в район “Слатина” откриха център за енергийна ефективност. Целта му е да се помогне на хората при подаването на документите за кандидатстване.

“Основната цел е да бъде в услуга на гражданите, да ги преведе, ако има неясноти в процеса по кандидатстване. Ще има специалисти от всяка една област, представители на Министерството на регионалното развитие. Идеята за него ми хрумна, когато се сблъсках с това, че новата програма се различава от предишната. Най-големите притеснения са финансови, защото това, което се изисква, струва пари. Ако те не бъдат одобрени, средствата си остават за тях. Целта е да обясним, че обследванията са необходими за сигурността на гражданите”, обясни кметът на район “Слатина” Георги Илиев в ефира на “България сутрин”.

Според директора на Фондация “Хабитат България” Минчо Бенов, вече има висока степен на информираност сред хората по отношение на енергийната ефективност. “През 2005 г. стартирахме кредитна линия за жилищна и енергийна ефективност – тогава беше екзотика. Сега, от гледна точка на цените на енергията, примера от предходната програма, хората виждат и се интересуват. Доказателство за информираността е високият интерес на хората да участват”, коментира Минчо Бенов.

Според анализ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Световната банка, 93% от многофамилните жилищни сгради в България се нуждаят от саниране, стана ясно от думите на директора на Хабитат България. “Ако вземем еднофамилните жилищни сгради, които са по-голямата част от жилищните имоти в България, са с ниски енергийни характеристики и се нуждаят от подобряване”, обясни Бенов.

Кметът на район “Слатина” обяви, че вече има заявени сгради, които ще кандидатстват и имат висок шанс. “Колкото е по-голяма сградата, толкова по-голям шанс има да се класира по-напред. Такива са критериите. Имаме 30 сгради направени”, заяви Илиев и обясни процеса за кандидатстване. “Имаме и телефонна линия. Хората могат да дойдат и на ъгъла на ул. “Съединение” и “22 септември”, където ще има специалисти от 12:30 до 19:30 ч. специалисти. Могат и да се обърнат и към сайта”, поясни кметът.

Минчо Бенов обясни разликата между енергийната бедност и енергийна ефективност. По думите му енергийната бедност е категория, за която няма приета национална дефиниция. “Фокусът в разработването на дефиницията е тя да се използва в процеса на подобряване на енергийните характеристики на сградите, тъй като във всяка една сграда има домакинства, които не могат да си позволят участие”, каза той.

Гледайте целия разговор във видеото тук:


Становище по проект на Насоки за кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II

Новини

Хабитат България заедно с Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация, Българо-Австрийска Консултантска Компания АД, Център за Енергийна Ефективност ЕнЕфект и Българска Асоциация за изолации в строителството подготвиха становище относно Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.024 “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II”, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Вторият етап от изпълнение на Проект 9а НПВУ следва да даде началото на устойчивото енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, доколкото именно с него се въвежда моделът на съ-финансиране. Успехът му зависи от създаване на необходимите предпоставки собствениците да могат да осигурят финансовото си участие, а така също и необходимата организация, за да отговорят на поставените изисквания. Публикуваният проект за Насоки за кандидатстване съдържа редица недостатъци и несъответствия, за които вярваме, че не са умишлени, но ако не бъдат адресирани адекватно, със сигурност ще намалят значително мотивацията за участие на гражданите. Това ще постави риск не само успешното изпълнение на тази процедура, а и целия процес на трансформация на програмите за обновяване, и ще върне на дневен ред тезата, че в България обновяването не може да се случи по друг начин, освен чрез 100% БФП. За съжаление вече видяхме пределно ясно, че обновяването при 100% БФП води до излъгани очаквания и незаинтересованост от страна на собствениците, затова се надяваме и настояваме ръководството на МРРБ да вземе необходимите мерки, за да осигури успешното изпълнение на процедурата, като по този начин опосредства следващите стъпки в трансформацията на този порочен модел в посока приближане към успешните практики в страните от Централна и Източна Европа.

По-долу предлагаме на Вашето внимание своите коментари и конкретни предложения:

1. Да се осигури улеснен достъп до кредитен ресурс на преференциални условия за Сдруженията за собствениците от действащи финансови институции/механизми (напр. ББР, ФЕЕВИ) за покриване на съфинансиращия им дял.

2. Да се предвиди опция за допълнителна целева подкрепа за „енергийно бедни“ собственици.

3. Да отпадне изискването за удостоверяване на 100% съгласие на собствениците за обновяване, включително на нечленуващите в Сдружение на собствениците.

4. Предлагаме да отпадне критерият, по който да се оценява нивото на ангажираност към изпълнението на проекта като % съгласие за участие на собствениците в СС.

5. Да се прецизират Насоките по отношение на финансовата част:
a. Процедурата по кандидатстване да бъде ясно разписана и да се предвидят разходи за „професионално управление на процеса“ преди кандидатстване пред общинските администрации;
b. Прецизиране на отговорностите на КП по отношение на плащанията.

6. Да се прецизират отговорностите на партньорите, съобразно дела на финансиране и изпълнение на дейностите.

7. Да се прецизират текстовете на Споразумението за СС.

8. Да се осигурят необходимите условия за успешно протичане на програмата.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище по проект на Насоки за кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II


Ивайло Алексиев отговаря на въпроса “Как българските домакинства могат сами да произвеждат енергия от ВЕИ?”

Видео

Хабитат България продължава серията от експертни интервюта по горещи теми свързани с енергийното обновяване на сградите, енергийната криза, възможностите за пестене на енергия и алтернативите за генерирането й. На въпроса “Как българските домакинства могат сами да произвеждат енергия от ВЕИ?” отговаря Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Научете повече за технологиите и възможностите, които предоставят различните видове възобновяеми енергийни източници, като прочетете цялото интервю или изгледате видеото по-долу.

Ася Добруджалиева: Здравейте, днес сме поканили в студиото на Хабитат България г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Искаме да му зададем един въпрос, който е много важен за домакинствата в момента в България и не само в България във връзка с енергийната криза и зимата, която приближава. Какви са възможностите и как българските домакинства могат сами да произвеждат енергия от ВЕИ?

Ивайло Алексиев: Благодаря за поканата! Въпросът наистина е много важен и мисля, че ще става все по-важен особено в светлината на това, че предстои пълна либерализация на пазара на енергия.

Аз, ако позволите, ще кажа няколко думи за технологиите и после ще се върнем към възможностите. Не знам дали вашите слушатели и аудитория, знаят, че съвсем наскоро беше променен Закона за енергията от възобновяеми източници и в момента има възможност за сгради, които са присъединени към електроразпределителната мрежа да си изградят фотоволтаични инсталации до два пъти присъединената мощност, като най-дългият и сложен процес, тоест съгласуването с разпределителните дружества беше облекчен и на практика режимът е уведомителен, но има условие да не връщат енергия в мрежата, а единствено да я потребяват за себе си.

Това дава много възможности, като сградите, които не са съвместна собственост, тоест не са многофамилни жилищни сгради, където има етажна собственост, са в доста по-изгодна ситуация, защото там собственика много по-бързо и лесно може да въведе използването на възобновяеми източници докато при многофамилните сгради там нещата са малко по-трудни и сложни.

Но освен фотоволтаиката много ми се иска да не се пренебрегва и възможността за слънчеви модули за подготовка на топла вода. Тъй като, въпреки че, най-големият разход на енергия е за отопление, вторият по дял разход е топлата вода. България е с много добри климатични данни и тези модули в комбинация с един обикновен по-голям бойлер, който е добре изолиран, на практика бойлерът се явява акумулатор на енергия и много по-висок процент от енергията може да бъде оползотворена и използвана от домакинството или даже от обитател на апартамент.

Освен енергията свързана със слънцето няма как да подминем въпроса и за термопомпите. Преведено термопомпите са така популярните климатици. Но има и доста по-сложни термопомпи, които са с по-висока ефективност и външното тяло може да е свързано със земята. Тоест под една определена дълбочина температурата на земята е сравнително постоянна или с водоизточник, ако има такава възможност и там ефективността им става в пъти по-голяма. В същото време те използват електроенергия, но спрямо общата енергия, която се получава за отопление, тя е доста по-малко, примерно 3:1 или 4:1 спрямо енергията, която е необходима за отоплението.

Не искам да подминавам и така популярния въпрос и за дървата. Формално погледнато дървата са биомаса, която по дефиниция е възобновяем източник. Но качеството на суровината, тоест на материала, който се влага в топлоизточника или качеството на самия топлоизточник водят до ефекти, които не са много добри за опазването на околната среда и още по-лоши за здравето на хората. Въпреки, че са неутрални по отношение на въглеродните емисии, фините прахови частици особено в някои населени места са много сериозен проблем и не трябва да се пренебрегват. Искам да заостря вниманието, че биомасата трябва да се употребява, но много внимателно, премерено и преценено.

Ася Добруджалиева: Само ще вметна, че на практика ключовите неща са първо да е суха биомасата, за да намалим този отрицателен ефект върху въздуха и второто условие е да са ефективни печките, така наречени, които се използват, да имат висок коефицент на полезно действие, за да може максимално да се оползотворява енергията, която биомасата има.

Ивайло Алексиев: Точно така! Освен това всичко се развива, предполагам, че нормативите в тази област ще продължат да се развиват. Има и технически средства за ограничаване на изхвърлените частици, но все още са сравнително скъпи за нашите условия. Но здравето трябва да е преди ползите от евтината енергия!

Ася Добруджалиева: Добре, а според Вас, по отношение на самия факт, че семействата, домакинствата могат да произвеждат енергия, но не могат да връщат в мрежата, не смятате ли, че това е нещо, което би трябвало да се промени. В много държави по света, не просто само в Европа се въвежда система за нетно отчитане, така наречения нетметъринг, който изключително много облекчава домакинствата. Те имат вече друг статут на така наречените prosumers, тоест и производители и консуматори на енергия. И всъщност дори Северна Македония през юни месец прие такова законодателство и даде шестмесечен срок за нетно отчитане и въобще отваря достъпа до производството на енергия по много по-рационален и ефективен начин, защото домакинствата имат режим на живот, който не позволява точно в светлата част на деня да имат много голяма консумация на енергия. Хората ходят на работа, връщат се, всъщност след светлата част на деня започва действително активната консумация на енергия в самото домакинство. Разбира се може да се пренастройват навиците и ползването на различни електроуреди, но след като има решение, не може ли то да се приложи и в България? Какво пречи то да бъде приложено?

Ивайло Алексиев: На практика нищо не пречи, работи се в тази посока. За момента проблемът за фотоволтаиката по принцип нормативно е уреден. Но няма диференциране между малките инсталации и големите инсталации. И на практика едно домакинство, което иска да сложи няколко киловата фотоволтаична инсталация трябва да извърви дълга и сложна процедура, като един голям производител на електроенергия от фотоволтаика. Работи се и в тази посока, включително има внесени предложения за промени и в Закона за устройство на територията за малките инсталации до 10,8 киловата. Вече е въпрос на работа на парламента и да видим по какъв начин може да се случи това.

От друга страна, някои от нещата, като просюмърството, енергийните общности и други такива теми са все още нови за страната и нямаме практиката. В момента по Плана за възстановяване и устойчивост ще има финансиране на проекти на домакинства за слънчеви модули за топла вода и за фотоволтаика до 10 киловат пика, като ще бъде допустимо да се комбинира включително с акумулиране на енергията. В напреднал стадий е разработката на насоките и очакваме всеки един момент да ги публикуват за обществено обсъждане. И този проект, въпреки, че изглежда мащабен, защото целевата група са около 10 000 хиляди домакинства, на фона на броя домакинства в България по-скоро следва да се разглежда като пилотен, за да можем да видим по резултатите от този проект какви са и недостатъците, какво трябва да се подобри за следващи такива проекти.

Ася Добруджалиева: Много Ви благодаря за отделеното време. Темата е много голяма и можем да продължим още много да говорим, но все пак да се съобразим с формата. Успешен ден, надявам се и на следващ разговор с Вас!

Ивайло Алексиев: С удоволствие! Успех на Вашето начинание.

Ася Добруджалиева: Благодаря Ви!

Кампания на Хабитат България за достъп до енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в партньорство с Европейската климатична фондация.
Прочетете повече: Достъп до енергийно обновяване


Становище по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“

Новини

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Хабитат България подготвиха становище, което отразява направените частични промени в насоките за кандидатстване за изпълнение на проект по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ при повторното им публикуване за обществени консултации на 25.11.2022 г., без да заменя първоначалната позиция на ЕнЕфект, отразена в съвместното становище от името на коалиция „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria). Смятаме, че част от промените са в правилна посока, но все още има много елементи, които могат и трябва да бъдат подобрени.

Намираме за особено положителна промяната в критериите за оценка на проектите, като в частност одобряваме отпадането на предимството при интегриране на системи за ВЕИ в ситуация, в която произведената енергия би могла да се ползва единствено в общите части на сградата.

Настоящето становище не отменя останалите аргументи, изложени в преждеспоменатото становище на коалиция „Да обновим България“, като особено впечатление прави запазването на подхода за възстановяване на разходите за подготвителни дейности само на одобрените проекти. Именно този подход се възприема изключително негативно от сдруженията на собственици и се оказва една от най-сериозните бариери пред кандидатстването въпреки огромния интерес към програмата. Смятаме, че е необходимо ясно да се заяви, че тези разходи при всички положения остават за сметка собствениците като първи етап на трансформацията към режим на съфинансиране.

Същевременно е от решаващо значение най-после да се представи визия за бъдещите възможности за финансиране на сградно обновяване, включително чрез Националния декарбонизационен фонд, от който неодобрените сгради с готови технически паспорти и енергийни обследвания ще могат да се използват. Вярваме, че е от интерес на всички заинтересовани страни да не се допуска разочарование на гражданите от програмата и да се елиминират всички съмнения относно посоката на нейното развитие, за да не се компрометират още в самото начало както този, така и следващите ѝ етапи.

Не на последно място, във връзка с прилагането на изискването на Директивата за енергийната ефективност, при изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се дава приоритет на „домакинствата с ниски и средни доходи, уязвимите клиенти, включително крайните ползватели, хората, засегнати или застрашени от енергийна бедност, и хората, живеещи в социални жилища“ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0315_BG.html и отчитайки факта, че приемането и прилагането на дефиниция за ЕБ е една от задължителните реформи за стартиране на второто плащане по ПВУ, предлагаме да се въведе допълнителен критерий за оценка на проектите, който отчита дял на домакинствата с доходи под националната линия на бедност.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище пo процедура за “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” НПВУ


Над 90% от жилищата се нуждаят от саниране, а новата програма ще стигне за под 1%, “Бизнес старт”, Bloomberg TV Bulgaria

Видео

България заема едно от челните места в индекс на енергийната бедност в ЕС и новата национална програма за саниране няма особен шанс да подобри това положение, тъй като ще повтаря грешните практики на предишната. Програмите за повишаване на енергийната ефективност на сградите трябва да изискват самоучастие на собствениците, роля на бизнеса и финансовия сектор за по-голяма конкуренция и мотивация на гражданите да поддържат сградите си. България може без проблем да се възползва от успешните практики, довели до високи резултати в съпоставими европейски държави. Това каза Минчо Бенов, Национален директор на Хабитат България, в ефира на предаването “Бизнес старт” по Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова.

“Състоянието на жилищния фонд от гледна точка на енергийните характеристики е изключително лошо по оценки на Световната банка и Центъра за териториално развитие. 93% от жилищния фонд е енергийно неефективен и има нужда от обновяване.”

Не е реалистично да се очаква голяма част от тези сгради да бъдат обновени под новата програма, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като тя повтаря грешната практика от предишни подобни за 100% грантово финансиране, каза Бенов. “Трябва да се търсят начини да се привлече и бизнеса, и финансовия сектор в този процес, а това е възможно, само ако има самоучастие от собствениците на жилищата.”

Подобни програми могат да включват финансови стимули за хора, които не могат да си позволят да отделят средства, безлихвени кредити, дори еднократни помощи, така че такива собственици да не са пречка за процеса на увеличаване на енергийната ефективност. Освен разнообразни програми за енергийна ефективност на сградите, достъпни за различни социални групи, трябва да има и яснота за тяхното действие в дългосрочен план за няколко десетилетия, за да може да се планира, добави Бенов.

“На този етап единственото, което очакваме е финансиране от 1.129 млн. лева, които ще стигнат за обновяване на около 1000 сгради. Многофамилните сгради, които се нуждаят от обновяване, са 66 000; няма и стотинка финансиране за еднофамилните, които са 50% от жилищния фонд.”

При досегашната програма сградите са обновявани до клас C, което означава около 40% спестяване на енергийните разходи, а новата програма целѝ постигане на по-високия клас B, каза Бенов. “Когато провеждаме такива програми, трябва да се стремим да постигаме дълбочина на обновяване, която действително решава проблема, а не просто да отчитаме някаква дейност.”

След влизането си в ЕС Словакия разработва много различни програми за енергийната ефективност на сградите, подкрепени с различни финансови инструменти и с много дълъг хоризонт на действие, даде за пример Бенов. В резултат над 90% от многофамилните сгради в страната са реновирани, като този дял в столицата Братислава достига 97%.

В момента се разработва дефиницията за енергийна бедност и може да се стигне до две различни такива, каза Бенов. Едната ще целѝ да подпомага домакинствата да посрещат текущото си потребление на енергия, а другата – да определя достъпа до програми за обновяване. Очакванията са изключително голяма част от българското общество да се окаже енергийно бедно, заради равнището на доходите, цените на енергията и състоянието на жилищата. Най-устойчивото решение на проблема е подобряване на енергийните характеристики на сградите, каза Бенов.

“Според индекс на енергийната бедност в ЕС България, Словакия и Унгария попадат в дефиницията на крайна енергийна бедност – индексът за България е 0.7 от 100.”

Какви са пречките пред употребата на фотоволтаици в жилищните сгради можете да гледате във видеото тук:
Над 90% от жилищата се нуждаят от саниране, а новата програма ще стигне за под 1%

Източник: Bloomberg TV Bulgaria