Становище по процедура „Организационно развитие на Икономическия и Социален съвет и засилване ролята на организираното гражданско общество“

Новини

Хабитат България, съвместно с Български център за нестопанско право, Форум Гражданско участие и Антикорупционен фонд, внесе становище до Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“, по повод процедура за финансиране на дейности на Икономическия и социален съвет (ИСС) – „Организационно развитие на Икономическия и Социален съвет и засилване ролята на организираното гражданско общество“, включена за одобрение в 18-то заседание на КН на ОПДУ.

Позицията на неправителствените организации е, че ИСС до момента не изпълнява функциите си на „граждански парламент“, и не е постигнал активност и авторитет, каквито би трябвало да има, въпреки значителните публични средства, с които разполага ежегодно.

Предложението е средствата предвидени за него в размер на 1,092 млн. лв., да бъдат прехвърлени към процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Към момента по тази процедура са предвидени средства в размер на 11 145 970 лв. и за тях ще се кандидатства на конкурсен принцип. По този начин ще се осигури по-голям ресурс за реални дейности за увеличаване участието на гражданските организации във формирането и изпълнението на политики.

С общото становище по процедурата можете да се запознаете тук:
„Организационно развитие на Икономическия и Социален съвет и засилване ролята на организираното гражданско общество“


Декларация по проект 9а “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд„ от Националния план за възстановяване и устойчивост

Новини

Хабитат България заедно с 12 неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти участва в изготвянето на декларация по проект 9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). На 28.07.2021 г., декларацията, която включва 12 препоръки бе предложена на вниманието на всички парламентарни групи и отговорни представители на изпълнителната власт.

Реформата в политиките за сградно обновяване означава преход към съфинансиране от собствениците при осигуряване на необходимите финансови инструменти и защита за уязвимите домакинства. Това е обществено отговорният модел, a „безплатното саниране“ е популизъм, от който не печели никой. За съжаление, в последния вариант на НПВУ отново виждаме отказ от тази реформа, а даже и нещо повече – зле прикрит опит да се компрометират пазарните механизми.

С пълния текст на декларацията можете да се запознаете тук:
Декларация по проект 9а Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд от НПВУ

При желание за подкрепа от Ваша страна, независимо дали като организация или физическо лице, молим да се свържете с Център за енергийна ефективност ЕнЕфект ТУК.


Социологическо изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“

Новини

В периода 20 юли – 20 октомври 2020 г., Хабитат България проведе задълбочено социологическо изследване на тема „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“. Общо 800 домакинства бяха анкетирани, от които 310 в кв. „Надежда“ – гр. Сливен, 140 в с. Тополчане – община Сливен, 150 в кв. „Малчо Малчев“ – гр. Търговище и 200 в с. Голямо Ново – община Търговище.

Проучването е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.

Доц. Алексей Пампоров, социолог в Институт по философия и социология на Българска академия на науките (БАН), обобщи резултатите от проведеното социологическо изследване в аналитичен доклад обхващащ три основни тематични полета:

1. Условия на живот (жилища, инфраструктура, отопление);
2. Собственост на жилищата и нагласи към узаконяването им (документи за собственост, нагласи към узаконяване, идеалната нова къща, достъп до общинско жилище);
3. Доходи на домакинствата и нагласи към целево микрокредитиране (доходи на домакинствата и нагласи към използване на микрокредити).

Липсата на адекватни санитарни условия е предпоставка за недобра хигиена, повишен риск от заболявания или епидемии и има неблагоприятно отражение върху социалния живот и икономическия статус на жителите. Данните от изследването ще сa основа за изготвяне на препоръки за подобряване на жилищните политики, програмните и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище.

С пълния текст на доклада можете да се запознаете тук: Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище

За организацията:

От 2010 г., Хабитат България работи успешно в община Търговище в партньорство с Клуб на НСО в рамките на инициативи за подобряване на жилищните условия чрез предоставяне на микрофинансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. За период от 10 години съвместно бе предоставена подкрепа за подобряване на жилищните условия на над 1 100 семейства от община Търговище на обща стойност над 498 000 лева.

От 2016 г., Хабитат България работи успешно в община Сливен в рамките на инициатива за подобряване на жилищните условия чрез предоставяне на микрофинансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. За период от 4 години организацията е предоставили подкрепа за подобряване на жилищните условия на над 560 семейства от кв. „Надежда“ на обща стойност над 111 000 лева.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Повечето от жителите на квартали с концентрация на бедност в община Търговище полагат усилия за подобряване на жилищните си условия

Новини

На 15.06.2021 г., Хабитат България организира кръгла маса с участието на представители на Община Търговище и други заинтересовани страни, на която представи резултатите от проведеното социологическо изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в Община Търговище“. Цел на дискусията бе ангажирането и активното участие от страна на публичните власти при формулирането на отговарящи на реалните нужди общински жилищни политики, програми и наредби.

Инициативата е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, който Хабитат България изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Проектът допринася за разработването на адекватни общински и национални жилищни политики, свързани с подобряване жилищните условия на уязвими групи от населението.

В периода 20 юли – 20 октомври 2020 г. се проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди и действащите общински жилищни политики в ромските общности в Сливен и Търговище. Общо 800 домакинства бяха анкетирани, от които 310 в кв. „Надежда“ – гр. Сливен, 140 в с. Тополчане – община Сливен, 150 в кв. „Малчо Малчев“ – гр. Търговище и 200 в с. Голямо Ново – община Търговище.

Аналитичният доклад, съдържащ обобщени резултати от проучването, бе изготвен от доц. Алексей Пампоров – социолог в Институт по философия и социология на Българска академия на науките (БАН) и обхваща три основни тематични полета:

1. Условия на живот (жилища, инфраструктура, отопление);
2. Собственост на жилищата и нагласи към узаконяването им (документи за собственост, нагласи към узаконяване, идеалната нова къща, достъп до общинско жилище);
3. Доходи на домакинствата и нагласи към целево микрокредитиране (доходи на домакинствата и нагласи към използване на микрокредити).

С част от резултатите на анкетираните домакинства в кв. „Малчо Малчев“ – гр. Търговище и с. Голямо Ново – община Търговище, може да се запознаете по-долу:

● По отношение на инфраструктурната обезпеченост на жилищата в кв. „Малчо Малчев“ вътре в жилището само 63% от анкетираните имат тоалетна и само 37,3% – баня. В с. Голямо Ново тоалетна вътре в жилището имат също около 62%, но баня – само 20%.

● В двете изследвани локации в Търговищко свързаността с общинската електропроводна мрежа е много добро – близо 99%, за разлика от Сливенско, където установихме, че близо 1/3 или нямат достъп до електроенергия или взимат от съседи на база на лични договорки.

Достъпът до течаща питейна вода също е сравнително добре подсигурен, но все пак около 5% от анкетираните разичтат на обществени чешми или няма от къде да вземат в близост.

Достъпът до канализация изглежда по-голям проблем, тъй като само 56% от домакинствата в кв. „Малчо Малчев“ имат изградена канализация, а в с. Голямо Ново процентът е едва 30%. Останалите имат или септична яма или нямат канализация.

Сметосъбирането в тези квартали също не е достатъчно обезпечено. Само 21% от семействата в кв. „Малчо Малчев“ имат контейнер в близост до входната си врата, 52% имат в близост до дома си, но над 25% нямат достъп до контейнер или изхвърлят боклука си в торби пред вратата на жилището, които биват събирани няколко пъти седмично. В с. Голямо Ново 15% са без достъп до сметосъбиране, а 75% от жителите изхвърлят боклука си някъде в селото, но контейнерите не са непосредствено до дома им.

Отоплението през зимата може да се превърне в значим фактор за задълбочаване на бедността или за циклично попадане в капана на бедност, поради натрупани дългове, от една страна. От друга страна е пряко свързано с качеството на въздуха, който домакинствата са принудени да дишат през зимния отоплителен сезон. Основният източник на отопление са т.нар. печки на твърдо гориво (дърва и въглища) – 95% в Търговище и 87% в с. Голямо Ново.

● За да оптимизират своите разходи, домакинствата използват различни подходи за отопление на жилищата си през зимата. Данните показват, че между различните квартали не се наблюдават твърде големи разлики. Само 33% в Търговище и 21% в с. Голямо Ново отопляват всички стаи. Подобни са процентите и на хората, които се събират да живеят в една стая през зимата – 26% в града и 30% в селото. Много домакинства отопляват основно една стая, в която се събират през деня, а спалните затоплят само преди лягане – 26% в Търговище и 30% в с. Голямо Ново.

● Относно наличните документи за собственост 71% от респондентите в кв. „Малчо Малчев“ и 79% в с. Голямо Ново декларират, че разполагат с нотариален акт за жилището си, а съответно 15% и 13% имат договор за покупка, но без нотариален акт. Едва 13% в града и 8% в селото нямат документи или не знаят дали има такива.

● Във всички изследвани квартали се наблюдава изключително високо ниво на желание жилището да бъде узаконено – съответно 96% в с. Голямо Ново и 92% в кв. „Малчо Малчев“. И в двете населени места почти ултимативното условие обаче е да няма големи разходи свързани с тази процедура. Вероятната причина за това е, че все пак домакинствата в тези места притежават нотариален акт или друг документ за собственост и узаконяването фактически ще засегне някои пристройки или преустройства на жилището.

● Около 55 % от анкетираните в Търговищко биха закупили земя или имот на друго място извън квартала. Основният фактор, поради който имат колебание за преместване извън квартала е дали биха имали достатъчно средства за такава инвестиция (62,5% в с. Голямо Ново), но има и други значителни причини за отказ. В кв. „Малчо Малчев“ 26% смятат, че „никой не може да ни помръдне от тук“, а за 25% от жителите на с. Голямо Ново важно е обстоятелството, че там живеят техните роднини и приятели. Около 4 % от анкетираните имат намерение да емигрират за постоянно извън България.

● Впечатление прави високият процент респонденти, които биха похарчили пари за сериозен основен ремонт на настоящето си жилище. В кв. „Малчо Малчев “ в Търговище само 15% са отговорили, че нямат планове за извършване на подобрения, всички останали планират да отделят средства за ремонт на покрив (66%), смяна на над дограма (52%) или дострояване на допълнителни стаи (42%). В с. Голямо Ново основните приоритети са ремонт на покрив (62%) и смяна на дограма (76%).

●Проучването доказа, че изследваните общности са действително с концентрация на бедност. В кварталът в Търговище е най-висок рискът от бедност, там 72% от домакинствата живеят с доходи под националната линия на бедност за съответната година, а специфичната линия на бедност е 150 лв. В с. Голямо Ново доходите са малко по-високи, отколкото в града, но и там 69% живеят под националната линия на бедност.

След провеждането на срещите и консултациите с общинските власти, гражданите и други заинтересовани страни, пълният доклад ще бъде финализиран и предоставен за публичен достъп на уебсайта на Хабитат България: www.hfh.bg

За организацията:
От 2010 г., Хабитат България работи успешно в община Търговище в партньорство с Клуб на НСО в рамките на инициативи за подобряване на жилищните условия чрез предоставяне на микрофинансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. За период от 10 години съвместно бе предоставена подкрепа за подобряване на жилищните условия на над 1 100 семейства от община Търговище на обща стойност над 498 000 лева.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Болшинството от жителите на квартали с концентрация на бедност в община Сливен имат желание да узаконят жилищата си

Новини

На 11.06.2021 г., Хабитат България организира кръгла маса с участието на представители на Община Сливен и други заинтересовани страни, на която представи резултатите от проведеното социологическо изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в Община Сливен“. Цел на дискусията бе ангажирането и активното участие от страна на публичните власти при формулирането на отговарящи на реалните нужди общински жилищни политики, програми и наредби.

Инициативата е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, който Хабитат България изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Проектът допринася за разработването на адекватни общински и национални жилищни политики, свързани с подобряване жилищните условия на уязвими групи от населението.

В периода 20 юли – 20 октомври 2020 г. се проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди и действащите общински жилищни политики в ромските общности в Сливен и Търговище. Общо 800 домакинства бяха анкетирани, от които 310 в кв. „Надежда“ – гр. Сливен, 140 в с. Тополчане – община Сливен, 150 в кв. „Малчо Малчев“ – гр. Търговище и 200 в с. Голямо Ново – община Търговище.

Аналитичният доклад, съдържащ обобщени резултати от проучването, бе изготвен от доц. Алексей Пампоров – социолог в Институт по философия и социология на Българска академия на науките (БАН) и обхваща три основни тематични полета:

1. Условия на живот (жилища, инфраструктура, отопление);
2. Собственост на жилищата и нагласи към узаконяването им (документи за собственост, нагласи към узаконяване, идеалната нова къща, достъп до общинско жилище);
3. Доходи на домакинствата и нагласи към целево микрокредитиране (доходи на домакинствата и нагласи към използване на микрокредити).

С част от резултатите на анкетираните домакинства в кв. „Надежда“ – гр. Сливен и с. Тополчане – община Сливен, може да се запознаете по-долу:

● По отношение на инфраструктурната обезпеченост на жилищата в кв. „Надежда“ само 26,8% от анкетираните имат тоалетна вътре в жилището и само 33,2% – баня. В с. Тополчане тоалетна вътре в жилището имат само 19,3%, а баня – 35%.

● В двете изследвани локации около 75% от анкетираните са свързани с общинската електропроводна мрежа, а останалите или нямат достъп до електроенергия ( 0,7% в кв. „Надежда“ и 2,1% в с. Тополчане), или вземат от съседи на базата на лични договорки ( 24,7% в гр. Сливен и 22,1% в с. Тополчане).

● За разлика от достъпа до електроенергия, достъпът до течаща питейна вода е значително по-затруднен. На практика в кв. „Надежда“ едва две трети от домакинствата са свързани с общинската мрежа. Въпреки това най-проблемна изглежда ситуацията в с. Тополчане, където приблизително 17% от домакинствата нямат достъп до пиейна вода и няма от къде да вземат в близост.“

●Според изследването, достъп до канализация имат около 70% от домакинствата в двете населени места в Сливенско, останалите имат или септична яма или нямат канализация.

Достъпът до сметосъбиране също разкрива значим инфраструктурен проблем в условията на живот в тези квартали. Над 2/3 от домакинствата в Сливен изхвърлят боклука си в торби пред вратата на жилището, които биват събирани няколко пъти седмично. Предвид гъстотата на заселване на квартала обаче това е рискова предпоставка за възникване на нежелани епидемични обстоятелства, свързани с болести породени от лошата санитарна среда. Кв. „Надежда“ обаче не е най-проблемното място в това отошение. В с. Тополчане под 1/4 от домакинствата имат достъп до контейнери за сметосъбиране, а при почти половината домакинства никой не събира изхвърлените боклуци.

Отоплението през зимата може да се превърне в значим фактор за задълбочаване на бедността или за циклично попадане в капана на бедност, поради натрупани дългове, от една страна. От друга страна е пряко свързано с качеството на въздуха, който домакинствата са принудени да дишат през зимния отоплителен сезон. Основният източник на отопление са т.нар. печки на твърдо гориво (дърва и въглища). В кв. „Надежда“ е регистриран и относително висок дял на домакинствата, които се отопляват с електрически ток, посредством радиатори, калорифери или климатици – 18,6%.

● За да оптимизират своите разходи, домакинствата използват различни подходи за отопление на жилищата си през зимата. Данните показват, че между различните квартали не се наблюдават твърде големи разлики. В кв. „Надежда“ има лека тенденция да се отопляват всички стаи, както и спалните да се затоплят само преди лягане в малко по-висока степен, докато в с. Тополчане е малко по-висок делът на домакинствата, които се събират да живеят само в една стая от жилището.

●Относно наличните документи за собственост в кв. „Надежда“, какъвто и да е документ за собственост имат едва 12,8% от анкетираните. Почти три четвърти от домакинствата нямат никакъв документ. Съвкупността от домакинства в с. Тополчане е разделена на две приблизително еднакви части – 56,9% имат някакъв документ за собственост, докато останалите 43,1% нямат документи или не знаят дали има такива.

● Във всички изследвани квартали се наблюдава изключително високо ниво на желание жилището да бъде узаконено – съответно 100% в с. Тополчане и 60% в кв. „Надежда“. В Тополчане почти ултимативното условие обаче е да няма големи разходи свързани с тази процедура. Вероятната причина за това е, че все пак домакинствата в тези места притежават нотариален акт или друг документ за собственост и узаконяването фактически ще засегне някои пристройки или преустройства на жилището. Съгласието в Сливен също е много високо, като приблизително 40% са декларирали, че биха узаконили жилището си, дори и да има съществени разходи, свързани с това.

● Близо 70% от анкетираните биха закупили земя или имот на друго място извън квартала. Основният фактор, поради който имат колебание за преместване извън квартала е дали биха имали достатъчно средства за такава инвестиция (68,5% в кв. „Надежда“), но има и други значителни причини за отказ. В с. Тополчане водещият фактор за нежелание е обстоятелството, че в квартала живеят роднините и приятелите (67,8%), а 28,5% харесват местоположението и условията си на живот.

● Впечатление прави и високият процент респонденти, които биха похарчили пари за сериозен основен ремонт на настоящето си жилище и за неговото узаконяване. В кв. „Надежда“ над 3/4 от домакинствата биха се опитали да съберат пари за узаконяване на постройката си. В с. Тополчане респондентите са по-склонни да инвестират средства в смяна на дограмата и ремонт на покрива.

●Проучването доказа, че изследваните общности са действително с концентрация на бедност. В с. Тополчане, където е и най-висок рискът от бедност, 87,5% от домакинствата живеят с доходи под националната линия на бедност за съответната година, а специфичната линия на бедност е 147 лв. В кв. „Надежда“, доходите са по-високи и там под националната линия на бедност живеят 57% от жителите на квартала.

След провеждането на срещите и консултациите с общинските власти, гражданите и други заинтересовани страни, пълният доклад ще бъде финализиран и предоставен за публичен достъп на уебсайта на Хабитат България: www.hfh.bg

За организацията:
От 2016 г., Хабитат България работи успешно в община Сливен в рамките на инициатива за подобряване на жилищните условия чрез предоставяне на микрофинансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. За период от 4 години организацията е предоставили подкрепа за подобряване на жилищните условия на над 560 семейства от кв. „Надежда“ на обща стойност над 111 000 лева.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Становище по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Новини

Хабитат България подготви становище по проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030, версия 13.04.2021 г.

Отбелязваме своето удовлетворение от проведения процес на консултации със заинтересованата общественост по проекта на Стратегията. Значителна част от препоръките, които бяха направени от различни организации, включително и от Хабитат България намериха своето място в документа. Подобрен бе анализа на съществуващото състояние, структурирани бяха целите, включени бяха индикатори за измерване на напредъка, формулирани въз основа на данните, които събира и обработва НСИ.

В подготвеното становище настояваме да бъде създаден нормативен инструментариум за придобиване на законен статут на жилища в кварталите с преобладаващо ромско население, обитавани от домакинства в жилищна нужда, за които това жилище е единствено. Необходимо е да се предостави възможност за придобиване на възмездно право на собственост върху земята или отстъпено право на строеж върху нея, в случаите, когато това е общинска или държавна собственост. Решаването на проблема с неустановения статут на жилищата в тези квартали ще има икономически, социални и екологични ползи за цялото общество.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище на Хабитат България по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030


Декларация по проект “Енергийна ефективност в сградния фонд” от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Новини

Хабитат България заедно с други неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти участва в изготвянето на Декларация, предлагаща промени по проект „Енергийна ефективност в сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост.

Значителният финансов ресурс, който е насочен към програмите за обновяване на съществуващите сгради, очаквано привлича вниманието на политически и бизнес интереси в последните дни преди предаването на Плана за възстановяване и устойчивост. В декларацията, изпратена до парламентарните групи, председателите на парламентарни комисии и Министерски съвет, експертите в областта на енергийната ефективност се обединяват около 12 принципа, които трябва да се следват, за да се превърне инвестицията от над 1,5 милиарда лева действително в инструмент за възстановяване и икономически растеж, а не в поредната краткосрочна кампания с конюнктурен политически характер.

Въпреки безспорните ползи от обновяването на жилищните и обществените сгради, ограниченият обхват на програмата, продължаващата практика на безвъзмездно финансиране и липсата на амбиция и контрол върху постигнатите резултати се изтъкват като основни бариери, които трябва да бъдат преодолени в окончателния вариант на програма „Енергийна ефективност в сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост. Изтъква се и несъответствието със заложените цели в наскоро приетата национална стратегия за обновяване, както и ефективното ограничаване на огромната част от многофамилните сгради (над 95%) до механизми за подпомагане на обновяването им.

За преодоляване на тези недостатъци, експертите се обединяват около 12 принципа, които трябва да бъдат защитени при разработването на съответните програми. Принципите са насочени към засиленото привличане на финансиране от страна на собствениците, разработване на специализирани финансови инструменти за подпомагане на това участие, запазването на подкрепата за уязвимите домакинства и постепенното преминаване към професионално управление на сградните фондове. Възприемането на подобни практики е напълно в унисон с политиките на ЕС, като авторите настояват те да се вземат под внимание в окончателния вариант на Плана за възстановяване и устойчивост, дори това да означава минимално забавяне на предаването му, което ще бъде позволено и за други държави.

С пълния текст на декларацията можете да се запознаете тук:
Декларация по проект “Енергийна ефективност в сградния фонд” от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България


Становище по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.

Новини

Хабитат България подготви становище по Третата версия на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г.

Освен отразените до момента предложения и коментари на организацията в представената за обществени консултации Трета версия на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., в подготвеното становище Хабитат България включва седем допълнителни предложения във връзка с подобряването на жилищните условия и достъпа до адекватни жилища.

Научете повече тук:
Становище на Хабитат България по ПРР 2021-2027 ІІІ-та версия


Хабитат България изпълни успешно 6-годишна програма за подобряване жилищните условия на семейства с ниски доходи

Новини

През последните 6 години Хабитат България работи по утвърден модел за предоставяне на общностна подкрепа включваща: • предоставяне на микрофинансиране за подобряване на жилището на семейства с ниски доходи; • повишаване капацитета на местната общност чрез обучения за жизнени умения; • осигуряване на допълнителни социални и общностни услуги чрез схема за грантово финансиране на малки проектни инициативи; • подпомагане ранното детско развитие и осъзнатост по въпроси, свързани с грижата за дома и семейния бюджет чрез образователна настолна игра. В периода юли 2014 г. – декември 2020 г. инициативата се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на „ФОНДАЦИИ ВЕЛУКС“ в рамките на проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца“ и със съдействието на осем местни неправителствени организации.

В основата на модела стои механизма за микрофинансиране, който Хабитат България развива и прилага от 2008 г. Фондацията капитализира револвиращи фондове за жилищни подобрения към местни неправителствени организации, които предоставят малки суми като безлихвени заеми на семейства, отговарящи на критериите на програмата с цел извършване на приоритетни ремонти. Семействата изплащат заемите на малки вноски, съобразени с техните индивидуални възможности, като събраните средства са на разположение на следващи семейства, които имат нужда от ремонт. В рамките на проекта Хабитат България е капитализирала фондове на обща стойност 249 000 лева, като благодарение на револвиращия си характер Фонда за жилищни подобрения е револвирал 7,7 пъти и нуждаещите се семейства са вложили 1 311 430 лева в ремонти на домовете си. Предоставени са общо 2137 заема за жилищни подобрения, благодарение на които 3345 семейства и 3784 деца живеят в по-уютни, енергийно ефективни и здравословни домове.

Проектът се реализира основно в осем региона на страната: в Търговище – с Клуб на НСО, в Дупница – със Сдружение „Амала-Приятели“, в Кюстендил – с НЧ „Васил Левски 1965“, в София – с Фондация „Здраве и социално развитие“, в Сливен – с Фондация „Здравето на ромите“, в Ракитово – с Фондация „ Бъдеще“, в Бургас – със Сдружение „Бизнес център Бургас“, в Сунгурларе – със Сдружение „Информационен бизнес център Сунгурларе“. За кратък период наш партньор бе и Сдружение „Еквилибриум“ – гр. Русе.

За да бъде по-пълноценен процеса на подобряване на жилището, Хабитат България предлага на бенефициенти и потенциални бенефициенти възможност да повишат знанията и уменията си да управляват финансовите си средства, да поддържат жилището си в добро състояние и и да пестят енергия и ресурси. Организацията разработи три обучителни модула за жизнени умения: „Управление на семейния бюджет“, „Поддържане на жилището“ и „Енергийна ефективност на жилището“. Обученията са с изцяло практическа насоченост, основани на примери и задачи за активна работа по групи, които са близки до ежедневието на участниците и пригодени за нуждите и възможностите на специфичната целева група. В рамките на проекта организирахме общо 54 обучителни семинара с 917 участника.

Като допълнителен начин да се подпомогне местната общност в рамките на проекта бе създадена възможност за грантово финансиране на малки проектни инициативи. В рамките на програмата бяха осъществени 35 малки проектни инициативи на обща стойност 210 035 лева. С тези средства бяха реализирани редица дейности, основно в подкрепа на образованието и възпитанието на децата: създаване на дневен център за работа с деца от общността в Търговище; допълнителни занимания по български език и математика за деца, които имат проблеми с усвояването на учебния материал в Дупница и Кюстендил; лятна академия за деца от кв. Факултета в София; мотивиране на деца и ученици за продължаване на образованието им и превенция на отпадането от училище в Ракитово; беседи и консултации за повишаване на родителския капацитет и усвояване на основни умения за отглеждане на бебета и малки деца в Сливен; обучения по предприемачество за ученици в Сунгурларе и Бургас и др. Особено полезна беше тази възможност в създалата се извънредна пандемична обстановка и необходимостта да се премине в кратки срокове към дистанционно обучение. Благодарение на финансирането, предоставено от Хабитат България повечето местни организации успяха да подпомогнат бедни ученици с предоставяне на материали, техника и обучения за използване на обучителните онлайн платформи.

С цел да приобщим и предадем и на най-малките основни знания и полезни навици, свързани с темите на трите обучения разработихме и собствена настолна игра „КВАРТАЛЪТ“. Играта се състои от игрално поле, карти и пионки и е предназначена за деца на възраст 8 -12 години. Участниците четат и изпълняват написаното на картите, които теглят или избират и под формата на игра научават важни понятия свързани с организиране на деня, пестене на енергия и ресурси, поддържане на лична хигиена и здравословни условия у дома, енергийна ефективност на жилището, спестявяне на пари за постигане на конкретни цели.

Основният фокус на 6-годишната програма бе подобряване на условията в дома, така че да се създаде по-добра и здравословна среда за живеене, учене и социализиране на децата. Общо, благодарение на заемите за ремонти на дома, допълнително финансираните малки проектни инициативи и настолната игра сме подпомогнали 11 951 деца.

Съвместните партньорства, които Хабитат България осъществява са мярка, която допълва и добавя допълнителна стойност към социалната подкрепа на местните НПО. Моделът бе оценен като добра практика и пример за холистичен подход към решаване на проблемите на уязвими общности от редица влиятелни организации вкл. Европейската комисия и Европейската мрежа Eurochild. Хабитат България и партньори са в готовност да продължат да работят по вече утвърдения модел, както и да разширят дейността в други региони на страната.

За контекста:
● Фондациите ВЕЛУКС са благотворителни неправителствени фондации, които осигуряват финансиране на научни, културни, артистични и социални проекти. Създадени са през 1981 г. от Вилум Кан Расмусен, и имат възможност да спонсорират благотворителни каузи благодарение на приходите на VKR Holding A/S и други активи. Повече за дейността на фондациите може да видите на техния уебсайт: www.veluxfoundations.dk

● Хабитат България е част от голямата мрежа на Habitat for Humanity – глобална неправителствена организация, работеща във всички 50 щата в САЩ, както и в над 70 страни по целия свят. От основаването си през 1976 г., организацията е помогнала на повече от 35 милиона души да подобрят условията си на живот чрез осигуряване на жилищна помощ като жилищно строителство, благоустрояване и ремонти, така и чрез подобряване на достъпа до пазара на жилища, които са на достъпни цени. www.hfh.bg


ІV Национален жилищен форум „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“

Новини

С проведения през 2019 г. трети Национален жилищен форум, Хабитат България постави силен фокус върху все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали. Тази година организацията надгражда тази проблематика, като организира ІV Национален жилищен форум на тема „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“. Форумът се реализира в рамките на проект Build Solid Ground, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO).

Програмата на ООН за развитие, наречена: „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”, поставя пред държавите в света 17 глобални цели за развитие. Основното послание на програмата е “Никой да не бъде изоставен” и в своя Доклад за напредъка по изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие, приет в началото на 2020 г., българското правителство е заявило категорично отстояване на позицията за връзката между изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие и защитата на правата на човека. Няколко са целите, които имат директно отношение към правото на достъп до жилищище и достъп до енергия:

Цел 1. Изкореняване на бедността във всичките й форми и навсякъде, конкретна цел 1.4.

„До 2030 г. да се осигури на всички мъже и жени, и по-специално на бедните и уязвимите, да имат равни права на достъп до икономически ресурси, както и до базови услуги, собственост и контрол върху земята и други форми на собственост, наследство, природни ресурси и др., подходящи нови технологии и финансови услуги, включително микрофинансиране.“

Цел 7. Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички, конкретна цел 7.3.

„До 2030 г. да се удвои глобалният темп на подобрения в енергийната ефективност.“

Цел 11. Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене, конкретна цел 11.1.

„До 2030 г. да се осигури достъп на всички до адекватни, безопасни и достъпни жилища и базови услуги и да се обновят гетата и бедните квартали.“

Тези неотложни глобални цели определиха основните акценти в програмата на форума, който откри г-н Минчо Бенов – Национален Директор на Хабитат България.

Дистанционната среща бе разделена в три панела:

• Панел I. Дневен ред 2030 в България – национални стратегически документи свързани с достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали.
Лектори: г-жа Лъчезара Стоева – Началник отдел в Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“, МВнР; г-жа Росица Иванова – Секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, към МС и г-н Ивайло Стоянов – Началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ.

• Панел II. Дневен ред 2030 в България – национални стратегически документи, имащи отношение към енергийната бедност и повишаване енергийната ефективност на жилищата.
Лектори: д-р Драгомир Цанев – Изпълнителен директор, ЕнЕфект; г-н Иван Иванов – Директор на Дирекция „Централно координационно звено“, Министерски съвет и г-жа Цветомира Кулевска – Директор в Главна дирекция „Координация и управление на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия“, Агенция за устойчиво енергийно развитие.

• Панел ІІІ. Заключителна дискусия: Как да преодолеем жилищната и енергийна бедност? Опитът на общините в България.

Във форума се включиха общо 90 участника, които единодушно се обединиха около тезата, че пет години след приемането на Дневен ред 2030 на ООН, степента на изпълнението на поетите от страната ни ангажименти за постигане на поставените цели е незадоволителна. Все още няма дефиниран Координационен механизъм и Национален списък на индикатори, с които да се наблюдава и отчита напредъка по изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие.

В проведената дискусия се адресираха редица неотложни проблеми:

• Жилищната бедност в кварталите с преобладаващо ромско население, липсата на устройствени планове за тях, което възпрепястваобщините да осигуряват проектиране и изграждане на необходимата инфраструктура за базови услуги като транспортен достъп, водоснабдяване и канализация, управление на отпадъците, улично осветление, озеленяване и т.н.

• Дългогодишната търпимост на институциите към незаконното строителство и необходимостта от еднократна „амнистия“ за строежи с неустановен статут, които се явяват единствено жилище за обитателите им.

• Ниската жилищна мобилност и нарастващият дял на собствениците, които не могат да отопляват жилищата се откроиха сред проблемите в жилищната система в България. По данни на Евростат, които г-н Бенов цитира в презентацията си, страната ни е с най-висок процент от населението (над 30%), което не може да отоплява адекватно жилището си. “Това е притеснителна стойност и предполага вземането на спешни мерки за преодоляването на жилищната и енергийна бедност“, отбеляза г-н Бенов.

• Жилищната бедност генерира енергийната бедност, която от своя страна води до критично замърсяване на атмосферния въздух от изгаряне за отопление на нерегламентирани горими материали, главно отпадъци. Необходимо е въвеждането на дефиниция и измерими критерии за енергийната бедност и определяне на целевата група, която следва да бъде подпомагана в най-голяма степен.

• Публикуваният за обществени консултации Национален план за възстановяване и устойчивост, който има за цел инвестиции в реформи предлага старият неефективен и непазарен механизъм на 100% грантово финансиране на собствениците на жилища за саниране на домовете им. Необходимо е въвеждане на диференциран подход за подпомагане участието в процеса на различните категории собственици, както и дефиниране на ясни задължения на всеки собственик в процеса на постигане на целите за декарбонизация до 2050 г.

Препоръките на участнците за решаването на тези проблеми ще бъдат оформени в официално становище, което да послужи за създаването на дългосрочни и прагматични национални политики. Форумът завърши с добрата новина, че в същия ден на заседание на Министерския съвет е приет проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. Стратегията предвижда до 2050 г. да бъде обновен 60% от жилищния фонд и близо 17% от нежилищния.

Допълнителни източници:
Програма на форума
Презентации на лекторите във форума
Видео запис на форума
Национални жилищни форуми, проведени през 2013 г., 2016 г. и 2019 г.