Видеозапис на конференция „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“

Видео

На 14-ти април 2022 г. Хабитат България организира конференция на тема “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”, която се проведе на живо в Астория Гранд Хотел – гр. София и онлайн в платформата Zoom.

По време на събитието бяха разгледани теми, свързани с жилищната проблематика на местно, национално и глобално ниво. Хабитат България постави за дискусия наболели въпроси като този, че страната няма актуална национална жилищна политика, регламентирана в стратегически документ, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване. Близо 120 участници се включиха в конференцията, сред които представители на 4 държавни институции, 20 общински администрации, 24 граждански организации, 3 университета и 8 медии.

Събитието бе открито с привествия от страна на арх. Стефан Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ ) и Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. Сред участниците в панелните дискусии се откроиха арх. Дима Лекова – и.д. Директор Дирекция “Жилищна политика” МРРБ, Весела Звезданова – началник-отдел “Стратегии и програми” МРРБ, инж. Пламен Петров – експерт “Стратегии и програми” МРРБ, Пламен Петров – НСРОБ, Ирина Мутафчийска – Национален център за териториално развитие (НЦТР), Стефан Радев, кмет на Община Сливен, както и представители на редица общини и неправителствени организации, ангажирани с жилищната проблематика.

Въз основа на изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики, опита на други страни със сходни проблеми и стратегически документи на еропейско и глобално ниво Хабитат България представи препоръките си към националната жилищна политика и нормативна уредба. Участниците в конференцията се обединиха около идеята, че на първо място е необходимо да бъде приета с широк политически консенсус дългосрочна Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г., в която да бъдат заложени ясни визия, приоритети и измерими цели за осигуряване на достъпа до качествени жилища на всички. По отношение на Закона за социални услуги е важно създаването на нова услуга от общ икономически интерес – социално жилищно настаняване, за чието предоставяне общините да получават компенсации от държавата.

Пълен видеозапис на конференцията можете да гледате тук 👇

 

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Хабитат България представи препоръки към националната жилищна политика на конференция за подобряване жилищните условия на уязвими групи

Новини

Правото на достъп до жилище в България не е изрично конституционно право и не е признато в никакъв нормативен акт.

На 14-ти април 2022 г. Хабитат България организира конференция на тема “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”. Заключителното събитие е част от проекта “Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество”, с който организацията дава ясен пример за важността от разработване на нови общински и национални жилищни политики, свързани с подобряването на жилищните условия на уязвими групи от населението. Община Търговище и Община Сливен са двете пилотни общини, избрани за реализиране дейностите по проекта, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.

Програмата на конференцията разглежда теми, свързани с жилищната проблематика на местно, национално и глобално ниво. Хабитат България постави за дискусия наболели въпроси като този, че страната няма актуална национална жилищна политика, регламентирана в стратегически документ, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване.

Друг ключов проблем е, че в Закона за социалните услуги не е регламентирано социалното жилищно настаняване като услуга от общ икономически интерес. Липсата на социален жилищен фонд възпрепятства предлагането на алтернативно настаняване на домакинства с доходи под националния праг на бедност, които нямат никакъв достъп до пазара за наемане или закупуване на жилища и за които единственото решение остава самостоятелно направени нестандартни и незаконни жилища, обикновено в покрайнините на населените места.

Липсата на правен статут на тези жилища води до невъзможността техните обитатели да участват в каквито и да е програми. Например замърсяването на атмосферния въздух в населените места с фини прахови частици се дължи в най-голяма степен на битовото отопление на дърва и въглища. Домакинствата, които най-много ползват твърди горива, а също и всякакви отпадъци за горене са тези в ромските квартали. Те обаче нямат достъп до програмите за смяна на отоплителните уреди или за повишаване на енергийната ефективност на жилищата, защото не съществуват в правния мир – техните жилища са незаконни, някои от тях дори нямат лични идентификационни документи. Това означава, че България ще продължава да плаща милиони евро санкции, наложени от ЕК за лошо качество на въздуха в градовете.

Събитието бе открито с привествия от страна на арх. Стефан Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ ) и Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. Сред участниците на коференцията са доц. Алексей Пампоров – БАН, арх. Дима Лекова – и.д. Директор Дирекция “Жилищна политика” МРРБ, Весела Звезданова – началник-отдел “Стратегии и програми” МРРБ, инж. Пламен Петров – експерт “Стратегии и програми” МРРБ, Пламен Петров – НСРОБ, Даниела Николова – НССЕИВ, Ирина Мутафчийска – Национален център за териториално развитие (НЦТР), Стефан Радев, кмет на Община Сливен, както и представители на редица общини и неправителствени организации, ангажирани с жилищната проблематика.

В периода септември 2019 – април 2022 г. Хабитат България реализира поредица от дейности за подобряване на местните и национални жилищни политики:
• проведеждане на социологическо изследване на жилищните нужди в уязвими общности в община Сливен (кв. Надежда и с. Тополчане) и община Търговище (кв. Малчо Малчев и с. Голямо Ново) чрез анкетиране и фокус групови дискусии;
• изготвяне и публикуване на доклад от социологическото проучване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“;
• проведеждане на проучване на действащите общински жилищни политики и практики в община Сливен и община Търговище и изготвяне на препоръки за подобряване жилищните политики и практики на местно ниво.

Въз основа на изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики, опита на други страни със сходни проблеми и стратегически документи на еропейско и глобално ниво Хабитат България подготви и препоръки към националната жилищна политика и нормативна уредба, които представи на коференцията. На първо място е необходимо да бъде приета с широк политически консенсус дългосрочна Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г., в която да бъдат заложени ясни визия, приоритети и измерими цели за осигуряване на достъпа до качествени жилища на всички. По отношение на Закона за социални услуги е важно създаването на нова услуга от общ икономически интерес – Социално жилищно настаняване, за чието предоставяне общините да получават компенсации от държавата.

Препоръките са част и от обобщения проектен доклад „Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политики за тяхното подобряване“.

За допълнителна информация разгледайте пълната програма тук:
Конференция „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Необитаемите жилища да се използват за настаняване на хора с жилищни нужди предлагат от „Хабитат България“

Новини

Интервю на Велина Василева, кореспондент на БТА в град Сливен, с Минчо Бенов, национален директор на „Хабитат България“.

Необитаемият жилищен фонд в страната може да се използва за решаване на проблемите на хората с жилищни нужди. Това каза в интервю за БТА Минчо Бенов, национален директор на „Хабитат България“. По темата днес в София предстои дискусия на конференцията „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“.

Според организацията, има голям резерв и възможност за търсене на решения в необитаемия жилищен фонд. Бенов даде пример с модела на т.нар. социални наеми, където основен наемател се явява агенция, в която участва и общината, или публична институция, която може да гарантира стопанисването на имотите. Този основен наемател ще отдава на субсидирани цени тези имоти под наем на хора с жилищни нужди. Така собствениците ще могат да бъдат сигурни, че имотът им се стопанисва. Такива модели, по думите му, има в много европейски страни, които могат да бъдат взаимствани.

Такова предложение, според Минчо Бенов, се прави за пръв път в България. Статистиката от преброяването през 2011 година сочи, че в София 24 на сто от жилищата са необитаеми, 26 процента са за Пловдив, за Варна са 30 процента, в т.ч. и хотели, и ваканционни жилища, които не се обитават целогодишно.

Общините нямат много инструменти самостоятелно да решават проблемите, смята той. Техните отговорности и възможности за провеждане на каквато и да било политика в момента са свързани основно с управлението на общинския жилищен фонд, който общо за страната, е доста малък. Според преброяването от 2011 година, фондът е 2,4 процента. По думите му възможно е резултатите от последното преброяване да покажат, че се е свил още повече.

Препоръките на организацията са свързани с по-оптимално управление на този фонд, т.е. той да не се продава, наемите да обезпечават неговата адекватна поддръжка.

За общините трябва да се създаде законова възможност и да се осигури финансиране за обновяване на тези квартали – гета, и обезпечаването им с инфраструктура, каза директорът на „Хабитат“. За целта в тези квартали трябва да се направи подробно кадастрално заснемане сграда по сграда, да се направи оценка кои от съществуващите жилища отговарят на минимални изисквания за сигурност, конструктивна устойчивост и т.н., за да бъдат те узаконени. Тези, които не отговарят на никакви изисквания, трябва да бъдат премахнати, а на хората да се осигури възможност за настаняване, при условие, че това е единственото им жилище. Според Бенов, незаконните жилища в страната са стотици хиляди.

Директорът на „Хабитат“ даде пример с кюстендилския квартал „Изток“, където общината е разработила Подробен устройствен план (ПУП), Общинският съвет го е приел. Този ПУП дава законова възможност на общината да обезпечи квартала с инфраструктура и базови услуги. Идеята на общината е сградите, които ще останат, да бъдат узаконени.

Проучване на организацията в ромския квартал „Надежда“ в Сливен от миналата година показва, че документи за собственост в квартала имат едва 12,8 на сто от анкетираните. Почти три четвърти от домакинствата нямат никакъв документ. През последната година обаче, е отчетена тенденция младите хора да търсят жилище извън квартала, като купуват имоти в съседни квартали в града. Забелязва се още, че хора, които работят в чужбина и строят нови жилища, го правят по напълно законен начин.

На въпрос на БТА как трябва да се процедира в случай, като този в новозагорския квартал „Шести“, при който къщите са построени върху магистрален водопровод и отстраняването на аварии е възпрепятствано от тях, Минчо Бенов отговори, че такива жилища трябва да бъдат премахвани. Той уточни, че на хората трябва да се осигури подслон, ако това са единствените им жилища. Той отново даде пример с проблем в Кюстендил, където подобни къщи са построени върху трасето на газопровод.

Помолен да коментира как ще се отрази здравната криза, свързана с пандемията и нарастващата инфлация, провокирана от военния конфликт в Украйна, на жилищните проблеми на уязвимите групи, Минчо Бенов прогнозира, че вероятно ще се отрази в негативен план. Те ще бъдат най-бързо и силно засегнатите, посочи той. Възможностите им за адекватна реакция са сведени до минимум, каза Бенов и допълни, че от „Хабитат“ от 2014 година до 2021 година са предоставяли безлихвени заеми за жилищни подобрения на такива общности от цялата страна за около 15 милиона лева. До март 2020 година възвращаемостта на заемите беше над 97 процента, а от началото на пандемията процентът на обслужване спадна бързо с 11 процента, каза той.

Директорът на „Хабитат България“ е оптимист по отношение на справянето на правителството с тези проблеми, като добави, че вижда амбиция за търсенето на решения. „Има голямо разбиране в лицето на настоящия вицепремиер Калина Константинова“, каза Минчо Бенов. Препоръките на организацията са свързани с приемането на дългосрочна и устойчива политика, която предвижда конкретни източници на финансиране на дейностите, свързани с подобряването на жилищните условия.“

В днешната конференция „Хабитат България“ цели да насочи общественото внимание към общинските жилищни политики и практики и по-специално към въпросите свързани с общинския жилищен фонд и неговото превръщане в социален жилищен фонд, подкрепен от държавата. По време на събитието ще бъдат дискутирани и проблемите на жилищата с неустановен статут, както и необходимостта от национална стратегия и нормативна уредба в подкрепа на подобряването на жилищните условия на населението. За участие са поканени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България и неправителствени организации, ангажирани с жилищната проблематика, посочват от организацията. /РИ/

Научете повече тук: Необитаемите жилища да се използват за настаняване на хора с жилищни нужди предлагат от „Хабитат България“


Конференция „Към енергийно ефективен и климатично неутрален сграден фонд“

Видео

На 13-ти април 2022 г. заедно с нашите партньори от Центърa за енергийна ефективност ЕнЕфект проведохме конференция на тема „Към енергийно ефективен и климатично неутрален сграден фонд – Какво означават промените в Директивата за енергийните характеристики за сградите за националните политики в сградния сектор?“

Основните теми:
✅ Енергийната ефективност на сградите като елемент от националната сигурност и икономическото развитие;
✅ Политиките за енергийна ефективност на сградите: визия, планиране и програми за подпомагане;
✅ Привличане на частни инвестиции;
✅Граждански инициативи, комуникация с потребителите, умения и капацитет.

Защо събитието „Към енергийно ефективен и климатично неутрален сграден фонд“ е важно?
✅ Защото за първи път двама български евродепутати отговарят за промените в Директивата за енергийните характеристики на сградите – Радан Кънев – евродепутат на Демократите и Цветелина Пенкова. Ние все още не успяваме да приложим версията от 2010 г., затова не е зле да помислим как да се справим с новата;
✅ Защото сградният фонд много отдавна не е бил в полезрението на #МОСВ, а той е ключов за опазването на околната среда и климата. Борислав Сандов ще е с нас;
✅ Защото имаме нов заместник-министър на регионалното развитие – Стефан Аспарухов, от когото ще зависят качеството на реформите в #НПВУ и програмите за енергийна ефективност;
✅ Защото тези реформи са ключови за изпълнението на Стратегията за сградно обновяване. Нашата, разработена от #АУЕР под ръководството на Ивайло Алексиев, е много добра, но изпълнението ѝ е под сериозна заплаха;
✅ Защото неправителственят сектор и професионалните асоциации са обединени както никога досега във вижданията си за необходимите реформи. Юлиан Попов и Иван Велков са точните хора, които могат да обобщят техните послания.

Научете повече от пълния запис на конференцията тук 👇

 


Ася Добруджалиева: Общините не получават подкрепа от държавата за хората в жилищна нужда

Новини

Интервю на Валерия Николова с Ася Добруджалиева, мениджър проекти в Хабитат България и репортаж на Стоян Радев от Сливен за предаването „Хоризонт до обед“ по БНР.

Снимка: Общински жилища във Видинско на Анжела Каменова

„Хабитат България“ организира утре конференция на тема „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“.

„Ние смятаме, че мисията е възможна. Просто е необходимо да има политическа воля, обществена подкрепа за промяна в жилищните политики и да се създаде необходимата законодателна рамка, с която това да се случи“, каза в интервю за БНР Ася Добруджалиева, мениджър „Проекти“ в „Хабитат България“.

Според нея като член на ЕС страната ни би трябвало да следва практиките на останалите европейски страни, в които социалното жилищно настаняване е признато за социална услуга от общ икономически интерес.

„За която ключовото е, че държавата осигурява компенсиране на доставчиците на тази услуга за това, че предоставят на непазарни цени. Това би подпомогнало общините да поддържат социалния жилищен фонд, който имат, в добър вид, а също така и да придобиват нов такъв.“

МТСП не иска да припознае този вид настаняване като социална услуга, отбеляза Добруджалиева в предаването „Хоризонт до обед“.
Навсякъде в Европа, където има настанени в социални жилища, се знае, че това е временно настаняване, посочи Ася Добруджалиева.

„В рамките на 2-3 години, в които целенасочено се полагат усилия тези хора да подобрят образованието си, професионалната си квалификация, така че да могат да намерят реализация на пазара на труда. Това в България не се прави, защото такъв тип социална услуга не е регламентирана. Общините са оставени сами на себе си да намират начини да се справят със ситуацията, с хората, които са в жилищна нужда. Те не получават никаква подкрепа от държавата.“

Не може тази дейност да се прехвърля изцяло върху общините, смята тя.
В малцинствените квартали жилищната бедност е голяма, защото икономическата бедност е голяма, допълни Ася Добруджалиева.
Най-накрая трябва да бъде приета националната жилищна стратегия, която да постави цели – кои проблеми искаме да решим, подчерта тя.

„Достъпът до жилищно настаняване е основно човешко право, но то не е признато като такова никъде в нашето законодателство. Никой в държавата няма ангажимент да осигурява и да подпомага хората, които са в крайна бедност и не са в състояние сами да се справят с този проблем.“

Пълен запис на интервюто можете да чуете в звуковия файл тук: Ася Добруджалиева: Общините не получават подкрепа от държавата за хората в жилищна нужда


Kонференция “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”

Новини

Събитието ще се проведе на 14-ти април 2022 г. в хибриден формат, присъствено в Астория Гранд Хотел – гр. София и онлайн в платформата Zoom.

Конференцията е безплатна и с предварителна регистрация за:
Присъствено участие ТУК
Оnline участие ТУК
След като се регистрирате ще получите имейл с потвърждение, съдържащ информация за присъединяване към срещата в Zoom.

С проекта “Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество” Хабитат България дава ясен пример за важността от разработване на нови общински и национални жилищни политики, свързани с подобряването на жилищните условия на уязвими групи от населението. Община Търговище и Община Сливен са двете пилотни общини избрани за реализиране дейностите по проекта, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.

Част от ключови дейности, които организацията проведе в периода от октомври 2019 г. до април 2022 г. включваха:
• Провеждане на задълбочено социологическо изследване “Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище”;
• Проучване на действащите общински жилищни политики и практики в Община Търговище и Община Сливен;
• Извеждане на препоръки за подобряване на местните жилищни политики и практики, съгласувани и обсъдени на консенсусни кръгли маси с Община Търговище и Община Сливен.

Въз основа на изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики, опита на други страни със сходни проблеми и стратегическите документи на еропейско и глобално ниво Хабитат България подготви и препоръки към националната жилищна политика и нормативна уредба. Те ще бъдат представени и дискутирани по време на заключителната национална конференция “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“.

Програмата на конференцията е разделена в три панела – Панел I. Общински жилищни политики и практики, Панел II. Добри практики за жилищни политики в Европа и Панел ІІІ. Националната жилищна политика за уязвими групи. Поставяйки фокус върху тези теми, Хабитат България цели да насочи общественото внимание към общинските жилищни политики и практики и по-специално към въпросите свързани с общинския жилищен фонд и неговото превръщане в социален жилищен фонд, подкрепен от държавата. По време на събитието ще бъдат дискутирани и проблемите на жилищата с неустановен статут, както и необходимостта от национална стратегия и нормативна уредба в подкрепа на подобряването на жилищните условия на населението. За участие са поканени представители на МРРБ, МТСП, НСОРБ и НПО, ангажирани с жилищната проблематика. Необходимо е да се разработи рамка на националната жилищна политика, която да насочи и подпомогне усилията на местните власти за провеждане на съвременни и адекватни жилищни решения.

За допълнителна информация разгледайте пълната програма тук:
Конференция „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Становище по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Новини

Хабитат България подготви становище по проект на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), версия 24.03.2022 г., и Националния план за действие 2022-2023 г., в частта им касаеща ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ.

След като се запознахме с новата версия на Стратегията, в частта й за приоритет „Жилищни условия“, бихме искали да отбележим, че единствената промяна, която констатираме спрямо версията от м. февруари 2021 г., е в т.нар. „Общи цели“, които в действителност са мерки за постигане на целта, формулирана от Европейската комисия за приоритет Жилищни условия: До 2030 г. да се намали най-малко с една трета разликата по отношение на изключително лошите жилищни условия.

Настоящата версия повтаря недостатъците на предходната – няма измерими показатели за посочените „общи цели“, които да показват Какво?, Колко? и До кога? искаме да постигнем. Отново искаме да подчертаем, че липсата на количествена и качествена информация за проблемите, идентифицирани в раздел ІІІ. НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ – АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ И СИТУАЦИЯТА, (които са абсолютно идентични с тези записани във версията 2021г.), води до невъзможност да се даде коректен отговор на първия въпрос в стратегическото планиране – КЪДЕ СМЕ СЕГА? Това възпрепятства и отговорите на следващите два въпроса КАКВО ИСКАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ?, а още по-малко „КАК ДА ГО НАПРАВИМ?“ (или планът за действие).

Националната статистика трябва да събира и предоставя информация, за мащаба на проблемите. Например, какъв е делът на ромското население със сигурни права върху земя, (а) със законно призната документация и (б), които възприемат правото си на земя като сигурна, по пол и вид на владение (един от индикаторите към ЦУР 1)? Такава информация НСИ не предоставя. Представително социологическо изследване, което Хабитат България направи с помощта на експерти от БАН, по проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г., показа че в края на 2020 г., в кв. „Надежда“, гр. Сливен, какъвто и да е документ за собственост имат едва 12,8% от анкетираните. Този факт има за цел да покаже, че когато знаем Къде сме сега?, можем да си поставим измерими цели.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище на Хабитат България по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030


Жилища без бъдеще?

Видео

Правилно ли се управлява жилищния фонд в България? Кой трябва да го поддържа?

Вече пет години има разработен вариант на Национална жилищна стратегия, който не е приет официално от българското правителство.

Вижте препоръките на Хабитат България към жилищните политики и практики у нас във видеото по-долу.

Хабитат България изпълнява проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.

 
 


България е една от трите страни в ЕС, попаднали в категорията „екстремна енергийна бедност“. „Социална мрежа“, Nova News

Видео

В „Социална мрежа“ по NOVA NEWS Ася Добруджалиева, мениджър проекти в Хабитат България, представи кампанията „Достъп до енергийно обновяване“, която цели да информира обществото за проблемите свързани с енергийна бедност, както и начините да се справим с нея.

Тя изведе основните причини България да е сред страните в ЕС попадащи в категорията за екстремна енергийна бедност. На първо място като причина за енергийната бедност са ниските доходи, следват високите разходи за енергийни услуги, на трето място са качеството на жилищата, които обитаваме, тяхната енергийна ефективност, доколко жилищата пазят топлината.

„Кампанията не може да помогне пряко на потребителите, но е нужна комбинация от решения и действия, взети от управляващите, и същите от самите хора“, споделя в интервюто Ася Добруджалиева.

Вижте целия разговор във видеото тук 👇

ЛИНК КЪМ ВИДЕО >> България е една от трите страни в ЕС, попаднали в категорията „екстремна енергийна бедност“

или

ЛИНК КЪМ ВИДЕО >> България води класация за енергийна бедност в ЕС


Отговорът на нарастващите цени на енергията е енергийната ефективност

Новини

Хабитат България заедно с 12 неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти в областта на енергийната ефективност се обединиха около обща позиция по проект 9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, който представлява основната заявка на изпълнителната власт по отношение на програмите за сградно обновяване.

Според последния вариант на проекта за енергийна ефективност към Националния план за възстановяване и устойчивост, близо 1.2 милиарда лева ще бъдат насочени към саниране на многофамилни жилищни сгради. Експертите смятат, че подобна инвестиция – и дори по-голяма – е напълно обоснована, тъй като с такива проекти могат да бъдат постигнати съществени енергийни, екологични, финансови и социално-икономически ефекти. Именно това е причината тези политики да имат пълната подкрепа на Европейския съюз.

За съжаление обаче, и последният вариант на проекта не дава основания за надежда за устойчиво национални политики в тази област. Отново се залага на безвъзмездно финансиране за ограничен брой сгради, а компонентът, изискващ съфинансиране от страна на собствениците, е обречен на провал. Основната причина за това е, че отново не е отделен ресурс за ключови елементи за успешното му приложение, като достъпни и ефективни финансови инструменти, улесняване процеса на вземане на решения и създаване на механизмите за участие на сдруженията на собствениците, налагане на институцията на специализирания проектен мениджър, осигуряване на техническа помощ за домакинствата, контрол на качеството, мониторинг на резултатите, обучение и квалификация, интензивна комуникационна кампания. Не е засегнат въпросът с включването на уязвимите потребители и не е определен ресурс за това.

В 13 основни точки 13-те организации предлагат незабавни законодателни, финансови, технически и комуникационни мерки за активизиране на националната политика в сградния сектор, като заявяват готовност за подкрепа за детайлното им разработване и прилагане. Реализация на тези мерки ще се търси в директен диалог с новото правителство, с нагласа за постигане на бърз икономически, социален и екологичен ефект чрез наличния публичен ресурс.

С пълния текст на декларацията можете да се запознаете тук:
II Декларация по проект 9а Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд от НПВУ

В подкрепа на тази инициатива, ЕнЕфект разработи Пътна карта за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, както и предложение за дефиниция за енергийна бедност, която да бъде приложена при изпълнението на бъдещите програми.

При желание за подкрепа от Ваша страна, независимо дали като организация или физическо лице, можете да се свържете с Център за енергийна ефективност ЕнЕфект ТУК.