Хабитат България изпълни успешно 6-годишна програма за подобряване жилищните условия на семейства с ниски доходи

Новини

През последните 6 години Хабитат България работи по утвърден модел за предоставяне на общностна подкрепа включваща: • предоставяне на микрофинансиране за подобряване на жилището на семейства с ниски доходи; • повишаване капацитета на местната общност чрез обучения за жизнени умения; • осигуряване на допълнителни социални и общностни услуги чрез схема за грантово финансиране на малки проектни инициативи; • подпомагане ранното детско развитие и осъзнатост по въпроси, свързани с грижата за дома и семейния бюджет чрез образователна настолна игра. В периода юли 2014 г. – декември 2020 г. инициативата се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на „ФОНДАЦИИ ВЕЛУКС“ в рамките на проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца“ и със съдействието на осем местни неправителствени организации.

В основата на модела стои механизма за микрофинансиране, който Хабитат България развива и прилага от 2008 г. Фондацията капитализира револвиращи фондове за жилищни подобрения към местни неправителствени организации, които предоставят малки суми като безлихвени заеми на семейства, отговарящи на критериите на програмата с цел извършване на приоритетни ремонти. Семействата изплащат заемите на малки вноски, съобразени с техните индивидуални възможности, като събраните средства са на разположение на следващи семейства, които имат нужда от ремонт. В рамките на проекта Хабитат България е капитализирала фондове на обща стойност 249 000 лева, като благодарение на револвиращия си характер Фонда за жилищни подобрения е револвирал 7,7 пъти и нуждаещите се семейства са вложили 1 311 430 лева в ремонти на домовете си. Предоставени са общо 2137 заема за жилищни подобрения, благодарение на които 3345 семейства и 3784 деца живеят в по-уютни, енергийно ефективни и здравословни домове.

Проектът се реализира основно в осем региона на страната: в Търговище – с Клуб на НСО, в Дупница – със Сдружение „Амала-Приятели“, в Кюстендил – с НЧ „Васил Левски 1965“, в София – с Фондация „Здраве и социално развитие“, в Сливен – с Фондация „Здравето на ромите“, в Ракитово – с Фондация „ Бъдеще“, в Бургас – със Сдружение „Бизнес център Бургас“, в Сунгурларе – със Сдружение „Информационен бизнес център Сунгурларе“. За кратък период наш партньор бе и Сдружение „Еквилибриум“ – гр. Русе.

За да бъде по-пълноценен процеса на подобряване на жилището, Хабитат България предлага на бенефициенти и потенциални бенефициенти възможност да повишат знанията и уменията си да управляват финансовите си средства, да поддържат жилището си в добро състояние и и да пестят енергия и ресурси. Организацията разработи три обучителни модула за жизнени умения: „Управление на семейния бюджет“, „Поддържане на жилището“ и „Енергийна ефективност на жилището“. Обученията са с изцяло практическа насоченост, основани на примери и задачи за активна работа по групи, които са близки до ежедневието на участниците и пригодени за нуждите и възможностите на специфичната целева група. В рамките на проекта организирахме общо 54 обучителни семинара с 917 участника.

Като допълнителен начин да се подпомогне местната общност в рамките на проекта бе създадена възможност за грантово финансиране на малки проектни инициативи. В рамките на програмата бяха осъществени 35 малки проектни инициативи на обща стойност 210 035 лева. С тези средства бяха реализирани редица дейности, основно в подкрепа на образованието и възпитанието на децата: създаване на дневен център за работа с деца от общността в Търговище; допълнителни занимания по български език и математика за деца, които имат проблеми с усвояването на учебния материал в Дупница и Кюстендил; лятна академия за деца от кв. Факултета в София; мотивиране на деца и ученици за продължаване на образованието им и превенция на отпадането от училище в Ракитово; беседи и консултации за повишаване на родителския капацитет и усвояване на основни умения за отглеждане на бебета и малки деца в Сливен; обучения по предприемачество за ученици в Сунгурларе и Бургас и др. Особено полезна беше тази възможност в създалата се извънредна пандемична обстановка и необходимостта да се премине в кратки срокове към дистанционно обучение. Благодарение на финансирането, предоставено от Хабитат България повечето местни организации успяха да подпомогнат бедни ученици с предоставяне на материали, техника и обучения за използване на обучителните онлайн платформи.

С цел да приобщим и предадем и на най-малките основни знания и полезни навици, свързани с темите на трите обучения разработихме и собствена настолна игра „КВАРТАЛЪТ“. Играта се състои от игрално поле, карти и пионки и е предназначена за деца на възраст 8 -12 години. Участниците четат и изпълняват написаното на картите, които теглят или избират и под формата на игра научават важни понятия свързани с организиране на деня, пестене на енергия и ресурси, поддържане на лична хигиена и здравословни условия у дома, енергийна ефективност на жилището, спестявяне на пари за постигане на конкретни цели.

Основният фокус на 6-годишната програма бе подобряване на условията в дома, така че да се създаде по-добра и здравословна среда за живеене, учене и социализиране на децата. Общо, благодарение на заемите за ремонти на дома, допълнително финансираните малки проектни инициативи и настолната игра сме подпомогнали 11 951 деца.

Съвместните партньорства, които Хабитат България осъществява са мярка, която допълва и добавя допълнителна стойност към социалната подкрепа на местните НПО. Моделът бе оценен като добра практика и пример за холистичен подход към решаване на проблемите на уязвими общности от редица влиятелни организации вкл. Европейската комисия и Европейската мрежа Eurochild. Хабитат България и партньори са в готовност да продължат да работят по вече утвърдения модел, както и да разширят дейността в други региони на страната.

За контекста:
● Фондациите ВЕЛУКС са благотворителни неправителствени фондации, които осигуряват финансиране на научни, културни, артистични и социални проекти. Създадени са през 1981 г. от Вилум Кан Расмусен, и имат възможност да спонсорират благотворителни каузи благодарение на приходите на VKR Holding A/S и други активи. Повече за дейността на фондациите може да видите на техния уебсайт: www.veluxfoundations.dk

● Хабитат България е част от голямата мрежа на Habitat for Humanity – глобална неправителствена организация, работеща във всички 50 щата в САЩ, както и в над 70 страни по целия свят. От основаването си през 1976 г., организацията е помогнала на повече от 35 милиона души да подобрят условията си на живот чрез осигуряване на жилищна помощ като жилищно строителство, благоустрояване и ремонти, така и чрез подобряване на достъпа до пазара на жилища, които са на достъпни цени. www.hfh.bg


ІV Национален жилищен форум „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“

Новини

С проведения през 2019 г. трети Национален жилищен форум, Хабитат България постави силен фокус върху все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали. Тази година организацията надгражда тази проблематика, като организира ІV Национален жилищен форум на тема „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“. Форумът се реализира в рамките на проект Build Solid Ground, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO).

Програмата на ООН за развитие, наречена: „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”, поставя пред държавите в света 17 глобални цели за развитие. Основното послание на програмата е “Никой да не бъде изоставен” и в своя Доклад за напредъка по изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие, приет в началото на 2020 г., българското правителство е заявило категорично отстояване на позицията за връзката между изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие и защитата на правата на човека. Няколко са целите, които имат директно отношение към правото на достъп до жилищище и достъп до енергия:

Цел 1. Изкореняване на бедността във всичките й форми и навсякъде, конкретна цел 1.4.

„До 2030 г. да се осигури на всички мъже и жени, и по-специално на бедните и уязвимите, да имат равни права на достъп до икономически ресурси, както и до базови услуги, собственост и контрол върху земята и други форми на собственост, наследство, природни ресурси и др., подходящи нови технологии и финансови услуги, включително микрофинансиране.“

Цел 7. Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички, конкретна цел 7.3.

„До 2030 г. да се удвои глобалният темп на подобрения в енергийната ефективност.“

Цел 11. Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене, конкретна цел 11.1.

„До 2030 г. да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и да се обновят гетата и бедните квартали.“

Тези неотложни глобални цели определиха основните акценти в програмата на форума, който откри г-н Минчо Бенов – Национален Директор на Хабитат България.

Дистанционната среща бе разделена в три панела:

• Панел I. Дневен ред 2030 в България – национални стратегически документи свързани с достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали.
Лектори: г-жа Лъчезара Стоева – Началник отдел в Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“, МВнР; г-жа Росица Иванова – Секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, към МС и г-н Ивайло Стоянов – Началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ.

• Панел II. Дневен ред 2030 в България – национални стратегически документи, имащи отношение към енергийната бедност и повишаване енергийната ефективност на жилищата.
Лектори: д-р Драгомир Цанев – Изпълнителен директор, ЕнЕфект; г-н Иван Иванов – Директор на Дирекция „Централно координационно звено“, Министерски съвет и г-жа Цветомира Кулевска – Директор в Главна дирекция „Координация и управление на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия“, Агенция за устойчиво енергийно развитие.

• Панел ІІІ. Заключителна дискусия: Как да преодолеем жилищната и енергийна бедност? Опитът на общините в България.

Във форума се включиха общо 90 участника, които единодушно се обединиха около тезата, че пет години след приемането на Дневен ред 2030 на ООН, степента на изпълнението на поетите от страната ни ангажименти за постигане на поставените цели е незадоволителна. Все още няма дефиниран Координационен механизъм и Национален списък на индикатори, с които да се наблюдава и отчита напредъка по изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие.

В проведената дискусия се адресираха редица неотложни проблеми:

• Жилищната бедност в кварталите с преобладаващо ромско население, липсата на устройствени планове за тях, което възпрепястваобщините да осигуряват проектиране и изграждане на необходимата инфраструктура за базови услуги като транспортен достъп, водоснабдяване и канализация, управление на отпадъците, улично осветление, озеленяване и т.н.

• Дългогодишната търпимост на институциите към незаконното строителство и необходимостта от еднократна „амнистия“ за строежи с неустановен статут, които се явяват единствено жилище за обитателите им.

• Ниската жилищна мобилност и нарастващият дял на собствениците, които не могат да отопляват жилищата се откроиха сред проблемите в жилищната система в България. По данни на Евростат, които г-н Бенов цитира в презентацията си, страната ни е с най-висок процент от населението (над 30%), което не може да отоплява адекватно жилището си. “Това е притеснителна стойност и предполага вземането на спешни мерки за преодоляването на жилищната и енергийна бедност“, отбеляза г-н Бенов.

• Жилищната бедност генерира енергийната бедност, която от своя страна води до критично замърсяване на атмосферния въздух от изгаряне за отопление на нерегламентирани горими материали, главно отпадъци. Необходимо е въвеждането на дефиниция и измерими критерии за енергийната бедност и определяне на целевата група, която следва да бъде подпомагана в най-голяма степен.

• Публикуваният за обществени консултации Национален план за възстановяване и устойчивост, който има за цел инвестиции в реформи предлага старият неефективен и непазарен механизъм на 100% грантово финансиране на собствениците на жилища за саниране на домовете им. Необходимо е въвеждане на диференциран подход за подпомагане участието в процеса на различните категории собственици, както и дефиниране на ясни задължения на всеки собственик в процеса на постигане на целите за декарбонизация до 2050 г.

Препоръките на участнците за решаването на тези проблеми ще бъдат оформени в официално становище, което да послужи за създаването на дългосрочни и прагматични национални политики. Форумът завърши с добрата новина, че в същия ден на заседание на Министерския съвет е приет проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. Стратегията предвижда до 2050 г. да бъде обновен 60% от жилищния фонд и близо 17% от нежилищния.

Допълнителни източници:
Програма на форума
Презентации на лекторите във форума
Видео запис на форума
Национални жилищни форуми, проведени през 2013 г., 2016 г. и 2019 г.


ЕП: Достъпът до подходящо жилище следва да бъде основно европейско право

Новини

• Подходящи жилища, които да включват висококачествена питейна вода и канализация

• Призив за общоевропейска цел за слагане на край на бездомността до 2030 г.

• Разходите за жилище трябва да бъдат достъпни по закон

Евродепутатите призовават ЕС да признае достъпа до достойни жилища на достъпни цени като приложимо основно право на човека и да настоява за мерки за премахване на бездомността.

В резолюцията, приета с 352 гласа „за“, 179 „против“ и 152 гласа „въздържал се“ в четвъртък, се посочва, че достойното жилищно настаняване включва достъп до чиста и висококачествена питейна вода, подходящи санитарни и хигиенни съоръжения, както и свързване с канализационните и водните мрежи. Правото на подходящо жилищно настаняване е основно право на човека, което следва да бъде заложено в националното и европейското право, казват евродепутатите.

На равнище ЕС трябва да бъдат въведени минимални задължителни изисквания за здравословни домове, които включват качество на въздуха в затворени помещения и са в съответствие с насоките на Световната здравна организация СЗО, заявяват евродепутатите. Те също така призовават Комисията и държавите членки да дадат приоритет на намаляването на емисиите и да повишат енергийната ефективност чрез саниране на жилищата.

Борба с бездомността до 2030 г.

В много държави от ЕС процентът на бездомността се е увеличил през последното десетилетие вследствие на нарастващите жилищни разходи и съкращаването на социални програми и обезщетения. В резолюцията се повтаря предишният призив на Парламента за общоевропейска цел за слагане на край на бездомността до 2030 г. Освен това трябва да се запазят извънредните мерки за предотвратяване на бездомността и за защита на бездомните хора по време на кризата с COVID-19 – по-специално мораториуми върху отстраняването от имот и прекъсването на енергоснабдяването, както и предоставянето на временно жилищно настаняване.

Жилища на достъпни цени

Евродепутатите също така призовават държавите членки и регионалните и местните органи да въведат правни разпоредби за защита на правата на наемателите и обитателите на собствени жилища. Жилищата се считат за достъпни, ако оставащият бюджет на обитателя е достатъчен поне за покриване на други съществени разходи. Въпреки че този праг понастоящем е определен на 40 %, повече от една четвърт от европейските наематели в търговски жилища изразходват по-висок процент от доходите си за покриване на наем, като средните цени на наеми продължават да растат.

В заключение, евродепутатите посочват, че експанзивният растеж на краткосрочното ваканционно отдаване под наем води до премахване на жилища от пазара и покачване на цените, което може да затрудни значително живота в градските и туристическите центрове.

Докладчикът Ким Ван Спарентак (Зелените/ЕСА, Нидерландия) заяви: „Европейските правила често по-успешно защитават печалбите, генерирани от жилищния пазар, отколкото хората, които се нуждаят от покрив над главата си. Необходимо е ЕС да засили дейностите си и да използва всички налични инструменти, за да изпълни работата си заедно с държавите членки. Докладът предлага конкретни решения за предприемане на действия на всички равнища. Можем да решим жилищната криза, ако искаме, и можем да сложим край на бездомността до 2030 г.“

Контекст

Според проучване на Eurofound, неподходящите жилища струват на икономиките на ЕС 195 милиарда евро годишно. За все по-голям брой хора, живеещи в ЕС, е трудно да си позволят жилище и те харчат непропорционално големи суми за жилищно настаняване. По-специално самотните родители, многодетните семейства и младите хора, навлизащи на пазара на труда, считат, че доходите им не са достатъчни, за да си позволят пазарни наеми, но са твърде високи, за да могат да се ползват от социални жилища.

Източник: Европейски парламент
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210114IPR95632/ep-dostpt-do-podkhodiashcho-zhilishche-sledva-da-bde-osnovno-evropeysko-pravo


Покана за ІV Национален жилищен форум

Новини

Хабитат България организира ІV Национален жилищен форум на тема „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“.

Събитието ще се проведе на 27-ми януари 2021 г., от 10:00 до 16:00 ч., чрез онлайн платформата ZOOM. Форумът е безплатен и с предварителна регистрация на следния линк: https://bit.ly/3bQA9Hy

Дистанционната среща е разделена в три панела, които ще запознаят участниците с изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие, приети от българското правителство през март 2020 г. и поетите от страната ни ангажименти за постигане им.

• Панел I. Дневен ред 2030 в България – национални стратегически документи свързани с достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали.
• Панел II. Дневен ред 2030 в България – национални стратегически документи, имащи отношение към енергийната бедност и повишаване енергийната ефективност на жилищата.
• Панел ІІІ. Заключителна дискусия: Как да преодолеем жилищната и енергийна бедност? Опитът на общините в България.

За допълнителна информация, моля, разгледайте пълната програма.

Форумът се реализира в рамките на проект Build Solid Ground, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO).


Проучване за установяване на жилищните нужди на семейства от бедни квартали в Община Сливен и Община Търговище

Новини

През последните няколко месеца Хабитат България / Фондация „Подслон за човечеството“ проведе детайлно социологическо проучване на жилищната ситуация в два региона на страната – Сливен и Търговище. Проучването се състоя на няколко етапа: направено бе анкетиране в 800 домакинства в квартали и села с предимно ромско население, във всеки от двата града бяха проведени бяха фокус групови дискусии на тема жилищни нужди и успоредно с това бяха разгледани всички данни, процедури и нормативни документи свързани с жилищния въпрос в Община Търговище и Община Сливен.

Целта на проучването е да се получи картина на реалната жилищна ситуация в двата региона и по-специално в бедните квартали, да се допитаме до местното население относно тяхното виждане за това в какви условия живеят и какви са нагласите им за промяна и да се установи какви са стратегическите намерения на местните власти за работа в посока подобряване на жилищните условия. Въз основа на данните от проучването ще се инициира дебат и пряка работа с публичните власти и други заинтересовани страни за формулиране на адекватни и съвременни жилищни политики, програми и наредби.

Резултатите от проучването ще бъдат визуализирани и представени пред широката общественост в началото на 2021 година, когато ще се проведат консенсусни кръгли маси с местната общинска администрация, граждани и организации, а през септемрви 2021 г. ще се инициира и дискусия на национално ниво в рамките на Национален жилищен форум.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Kоалиция Right to Energy

Новини

На 10.12.2020 г. Хабитат България беше приета за пълноправен член на европейската коалиция Right to Energy.

Коалицията обединява профсъюзи, групи за борба с бедността, организации, предоставящи социални жилища, нестопански и здравни организации, организации за опазване на околната среда и енергийни кооперативи от цяла Европа.

Коалиция Right to Energy работи за елиминиране на енергийната бедност на местно, национално и европейско ниво.


Становище по Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Новини

Хабитат България подготви становище по проекта на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030.

Основен акцент в него е преодоляване на жилищната бедност в съответствие с Глобалните цели за устойчиво развитие, поставени с Дневен ред 2030 на ООН „Да преобразим света“ – Глобална цел 1 „Изкореняване на бедността във всичките ѝ форми и навсякъде“ и Глобална цел 11 „Устойчиви градове и общности“.

Приложение: Становище на Хабитат България по НСНБНСВ 2030


Становище по Плана за възстановяване и устойчивост на България

Новини

ОТНОСНО: Становище по обявения за обществени консултации План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България, в частта му касаеща СТЪЛБ 2: ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ, Област на политика: Кръгова и нисковъглеродна икономика, публикуван на 30.10.2020 г., на портала на Министерски съвет за обществени консултации и във връзка с обществено обсъждане инициирано от МРРБ и проведено на 13.11.2020 г.

Хабитат България внесе становище по плана, което е фокусирано върху Програмата за енергийна ефективност.

Становището е изготвено и подкрепено от членове на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“.

Приложение: СТАНОВИЩЕ на Фондация „Подслон за човечеството“


Анкетирането за установяване на жилищните нужди на семейства от бедни квартали в Община Сливен стартира

Новини

След като през юли започнахме работа на терен в гр. Търговище, дадохме начало и на проучването в Община Сливен.

Община Сливен е втората локация, където Хабитат България ще проведе представително социологическо проучване за жилищните условия на територията на общината, въз основа на което ще се изготвят препоръки за подобряване на местните практики и политики, свързани с жилищните условия на местното население и по-специално на бедните квартали.

На 18 и 19 август, 2020 г. в гр. Сливен беше обучен екипът анкетьори, които ще работят в кв. Нaдежда и в с. Тополчане. Веднага след това започна и същинската работа на терен, включваща посещаване на адреси и интервюиране по определен социологически модел. В Сливенския регион ще бъдат събрани данни от около 450 домакинства.

Успоредно с това се осъществява и проучване на действащите общински жилищни политики и практики, съвместно с представители на Община Сливен.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на уязвими групи от населението. Продължителността на проекта е 24 месеца (до септември 2021 г.) и се изпълнява в сътрудничество с Фондация „Здравето на ромите“ и с активното съдействие от страна на местната общинска администрация.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Становище по Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд

Новини

ОТНОСНО: Публикувания за обществени консултации на 10.07.2020г., проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021 – 2050г.

На портала за обществени консултации на Министерски съвет бе публикуван проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050г. Поставената цел е да бъдат обновени 60% от жилищния фонд в страната и близо 17% от нежилищния. Това ще доведе до спестяване на 7329 GWh енергия годишно.

Хабитат България внесе становище по проекта, което е фокусирано главно върху изискванията и достъпа до енергийно обновяване за семейства с ниски доходи.

Приложение: СТАНОВИЩЕ на Фондация „Подслон за човечеството“