Дебат “Справедлив преход: към климатична неутралност – енергия, сгради, транспорт”

Видео

На 19 септември в Дома на Европа се проведе дебат на тема „Справедлив преход към климатична неутралност – енергия, сгради и транспорт“, организиран от WWF България и БНР – Радио София.

В него се включиха представители на Хабитат България, Център за изследване на демокрацията, Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), Грийнпийс България, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и други специалисти, които дискутираха различните предизвикателства и решения по пътя към климатична неутралност на България.

 
 
 

Пълен запис на събитието можете да гледате тук:


МРРБ изготви и разпространи до всички общини указания за подобряване на реда и управлението на общинския жилищен сграден фонд

Новини

В рамките на съвместния проект “Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения”, Хабитат България и Министерството на регионалното развитие и благоустройството проведоха проучване на състоянието и управлението на общинския жилищен фонд в България.

Резултатите от проучването бяха изнесени и анализирани в доклад, важна част от който бяха препоръките за подобряване на политиките, нормативните документи, процедурите и управленските практики, както на местно, така и на национално ниво.

МРРБ оформи тези препоръки като препоръчителни указания до всички общини в България с цел да се подобрят реда, управлението и поддържането на общинския жилищен сграден фонд, неговото запазване, както и установяване на сигурност, предвидимост и прецизност по време на процеса по кандидатстване за настаняване в общинско жилище за нуждаещите се от жилищно настаняване.

Указанията включват:

• Предложения за цялостно подобряване на практиките за управление и поддръжка на общинския жилищен сграден фонд;
• Нормативната рамка, уреждаща управлението и поддържането на общинските жилищни имоти;
• Насоки за обхвата и съдържанието на стратегиите за управление на общинската собственост;
• Препоръчителни указания за актуализиране на Общинската наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем.

Указанията са публикувани на онлайн платформата www.obshtinskidom.bg, както и на официалната интернет страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. https://www.mrrb.bg/bg/jilistna-politika/strategicheski-dokumenti-i-polezna-informaciya/

Проект “Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“ се реализира в периода 25 август 2022 г. – 31 декември 2023 г. Негова цел е създаването на механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество. Общата стойност на проекта е 59 898 лева, като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по ОПДУ е 52 328 лева, от които 44 479 лева са средства от Европейския социален фонд и 7 849 лева – национално съфинансиране. www.eufunds.bg

 Обсъжда се как да се гарантира траен фонд в подкрепа на сградното обновяване

Новини

Най-спешната задача е осигуряването на финансов ресурс за 20% съфинансиране от страна на собствениците на многофамилни жилищни сгради.

Представители на Коалицията RENOVATE BULGARIA се срещнаха със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, за да обсъдят изпълнението и бъдещото развитие на програмите за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Конкретният повод бе току-що приключилото кандидатстване по първия етап и обявеният веднага след това втори етап от програмата за сградно обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). С повече от 3000 подадени заявления за бюджет над 4 млрд.лева при наличен ресурс за около 1/4 от сумата, огромният интерес и осъзнатата необходимост от страна на собствениците са безспорен факт. „Няма съмнение, че тази инерция трябва да бъде запазена и подкрепена по всякакъв начин с необходимите механизми и ресурси“, каза Минчо Бенов, директор на „Хабитат България“. 

В същото време става ясно, че изпълнението на втория етап от програмата, който изисква 20% съфинансиране от страна на собствениците, е изправено пред редица предизвикателства. Изпълнението на реформите в НПВУ, които трябва да „улеснят процеса на обновяване и да подпомогнат гражданите“, е забавено и има необходимост от бърза реакция и спешни мерки, за да се обезпечи успехът на модела на споделена финансова отговорност.

Именно в тази връзка на срещата със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството бяха обсъдени проблемни въпроси, възможни решения и предложения на Коалицията по приоритетни теми:

Като най-спешна задача към момента се счита подпомагане осигуряването на финансов ресурс за 20% съфинансиране от страна на собствениците, било то чрез гаранция към банките или чрез ЕСКО инструмент. :

Очакваният от всички Национален декарбонизационен фонд (НДФ) трябва да стартира през 2024 г., а кандидатстването по втория етап приключва в края на настоящата година. “Затова търсим възможности и обсъждаме финансови механизми, които могат да сработят до есента”, заяви заместник-министър Бонева. Устойчиво дългосрочно решение е достъп за сдружения на собствениците до колективни преференциални кредити. “По тази идея и на база добрите европейски практики се работи от две години с търговски банки и ББР и ако преди не е имало интерес, то сега са много повече склонни да се ангажират”, каза Иван Велков, председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА). Ася Добруджалиева от „Хабитат България“ настоя за държавно субсидиране на лихвените проценти с цел повишаване атрактивността на кредитите. От представителите на БГФМА беше поет ангажимент за предоставяне на цялата информация по досегашния напредък по темата, а г-жа Бонева се ангажира да съдейства за подкрепа на усилията в тази посока.

Във връзка със съфинансирането беше обсъдена и темата за енергийната бедност, както в социален, така и в икономически контекст. Освен установеното енергийно подпомагане, във всяка сграда може да има собственици, които не могат да си позволят инвестиция в енергийна ефективност и ще имат нужда от допълнителна подкрепа. Идеята за еднократен инвестиционен ваучер бе дискутирана като конкретна възможност за решение в тази насока. 

Другият кръг от проблеми, обсъдени на срещата, е свързан с високите изисквания към собствениците по схемата на втори етап, без необходимата експертиза да е адекватно обезпечена. От собствениците се очаква да възлагат и отговарят за множество дейности, а затова са необходими професионални знания и опит, които не всички собственици притежават. Предвидените по схемата 2,5% за управление и публичност, от които може да се покриват и консултантски услуги, могат да се окажат недостатъчни. “В същото време цялата отговорност за качеството на техническата документация и за изпълнението на индикаторите е вменена именно на собствениците и това изключително много притеснява потенциалните кандидати”, каза Цвета Наньова. 

В средносрочен план стои и въпросът с изпълнение на реформата за обслужване на едно гише. Двете страни имат консенсусно разбиране, че това трябва да бъдат центрове за споделени услуги, защо не дори на бизнес основа в партньорство с местните власти. “Някои общини са направили вече работещи центрове за кандидатстване по програмата и ние трябва да се възползваме от този опит. Необходими са също така усилия и инвестиции за квалификация на такъв тип специалисти”, каза г-жа Бонева. Цвета Наньова уведоми, че от есента стартира нов проект SHEERenovPLUS, прилагащ именно този подход, в който ще се създадат най-малко шест нови центъра в страната. 

Устойчиво и предвидимо финансиране е много необходимо

Да се осигури устойчивост на процеса с пътна карта поне до 2030 година, системно ежегодно финансиране от републиканския бюджет и максимално използване на европейските източници – Модернизационен фонд, Европейски климатичен фонд и др., настояха представителите на Коалицията RENOVATE BULGARIA. Само по този начин може да се отговори на огромните нужди от обновяване в жилищния сектор, високите очаквания на населението и поетите ангажименти от страната ни в рамките на европейската Зелена сделка. „Преди да имаме тези механизми, не можем да говорим за смислена комуникация с гражданите, а без тяхното участие разговорът за политики в жилищния сектор става безпредметен“, каза Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. „Ако провалим този етап сега, ограничаваме достъпа си до европейско финансиране за енергийна ефективност за години напред, а това единствено ще ни направи по-бедни“, допълни той.

За допълнителна информация:
Драгомир Цанев – dtzanev@eneffect.bg
Минчо Бенов – benov@hfh.bg
Ася Добруджалиева – dobrudjalieva@hfh.bg
Иван Велков – i.velkov@icloud.com
Цвета Наньова – tzveta.naniova@bacc-jsc.org

_______________________________________________

Коалицията „Да обновим България“ (RENOVATE BULGARIA) обединява организации, заинтересовани от устойчивото енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Република България. Сред учредителите ѝ са БАИС, БГФМА, „Хабитат България“, „ЕнЕфект“, БАКК, „ЕкоЕнергия“, КСБ, БААИК и др.

„Да обновим България“ е национален партньор на RENOVATE EUROPE европейска политическа и комуникационна кампания, която цели да подпомогне намаляването на енергийното потребление в сградния фонд на ЕС с 80% до 2050 г. чрез подкрепа за законодателни промени и стимулиране на амбициозни национални програми за обновяване.


80 000 души живеят в общински жилища у нас, Money.bg, Bulgaria ON AIR

Видео

В България над 80 000 души живеят в общински жилища. Това се равнява приблизително на колкото е населението на град като Перник.

Какво е състоянието на общинския жилищен фонд?

В студиото на предаването Money.bg гостуваха двете страни, които стоят зад първото у нас проучване за състоянието на този жилищен фонд със специални функции – Добромир Василев, директор на дирекция “Жилищна политика”, представител на Министерството на регионалното развитие и Ася Добруджалиева, мениджър проекти в Хабитат България.

Проучването е осъществено в рамките на дейност „Анализ на съществуващите практики по управление на общинските жилища в България“, част от проекта „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, финансиран в рамките на ОП „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”. Проектът се изпълнява в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Допълнителна информация по темата е достъпна и на създадената в рамките на проекта онлайн платформа https://obshtinskidom.bg.

Гледайте целия разговор във видеото тук:

Запознайте се с изготвените доклади тук:
ДОКЛАД от проучване за ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА сред ОБЩИНИТЕ в България, МРРБ и Хабитат България, 2023
ДОКЛАД от проучване за настаняване в ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ проведено сред ГРАЖДАНИ, МРРБ и Хабитат България, 2023

Проект “Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“ се реализира в периода 25 август 2022 г. – 31 декември 2023 г. Негова цел е създаването на механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество. Общата стойност на проекта е 59 898 лева, като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по ОПДУ е 52 328 лева, от които 44 479 лева са средства от Европейския социален фонд и 7 849 лева – национално съфинансиране.

 Апостол Дянков отговаря на въпроса “Какво представлява Европейската схема за търговия с емисии?”

Видео

Хабитат България продължава серията от експертни интервюта по горещи теми свързани с енергийната бедност, енергийното обновяване на сградите, енергийната криза, възможностите за пестене на енергия и алтернативите за генерирането й. На въпроса “Какво представлява Европейската схема за търговия с емисии и какви са плановете за нейното разширяване?” отговаря Апостол Дянков, ръководител на програма “Климат и енергия” към WWF България.

Ася Добруджалиева: Здравейте, това е поредното ни интервю с експерти, които работят в областта на климата и енергията и могат да дадат достъпна информация за това какво се постига и какво целим да постигнем в рамките на Европейския съюз с новите цели, с пакета документи ‘’Подготвени за цел 55”, 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 година.

Какви са възможностите процесът да бъде добре финансиран, добре подпомаган, как той ще помогне на енергийно бедните да се справят с проблемите на енергийната криза? Много са темите, които биха могли да бъдат коментирани, но днес фокусът ни е върху Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС).

Поканили сме Апостол Дянков, който е ръководител на програма “Климат и енергия” към WWF България. Здравей, Апостол!

Апостол Дянков: Здравейте на всички зрители!

Ася Добруджалиева: Благодаря ти много, че прие поканата ни. Това, с което искам да започнем е да се опитаме на разбираем език да кажем какво представлява търговията с емисии. Какво са емисиите на първо място, защото може би за част от хората това също не е съвсем ясно какво са тези емисии.

Апостол Дянков: Европейската схема за търговия с емисии е пазарен инструмент. Той следва логиката на схемите за търговия с емисии, които се доказаха още през 20-ти век като възможно икономическо рентабилно решение на проблемите със замърсяването. Първите схеми за търговия с емисии не са били за въглероден диоксид, бяха за серни и азотни оксиди в Северна Америка през 80-те години на 20-ти век. И те успяха много ефективно да доведат до намаляване на емисиите от промишлените предприятия на тези серни и азотни оксиди, които причиняваха например киселинния дъжд и много сериозни локални поражения върху околната среда.

Успешният механизъм за Схемата за търговия с емисии е свързан и той зависи от самоинициативата на пазарните играчи, тоест на компаниите и предприятията, да търсят най-ефективния за тях и най-икономически рентабилния начин да намалят даден замърсител. Това се прилага все по-често с въглеродните емисии. Европейската схема за търговия с емисии не е единственият такъв пример. Такива схеми функционират на национално, както и на регионално и общинско ниво в редица държави, например в Северна Америка, все повече и в други държави навлизат. Той се смята за по-гъвкав инструмент от например налагането на въглероден данък, тоест представите, че имахме въглероден данък върху всички стоки и услуги на базата на въглерода, който е бил емитиран за тяхното генериране или производство. Това е доста негъвкав инструмент.

При Схемата за търговия с емисии всъщност въглеродът получава цена. Ние бихме искали тя да бъде близка до екологичната и социална цена на въглерода, тоест това, което въглеродният диоксид ще причини благодарение на климатичните ефекти и щети през следващите десетилетия. За съжаление това не е точно така и цената на въглерода на Европейската борса и на други места е доста по-ниска, но тя все пак е много важен стимул за предприятията, защото, когато трябва да заплащате въглеродни емисии, например както е в Схемата за търговии с емисии в Европа – 1 тон въглероден диоксид струва от няколко години над 50 евро, това е един сериозен стимул да намалите тези емисии.

Как може да се намалят емисиите? Тези предприятия, които са най-икономически ефективни, които могат да намалят своите емисии благодарение на внедряване на иновации, благодарение на инвестиции в по-щадящи околната среда и беземисионни, например промишлени инсталации, те успяват да намалят инвестициите и продават допълнителни емисии на пазара на тези предприятия, които не се справят толкова добре и се налага все още да купуват емисии.

В Схемата за търговия с емисии има няколко индустрии, които са много трудни за декарбоннизиране. Такива са например производство на стомана, както и производството на цимент. За такива индустрии действително се налага те да плащат за своето замърсяване, за климатичните щети от въглеродния диоксид.

Разбира се ние се надяваме, че точно инструменти като Схемата за търговия с емисии ще доведе до пробивни иновации в тези сектори да се декарбонизират. Например вече има технологии за нулево въглеродна стомана, надяваме се, че и при цимента това ще се случи. И Схемата е един гъвкав стимул, който поддържа една цена на въглеродните квоти, тоест 1 тон въглероден диоксид има цена на пазара в Европейския съюз и предприятията се съобразяват с нея.

Дали тази Схема е перфектна, разбира се, че не. Тя съдържа различни клаузи, които например в момента позволяват на предприятията да получават безплатни квоти с емисиите за част от своите емисии и в миналото тези безплатни квоти доста изкривяваха пазара, но той е така направен, че те ще бъдат изтеглени в следващото десетилетие от пазара. Като целта е благодарение на тази гъвкава схема Европейският съюз да постигне от енергийния и индустриалния сектор около 43% намаляване на емисиите от тези сектори спрямо 2005-та като базова година.

Ася Добруджалиева: Приходите от Схемата за търговията с емисии как се ползват към момента?

Апостол Дянков: Това е отворен въпрос. Тези приходи се събират от държавите, тоест трябва да се знае, че това е един вид държавен приход, така както са другите вредни такси, например като цигарите, и е въпрос до голяма степен на самата държава какво ще направи с тях. Например имаме така наречения Модернизационен фонд, който би позволил да се направят директни инвестиции в модернизиране и безвъглеродни индустрии. За съжаление в България все още не се ползва широко този фонд, както в други държави. Предстои да бъдат планирани инвестиции по този фонд.

През последните години заради енергийната криза част от постъпленията от Схемата за търговията с емисии отиваха за директни енергийни помощи насочени към бизнеса. Знаете, че над определена цена за електроенергия – това се поемаше от държавата. Това не е най-добрата практика, тъй като всъщност това елиминира целият стимул, който се създава от Схемата за търговия с емисии. От друга страна цената на електроенергията наистина беше крайно вулативна тоест нямаше предсказуемост как тя ще се движи във времето и затова беше необходимо Схемата, самата цена на емисиите, както и цената на електроенергията да бъдат приведени благодарение на тези механизми с някаква предсказуемост.

Предприятията трябва да знаят, че тази Схема ще продължи, тоест те ще трябва да заплащат своето въглеродно замърсяване. И така те ще имат стимул наистина да въведат най-добрите, те са енергоспестяващи, спестяващи емисии, изобщо иновативни, технологични и оперативни иновации.

Ася Добруджалиева: Това е изключително важно, че по този начин се стимулира действително обновяване на технологични процеси, въвеждане на най-съвременните и най-добри практики, които редуцират драстично замърсяването с парникови газове. И това е всъщност смисъла на Схемата за търговия с емисии. И понеже резултатите от нея са доста добри, в момента в “Подготвени за цел 55”, в този пакет от документи, ново Европейско законодателство за постигане на целите за климата се предложи въвеждане на втора Схема за търговия с емисии, която да включва и нови участници освен известните досега. Малко повече за тази нова Схема, ако можеш да ни кажеш?

Апостол Дянков: Тази нова Схема е част от пакета “Подготвени за цел 55” и тя цели два от секторите, които до този момент не се покриваха, те са свързани с емисиите от страна на домакинствата, а именно сгради, по точно отоплението в сградите основнно и транспорт да бъдат покрити също от Схема за търговия с емисии. Това няма да става директно, тоест домакинствата няма да трябва да си купуват квоти за тази Схема. Но се планира тази Схема да обхване поетапно тези сектори, така, че да кажем доставчиците на горива за бита по същия начин да заплащат емисии. Тоест, ако Вие имате вкъщи, например котел на газ, както и горивото за транспорт, което използвате, то ще бъде подложено на тази Схема и индиректно това ще доведе до някакво оскъпяване на тези горива, което ще е стимул за домакинствата да преминат към по-ефективни на първо място и на второ място по-екологично устойчиви и нискоемисионни форми на отопление и транспорт, например електрическа мобилност или отопление с термо помпи, което не изисква генерирането на емисии.

Ася Добруджалиева: Също така с възможности за подобряване на енергийната ефективност на домовете, което би довело до по-малка консумация на енергия за отопление. Каква е идеята да се ползват приходите от втората Схема за търговия с емисии? Тя има социална функция също така.

Апостол Дянков: Точно така. Начинът, по който извършваме енергийният преход към беземисионна енергия в Европейския съюз залага на принципа за социалната справедливост. Това означава, че голяма част от приходите от тази нова Схема за търговия с емисии, доколкото знам по последното споразумение е около 65 милиарда евро на европейско ниво, ще бъдат алокирани за така наречения Социален климатичен фонд.

Целта на Социалния климатичен фонд ще бъде да подпомогне домакинствата с насочени целеви инвестиционни мерки в рамките, на които например ще бъдат правенни тези модернизации в сградния фонд – енергийна ефективност, преминаване към термо помпи и други ефективни методи за отопление беземисионни. Ние очакваме този фонд да стартира в България, като това ще стане след 2026 година.

Тук е важно да се спомене ролята на българското правителство. Тя трябва да се създаде Социален климатичен фонд, тоест министерствата в момента начело с Министерството на труда и социалната политика трябва да създаде национален план, според който ще се изразходват средства от този фонд, така че те на първо място да минимизират ефекта върху най-уязвите хора енергийно бедните домакинства, за които сега се готви дефиниция. Част от тези пари ще отидат за директни помощи. Много е важно максимална част от тези пари да отидат за дългосрочни инвестиционни мерки за тези домакинства, които да могат да ги обхванат и трайно да решат проблема с енергийната бедност, когато домакинствата станат енергийно независими.

Ася Добруджалиева: Много ти благодаря, Апостол, за интервюто и за споделената информация. Надявам се, че тя ще е полезна за хората. До нови срещи!

Апостол Дянков: Благодаря и аз!

Кампания на Хабитат България за достъп до енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в партньорство с Европейската климатична фондация.
Прочетете повече: Достъп до енергийно обновяване


Близо 40% от жилищата у нас са необитаеми, “По света и у нас”, БНТ

Видео

Интервю на Альоша Шаламанов с Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, за “По света и у нас” – БНТ. Снимка: БНТ

57% от българите между 15 и 29 години живеят в пренаселени жилища. Страната ни е втора в Европа по този показател, сочат данните на Евростат за 2021 година. Добрата новина е, че делът им намалява.

Пак според Евростат 37% от населението у нас живее в пренаселени жилища. А според националната статистика близо 40 на сто от жилищата в България са празни. На този фон строителството на нови жилища продължава. Заради инфлацията и повишаващите се лихви по кредитите, обаче малко хора могат да си купят нов дом.

Големият брой необитаеми жилища се отразява на имотния пазар. И на общинските хазни.

“Общините губят приходи от данъци и такси. Необитаемите жилища се рушат. Такъв голям брой необитавани жилища аз поне не знам в друга европейска страна да има”, заяви Минчо Бенов – директор на фондация “Хабитат България”.

У нас жилищна стратегия на практика не е приета. В някои европейски държави необитаваните жилища се облагат с по-високи данъци.

“Само един пример ще ви дам от Франция. Там жилища, които стоят празни, собствениците дължат за тях 25% от пазарния наем, който биха получили за годината”, посочи Минчо Бенов.

В някои държави работят така наречените социални наемни агенции. Те правят връзката между хазяин и наемател. И са гарант, че квартирантите няма да трупат сметки и ще стопанисват добре имота.държави работят така наречените социални наемни агенции. Те правят връзката между хазяин и наемател. И са гарант, че квартирантите няма да трупат сметки и ще стопанисват добре имота.

“От друга страна работят с наемателите, особено когато става въпрос за групи, които са в някаква уязвимост и могат целево да ги подпомагат. Да им субсидират наема. Така че те да получават на под пазарната цена достъп до жилище”, коментира Минчо Бенов.

От министерството на регионалното развитие, където има специална дирекция “Жилищна политика” отказаха да отговорят на въпросите ни. Иначе проучване на Хабитат България показва, че 97% от общинските жилища в страната са заети. А за настаняване чакат над 10 хиляди души.

Гледайте пълен запис на интервюто тук: Близо 40% от жилищата у нас са необитаеми
Източник: БНТ


Доклад: Общинските жилища у нас са в лошо състояние, “Директно”, Bulgaria ON AIR

Видео

Нуждаещите се чакат с години, показва проучване на МРРБ и “Хабитат България”. Темата се коментира в предаването “Директно” от директора на “Хабитат България” Минчо Бенов.

Броят на общинските жилища в страната е 32 225 или 0,8% от националния жилищен фонд, 82 240 души или 1,2% от населението са настанените в тях. Само 899 пък са социалните жилища, разположение на територията на 25 общини и реализирани по Оперативна програма “Регионално развитие”. На този фон общинските имоти са в лошо състояние, а българските общини не получават държавна подкрепа за поддържане на услугата социално жилищно настаняване, като услуга от общ икономически интерес. Това показват данните от съвместно проучване на Министерството на регионалното развитие и “Хабитат България”.

У нас няма и актуална и ефективна национална жилищна стратегия, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване.

97% от общинските жилища в страната са заети, като в 130 общини чакащите за настаняване наброяват 10 085. Срокът за настаняване в 77% от общините е до 5 години, като при Столична община и още шест общини той е безсрочен. 75% от общините предоставят възможността за многократно удължаване на срока за настаняване. Средната наемна цена е 0,98 лв./м2.

Според анкетираните граждани състоянието на наетите общинските жилища е било отлично само в 14% от тях. Почти 50% са били в лошо състояние, 9% негодни за обитаване и 33% с необходимост от козметичен ремонт.

Вижте целия разговор във видеото:

Източник Bulgaria ON AIR: Доклад: Общинските жилища у нас са в лошо състояниеНа какво се дължи феноменът на празните жилища в София?

Новини

Разговор на Антония Каменичка с Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, за Радио София – БНР. Снимка: Радио София

По думите му в България няма дефиниция за социално жилищно настаняване, като общо взето има знак на равенство между общинските и социалните жилища.

“Проблемът е, че общинският жилищен фонд е едва 0.8% от общия жилищен фонд, тоест, той е крайно недостатъчен. Хората и семействата, които са в жилищна нужда са много. Ние между другото скоро завършихме едно изследване в партньорство с Министерството на регионалното развитие за жилищния фонд в цялата страна. Вижда се, че се чака много години, много хора дори не си правят труда да кандидатстват, защото знаят, че това е една обречена кауза. Едва 25 общини в България построиха малко повече от 900 жилища в периода 2014-2020 година благодарение на това, че успяхме да влючим строежа на нови социални жилища като дейност, която може да бъде финансирана по Програмата за регионално развитие”, заяви Бенов.

Той отбеляза, че процентът на празните имоти е голям – около 30%, а от друга страна всяко второ жилище в градовете е пренаселено. По думите му в Столична община във всичките 24 районни администрации чакащите са около 16 хиляди души.

“Идеята на общинския жилищния фонд е да се подпомагат временно хора в затруднено положение, но в същото време да се помисли за механизми така, че те да имат мотивацията да разрешават социалните и икономическите си проблеми и да обеспечават жилищните си нужди сами”, коментира Бенов. Той отбеляза, че България на едно от първите места в ЕС по това, че млади хора до 34 годишна възраст живеят със своите родители.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл тук: На какво се дължи феноменът на празните жилища в София?

Източник: Радио София – БНР


Теодора Пенева отговаря на въпроса “Защо е важно коректно да определим хората, които са в енергийна бедност?”

Видео

Хабитат България продължава серията от експертни интервюта по горещи теми свързани с енергийната бедност, енергийното обновяване на сградите, енергийната криза, възможностите за пестене на енергия и алтернативите за генерирането й. На въпроса “Защо е важно коректно да определим хората, които са в енергийна бедност?” отговаря Теодора Пенева, Институт по икономически изследвания на БАН и Старши експерт “Климат и енергия” към WWF България.

Научете какво е предложението за дефиниция за енергийна бедност и докъде стигнахме с официалното му приемане, като прочетете цялото интервю или изгледате видеото по-долу.

Ася Добруджалиева: Добър ден на всички, които ще гледат това видео. Поредното видео интервю, което снима Хабитат България във връзка с нашето желание да информираме обществеността за актуални проблеми в областта на енергийната ефективност, енергийната бедност, въобще дейностите, които са свързани с климата.

Днес сме поканили г-жа Теодора Пенева, която освен в качеството си на представител на научните среди беше и зам.-председател на Комисията за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност, създадена миналата година, към заместник министър-председателя с ресор “климат” и по точно към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка.Здравейте, г-жо Пенева!

Теодора Пенева: Здравейте и благодаря за поканата!

Ася Добруджалиева: Ние благодарим, че приехте!

В нашето общество има много разнопосочни сигнали за това важни ли са проблемите на климата, трябва ли да се работи по тях, каква е тази Зелена сделка и защо въобще нещо ни се насажда отнякъде. Има много голямо неразбиране, че всичко това, което обединените усилия на страните от Европа дават като резултати, новите политики, които се провеждат са всъщност в полза на цялото ни общество и на планетата ни.

И като част от желанието всички тези промени, които имаме в законодателството, които са насочени към едни много по-сериозни ограничения свързани със замърсяването на въздуха с емисии на парникови газове имат различни последствия за хората. Част от тях за свързани с това, че разходите за енергия ще стават вероятно по-големи. Както е известно в обществото различните хора имат различно ниво на доходи, различна степен на енергийна ефективност на жилищата си и на практика различна консумация на енергия, тоест една значителна част от хората ще бъдат в затруднени условия за това да осигуряват енергийният си комфорт.

В тази връзка искам да подчертая, че това, което се прави за определяне на хората в енергийна бедност и бих искала да Ви помоля да ни кажете каква е дефиницията към момента за енергийна бедност, която всъщност и с усилията на Комисията, за която вече споменах беше в някаква степен формулирана.

Теодора Пенева: Дефиницията за домакинства в положение на енергийна бедност гласи, че това са домакинства, които при действащите цени на енергийни ресурси са с разполагаем средномесечен доход на член от домакинство за предходната година до официална линия на бедност, след като е намалено с разхода му за определеното спрямо енергийните характеристики на жилището типово потребление на енергия и които домакинства поради това нямат достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакински нужди.

Ася Добруджалиева: Всъщност това е дефиницията, която се предлага да бъде записа в Закона за енергетиката. Това като дефиниция е добре, но всъщност оттук нататък какви ще са на практика конкретните критерии, по които ще се определя в каква степен домакинството е в енергийна бедност.

Теодора Пенева: Дефиницията ще служи за целите на инвестиционните програми и схеми за саниране, за подмяна на отоплителни системи и други. Докато критериите ще се прилагат по-скоро за краткосрочни мерки като разсрочено плащане на сметките за енергия през отоплителния сезон или непрекъсване на доставките на енергия през този сезон. Тук групата е по-различна от тази, която е определена с дефиницията, малко по-тесен е кръга на домакинствата, които са обхванати с тези критерии. Те са четири вида критерии:

• Първи критерий за лица над 65 години, живеещи сами или с други лица над 65 години с разполагаем доход под официалната линия на бедност.

• Втори критерий за лица с установени 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с разполагаем доход под официалната линия на бедност.

• Трети критерий за лица, които имат нужда от помощни средства зa независим живот или за медицински изделия за поддържане на живота, чието функциониране зависи от източник на електрическа енергия.

• Четвърти критерий за лица, които получават месечни социални помощи и/или целева помощ за отопление по Закона за социално подпомагане за предходния отоплителен сезон.

Това са критериите, малко по-тесен е кръга, но въпреки всичко той вече обхваща групите, които са обслужвани от Министерството на труда и социалната политика, конкретно от Агенция за социално подпомагане. За тях имаме данни, има административно обслужване и няма необходимост от допълнителна административна работа за тяхното определяне и идентифициране.

Ася Добруджалиева: По отношение на инвестиционните цели, които ще има за намаляване на разходите на енергия с помощта на мерки за енергийна ефективност, за тях очаква ли се също така да има по-детайлно разписани критерии, които да са свързани с оценка на състоянието на жилището, консумацията на енергията?

Теодора Пенева: Предвид, че групата на домакинствата, които попадат под тази дефиниция е действително доста голяма, може би около 1 милион домакинства в България или над 2,5 милиона души. Тук административният разход за едно такова обслужване би бил много голям, ако се създава специална администрация. Още повече, че програмите и проектите са с ограничен ресурс, те имат местен характер и затова в Наредбата, която е разработена в момента се предвиждат те да бъдат администрирани в самите програми, които са за съответно инвестиционните програми за саниране или за смяна на отоплителната система или инсталиране на система на възобновяем източник на енергия. В този смисъл бъдещите програми трябва да предвиждат сами административната и техническата подкрепа за енергийно бедните домакинства. И в рамките на всяка една програма, те ще бъдат определяни ползвайки една обща информационна система, която може да бъде достъпна до доставчиците и администраторите на всички програми, включително и на доставчиците на енергия, ако става въпрос за услуги, с които те се занимават.

Ася Добруджалиева: Много благодаря за тази информация! Очаква ли се официалното приемане на дефиницията да се случи в близко време? Каква е тенденцията?

Теодора Пенева: Много малко остава, за да бъде приета тази дефиниция. Първото нещо, което трябва да се направи е министър-председателя на България да определи, кое ще бъде отговорното министерство за поддържане и управление за информационната система. Разбира се, като е добре да има разработени политики и стратегия за намаляване на енергийната бедност, които да са в синхрон с всички останали политики в социалната сфера и в енергийната ефективност и съответно политиките за климата и чист въздух.

Втората стъпка е, че цялата нормативна уредба трябва да бъде пусната за обществено обсъждане. Това може да се случи веднага, след като се разбере кое ще бъде отговорното министерство и обсъждането е в рамките на месец, месец и нещо, което е необходимо и важно. Защото това е проблем, който засяга голяма част от обществото и е важно то да протече по нормалния начин. Ако трябва първо да премине през обсъждане в рамките на Комисията за енергийна ефективност и енергийна бедност, след това да бъде пуснато за обществено обсъждане, като най-добрият вариант е да бъдат организирани дискусионни форуми по темата, телевизионни предавания, което е част от популяризирането на самите нормативни документи, за да може да се получи по-широк кръг мнения, коментари и да има по-широко приемане в обществото, да се обяснят добре защо са избрани тези варианти, а не други, да има време за аргументации и наистина по-широко приемане. Така, че този процес в рамките на два-три месец съвсем спокойно може да приключи и да се входира в парламента, където вече ще бъде предмет на обсъждане от депутатите и от политическите партии, но предполагам, за да стигне дотам все пак изпълнителна власт трябва да е взела основните решения за това как ще се случат нещата.

Ася Добруджалиева: Много Ви благодаря за това интервю. Надявам се, че сме внесли малко повече светлина по темата. Хубав ден, всичко добро!

Теодора Пенева: Благодаря Ви! Всичко добро!

Кампания на Хабитат България за достъп до енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в партньорство с Европейската климатична фондация.
Прочетете повече: Достъп до енергийно обновяване


Повече от 1 млрд. души по света живеят в неформални селища , “Бизнес старт”, Bloomberg TV Bulgaria

Видео

Преди да стартира кампанията Хабитат заедно с един международен институт разработиха един доклад, показващ, че в определени страни където и проблемът е по-голям има резерв за нарастване на БВП с 10,5% за отделни държави стига да се разрешат тези проблеми. За всяко едно незаконно строено жилище не се плащат такси и данъци, да не си правим и илюзиите, че там не се извършват разпоредителни сделки. Тези жилища се унаследяват, прехвърлят, продават и прочие. Тоест фискът губи едни преки приходи само от това. Често и в тези неформални селища няма течаща вода, няма канализация и тн. Това са развъдници на болести, поради лоши жилищни условия децата не ходят и на училище. Съществуват изследвания, според които ако се реши този проблем посещаемостта на децата в училище ще се повиши с около 30%. Всичко това води след себе си икономически загуби. Това каза Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, в ефира на предаването “Бизнес старт” с водеща Роселина Петкова.

Минчо Бенов разказва повече за кампанията “Home Equals”, която има за цел да постави във фокуса не само на общественото внимание, но и на хората, които разработват политики, проблемът, свързан с “гетата” или неформалните селища, който в световен мащаб е изключително голям. По негови думи става въпрос за повече от 1 млрд. души, които живеят в неформални селища в цял свят. Това от своя страна довежда до редица други проблеми, касаещи икономика, здраве, образование и тн.

“Проблемът се среща в цял свят и това е обусловено в едни обективни процеси, какъвто е урбанизацията. Тя в цял свят е изключително динамична. Потоците от хора, които се стичат към големите икономически активни центрове, са огромни и често те не могат да обезпечат тази своя потребност да живеят в нормални условия.”

У нас официална статистика за броя на неформалните селища няма. Има различни изследвания, които показват, че незаконните жилища в България са около 240-300 хиляди.

“Проблемът е, че вместо положението да се подобрява, от година на година проблемът се задълбочава и става все по-трудно решим. За съжаление разрастването на тези незаконни селища става и ставаше през годините с мълчаливото съгласие и пред очите на общинските администрации. Тяхна е отговорността да не допускат незаконно строителство и когато констатират такова да го прекратяват, но това не се прави и тези незаконни селища се разширяват.”

Бенов разказва, че ако се има предвид действащият в момента закон в регламента тези жилища трябва да бъдат разрушени, а на живущите в тях да бъде предоставено алтернативно настаняване. Имайки предвид мащаба на проблема обаче, това би било невъзможно.

“Именно затова нашата позиция е, че тези селища трябва да бъдат обновявани, което ще рече да се разработи съответното градоустройство и тези селища да бъдат обезпечени с основни инфраструктура и услуги, като канализация, вода, сметоизвозване и тн. Предлагаме да се разработи една нова глава в закона за устройството на територията по примера на Румъния и други страни, които се справят така с проблема – създават специфичен регламент, който позволява обновяването на тези квартали. Когато и ако се създаде такъв регламент трябва да се започне с едно заснемане на сега съществуващите сгради. Тези, които са негодни, дори опасни за хората, които ги обитават, следва да бъдат разрушени.”

По думи на госта възможности това да бъде финансирано има. Те самите са успели да включат в сегашния програмен период в програмата за регионално развитие обновяването на тези квартали като дейност, която може да бъде финансирана през т.нар. интегрирани планове.

“Тоест ако поне 2 общини решат да правят това нещо, те могат да кандидатстват да го финансират. То може да бъде финансирано и от бюджета. Разрешаването на тези проблеми в крайна сметка ще доведе до съответните икономически ефекти в много аспекти включително и дългосрочен план.”

Какви са предизвикателствата пред осигуряването на жилищните нужди у нас? Целият коментар вижте във видеото:

Източник Bloomberg TV Bulgaria: Повече от 1 млрд. души по света в живеят в неформални селища