Над 70% oт българите искат да обновят домовете си, но все още чакат подкрепа от държавата

Новини

Проучване на Алфа Рисърч показва силно желание за възобновяване на прекъснатия процес на саниране, дори при необходимост от съфинансиране.

Коалицията „Да обновим България“ и Алфа Рисърч представиха днес пред медиите в пресклуб БТА резултатите от социологически проучвания, проведени в градовете София, Бургас и Габрово, които ясно показаха висок обществен интерес и желание на гражданите за участие в новите етапи на програмите за саниране, дори и при по-малка подкрепа от страна на държавата и при необходимост от собствено финансиране. Според участниците в пресконференцията, не е никак изненадващо, че безпрецедентният ръст на цените на енергоносителите бързо променя нагласите и готовността на хората да инвестират в енергийна ефективност в променените условия. Проучванията констатират също така и редица проблеми и опасения, липса на информация за законовите изисквания и недостатъчно познания за процеса на обновяване, които обаче са напълно преодолими. Задействането на новите програми не търпи отлагане, защото е един от най-ефективните и устойчиви механизми за намаляване на енергийната консумация, удържането на поносими за домакинствата разходи и преодоляване на опасенията, че с увеличаващите се проблеми на неподдържаните сгради, хората губят от стойността на собственото си жилище.

Според представените резултати 71% от анкетираните заявяват готовност за участие в нова фаза на Националната програма за енергийна ефективност при изискване за съфинансиране от страна на собствениците. Основните аргументи им са, че обновяването води до по-красива и сигурна сграда, повече комфорт за собствениците и по-висока стойност на имота, по-ниски сметки за отопление. 94.6% от анкетираните са убедени, че енергийното обновяване ще доведе до намаляване на месечните сметки на домакинството за отопление и електричество. Безспорен принос за тези нагласи имат създадените високи очаквания от Националната програма за енергийна ефективност. 78% от нейните бенефициенти декларират, че след обновяването сметките им за отопление са намалели, при две трети от тях – с над 20%. 80% са започнали да поддържат по-висока температура в жилищата си в отоплителния сезон, над половината – между 3 и 4 градуса повече.

За да бъде отговорено на тези нагласи и очаквания на собствениците, по време на пресконференцията бе представен и изцяло нов модел на финансиране, разработен по международния проект SHEERenov. Подходът дава възможност за обновяване чрез съ-инвестиране на собствени средства при улеснен достъп до кредит, както и чрез целева помощ за уязвими групи. Разработеният модел на кредит отчита очакванията на гражданите за размер на месечните вноски между 50 и 100 лева, а направените от експертите изчисления показват, че със спестените средства от по-ниските месечни разходи за енергия е напълно възможно да се покриват до 80% от вноските и кредитът да се изплати в обозрими срокове. Целта е този модел да се приложи като алтернатива на познатите програми за саниране, до които достъп ще продължават да имат много малка част от гражданите, а в същото време огромната част от тях са убедени, че обновяването не търпи отлагане.

В тази връзка, заместник-председателят на УС на БГФМА Цвета Наньова заяви „Този модел предоставя не само по справедливо използване на публичните средства, но и значително ускоряване на темповете за обновяване. Той също предполага и завишено участие на собствениците във вземането на решенията и контрола върху изпълнението, като за това е осигурена и подкрепа от специализирани проектни мениджъри.“

Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, продължи: „Ако чакаме някой да дойде да ни оправи жилищата, с настоящите темпове може да ни се наложи да почакаме и 200 години. Хората искат да вземат нещата в свои ръце и държавата трябва да им даде тази възможност. Заедно с финансовата помощ, особено за най-бедните, трябва обаче да се осигури достоверна информация, технически консултации и административна подкрепа, защото това създава доверие в програмите.“

Същата теза бе защитена и от изпълнителният директор на БАИС Йордан Николов, който бе категоричен: “Енергийно ефективното обновяване на сградния фонд е 100% най-устойчивото действие за преодоляване на енергийната бедност и за намаляване на енергийната зависимост на България. Това е инвестиция, която веднъж направена, носи приходи до края на жизнения цикъл на сградата и не изисква никакви допълнителни разходи при експлоатацията. Необходими са обаче много средства, които не могат да се осигурят от обществени фондове. Необходимо е включването на банков капитал чрез финансови механизми, както и осигуряване на други стимули за гражданите – например данъчни облекчения.“

Като следващи стъпки инициативата „Да обновим България“ предвижда да засили обществения натиск за приемане на пътна карта за сградно обновяване със заложени конкретни ангажименти за финансиране, каквато вече бе неколкократно предложена на правителството. Паралелно с това вече се предприемат конкретни стъпки за възможно най-бързо стартиране на програми по предложения бизнес модел. Ще бъде обърнато особено внимание и на адекватното и прозрачно провеждане на реформите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост – дефиниция за енергийна бедност, бюра за обслужване на едно гише и създаване на Национален декарбонизационен фонд, защото те са решаващи не само за реализацията на плана, но и за бъдещото разширяване на обхвата на сградното обновяване и достигане на средствата до максимален брой хора.

Коалицията „Да обновим България“ (RENOVATE BULGARIA) обединява организации, заинтересовани от устойчивото енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Република България. Сред учредителите ѝ са БАИС, БГФМА, Хабитат България, ЕнЕфект, ЕкоЕнергия, КСБ, БААИК и др.

„Да обновим България“ е национален партньор на RENOVATE EUROPE, европейска политическа и комуникационна кампания с цел да подпомогне намаляването на енергийното потребление в сградния фонд на ЕС с 80% до 2050 г. чрез подкрепа за законодателни промени и стимулиране на амбициозни национални програми за обновяване.

Научете повече тук:
Презентация
ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – SHEERENOV“ ХОРИЗОНТ 2020
Защо смятаме, че държавната политика не отговаря на очакванията на гражданите: допълнителна аргументация
НАЙ-ЕВТИНАТА И ЧИСТА ЕНЕРГИЯ Е СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ
Цялото изследване на Алфа Рисърч можете да прочетете тук:
ВИСОК ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ НОВИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ

За допълнителна информация:
Цвета Наньова, 0878 267 007| tzveta.naniova@bacc-jsc.org
Драгомир Цанев, 0882 493 110 | dtzanev@eneffect.bg
Йордан Николов, 0888 915 853 | bais.bg@gmail.com


Видеозапис на конференция „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“

Видео

На 14-ти април 2022 г. Хабитат България организира конференция на тема “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”, която се проведе на живо в Астория Гранд Хотел – гр. София и онлайн в платформата Zoom.

По време на събитието бяха разгледани теми, свързани с жилищната проблематика на местно, национално и глобално ниво. Хабитат България постави за дискусия наболели въпроси като този, че страната няма актуална национална жилищна политика, регламентирана в стратегически документ, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване. Близо 120 участници се включиха в конференцията, сред които представители на 4 държавни институции, 20 общински администрации, 24 граждански организации, 3 университета и 8 медии.

Събитието бе открито с привествия от страна на арх. Стефан Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ ) и Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. Сред участниците в панелните дискусии се откроиха арх. Дима Лекова – и.д. Директор Дирекция “Жилищна политика” МРРБ, Весела Звезданова – началник-отдел “Стратегии и програми” МРРБ, инж. Пламен Петров – експерт “Стратегии и програми” МРРБ, Пламен Петров – НСРОБ, Ирина Мутафчийска – Национален център за териториално развитие (НЦТР), Стефан Радев, кмет на Община Сливен, както и представители на редица общини и неправителствени организации, ангажирани с жилищната проблематика.

Въз основа на изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики, опита на други страни със сходни проблеми и стратегически документи на еропейско и глобално ниво Хабитат България представи препоръките си към националната жилищна политика и нормативна уредба. Участниците в конференцията се обединиха около идеята, че на първо място е необходимо да бъде приета с широк политически консенсус дългосрочна Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г., в която да бъдат заложени ясни визия, приоритети и измерими цели за осигуряване на достъпа до качествени жилища на всички. По отношение на Закона за социални услуги е важно създаването на нова услуга от общ икономически интерес – социално жилищно настаняване, за чието предоставяне общините да получават компенсации от държавата.

Пълен видеозапис на конференцията можете да гледате тук 👇

 

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Предлагат ясен регламент за общинските жилища у нас. „Директно“, Bulgaria ON AIR

Видео

Само 3% от жилищата у нас са общинска собственост. Тоз фонд освен, че е недостатъчен, се оказва стар и много амортизириан. Данните са от последното проучване на Хабитат България – „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“.

Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, коментира темата в предаването „Директно“ по телевизия Bulgaria ON AIR. По думите му необитаемият жилищен фонд в страната може да се използва за решаване на проблемите на хората с жилищни нужди.

Проблемите за решаване, които стоят пред местните власти у нас, са твърде много. Част от основните стъпки, които трябва да бъдат предприети са:
• Важно е държавата да осигури социален жилищен фонд и да признае достъпа до жилище за основно човешко право;
• Ясно правно регламентиране на характеристиките и функциите на социалните жилища, както и местните власти да бъдат подпомагани чрез програми и финансови ресурси, за да предоставят достатъчно на брой и качествени общински жилища.

Вижте целия разговор във видеото тук 👇

ЛИНК КЪМ ВИДЕО >> Предлагат ясен регламент за общинските жилища у нас


Хабитат България представи препоръки към националната жилищна политика на конференция за подобряване жилищните условия на уязвими групи

Новини

Правото на достъп до жилище в България не е изрично конституционно право и не е признато в никакъв нормативен акт.

На 14-ти април 2022 г. Хабитат България организира конференция на тема “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”. Заключителното събитие е част от проекта “Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество”, с който организацията дава ясен пример за важността от разработване на нови общински и национални жилищни политики, свързани с подобряването на жилищните условия на уязвими групи от населението. Община Търговище и Община Сливен са двете пилотни общини, избрани за реализиране дейностите по проекта, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.

Програмата на конференцията разглежда теми, свързани с жилищната проблематика на местно, национално и глобално ниво. Хабитат България постави за дискусия наболели въпроси като този, че страната няма актуална национална жилищна политика, регламентирана в стратегически документ, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване.

Друг ключов проблем е, че в Закона за социалните услуги не е регламентирано социалното жилищно настаняване като услуга от общ икономически интерес. Липсата на социален жилищен фонд възпрепятства предлагането на алтернативно настаняване на домакинства с доходи под националния праг на бедност, които нямат никакъв достъп до пазара за наемане или закупуване на жилища и за които единственото решение остава самостоятелно направени нестандартни и незаконни жилища, обикновено в покрайнините на населените места.

Липсата на правен статут на тези жилища води до невъзможността техните обитатели да участват в каквито и да е програми. Например замърсяването на атмосферния въздух в населените места с фини прахови частици се дължи в най-голяма степен на битовото отопление на дърва и въглища. Домакинствата, които най-много ползват твърди горива, а също и всякакви отпадъци за горене са тези в ромските квартали. Те обаче нямат достъп до програмите за смяна на отоплителните уреди или за повишаване на енергийната ефективност на жилищата, защото не съществуват в правния мир – техните жилища са незаконни, някои от тях дори нямат лични идентификационни документи. Това означава, че България ще продължава да плаща милиони евро санкции, наложени от ЕК за лошо качество на въздуха в градовете.

Събитието бе открито с привествия от страна на арх. Стефан Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ ) и Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. Сред участниците на коференцията са доц. Алексей Пампоров – БАН, арх. Дима Лекова – и.д. Директор Дирекция “Жилищна политика” МРРБ, Весела Звезданова – началник-отдел “Стратегии и програми” МРРБ, инж. Пламен Петров – експерт “Стратегии и програми” МРРБ, Пламен Петров – НСРОБ, Даниела Николова – НССЕИВ, Ирина Мутафчийска – Национален център за териториално развитие (НЦТР), Стефан Радев, кмет на Община Сливен, както и представители на редица общини и неправителствени организации, ангажирани с жилищната проблематика.

В периода септември 2019 – април 2022 г. Хабитат България реализира поредица от дейности за подобряване на местните и национални жилищни политики:
• проведеждане на социологическо изследване на жилищните нужди в уязвими общности в община Сливен (кв. Надежда и с. Тополчане) и община Търговище (кв. Малчо Малчев и с. Голямо Ново) чрез анкетиране и фокус групови дискусии;
• изготвяне и публикуване на доклад от социологическото проучване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“;
• проведеждане на проучване на действащите общински жилищни политики и практики в община Сливен и община Търговище и изготвяне на препоръки за подобряване жилищните политики и практики на местно ниво.

Въз основа на изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики, опита на други страни със сходни проблеми и стратегически документи на еропейско и глобално ниво Хабитат България подготви и препоръки към националната жилищна политика и нормативна уредба, които представи на коференцията. На първо място е необходимо да бъде приета с широк политически консенсус дългосрочна Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г., в която да бъдат заложени ясни визия, приоритети и измерими цели за осигуряване на достъпа до качествени жилища на всички. По отношение на Закона за социални услуги е важно създаването на нова услуга от общ икономически интерес – Социално жилищно настаняване, за чието предоставяне общините да получават компенсации от държавата.

Препоръките са част и от обобщения проектен доклад „Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политики за тяхното подобряване“.

За допълнителна информация разгледайте пълната програма тук:
Конференция „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Необитаемите жилища да се използват за настаняване на хора с жилищни нужди предлагат от „Хабитат България“

Новини

Интервю на Велина Василева, кореспондент на БТА в град Сливен, с Минчо Бенов, национален директор на „Хабитат България“.

Необитаемият жилищен фонд в страната може да се използва за решаване на проблемите на хората с жилищни нужди. Това каза в интервю за БТА Минчо Бенов, национален директор на „Хабитат България“. По темата днес в София предстои дискусия на конференцията „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“.

Според организацията, има голям резерв и възможност за търсене на решения в необитаемия жилищен фонд. Бенов даде пример с модела на т.нар. социални наеми, където основен наемател се явява агенция, в която участва и общината, или публична институция, която може да гарантира стопанисването на имотите. Този основен наемател ще отдава на субсидирани цени тези имоти под наем на хора с жилищни нужди. Така собствениците ще могат да бъдат сигурни, че имотът им се стопанисва. Такива модели, по думите му, има в много европейски страни, които могат да бъдат взаимствани.

Такова предложение, според Минчо Бенов, се прави за пръв път в България. Статистиката от преброяването през 2011 година сочи, че в София 24 на сто от жилищата са необитаеми, 26 процента са за Пловдив, за Варна са 30 процента, в т.ч. и хотели, и ваканционни жилища, които не се обитават целогодишно.

Общините нямат много инструменти самостоятелно да решават проблемите, смята той. Техните отговорности и възможности за провеждане на каквато и да било политика в момента са свързани основно с управлението на общинския жилищен фонд, който общо за страната, е доста малък. Според преброяването от 2011 година, фондът е 2,4 процента. По думите му възможно е резултатите от последното преброяване да покажат, че се е свил още повече.

Препоръките на организацията са свързани с по-оптимално управление на този фонд, т.е. той да не се продава, наемите да обезпечават неговата адекватна поддръжка.

За общините трябва да се създаде законова възможност и да се осигури финансиране за обновяване на тези квартали – гета, и обезпечаването им с инфраструктура, каза директорът на „Хабитат“. За целта в тези квартали трябва да се направи подробно кадастрално заснемане сграда по сграда, да се направи оценка кои от съществуващите жилища отговарят на минимални изисквания за сигурност, конструктивна устойчивост и т.н., за да бъдат те узаконени. Тези, които не отговарят на никакви изисквания, трябва да бъдат премахнати, а на хората да се осигури възможност за настаняване, при условие, че това е единственото им жилище. Според Бенов, незаконните жилища в страната са стотици хиляди.

Директорът на „Хабитат“ даде пример с кюстендилския квартал „Изток“, където общината е разработила Подробен устройствен план (ПУП), Общинският съвет го е приел. Този ПУП дава законова възможност на общината да обезпечи квартала с инфраструктура и базови услуги. Идеята на общината е сградите, които ще останат, да бъдат узаконени.

Проучване на организацията в ромския квартал „Надежда“ в Сливен от миналата година показва, че документи за собственост в квартала имат едва 12,8 на сто от анкетираните. Почти три четвърти от домакинствата нямат никакъв документ. През последната година обаче, е отчетена тенденция младите хора да търсят жилище извън квартала, като купуват имоти в съседни квартали в града. Забелязва се още, че хора, които работят в чужбина и строят нови жилища, го правят по напълно законен начин.

На въпрос на БТА как трябва да се процедира в случай, като този в новозагорския квартал „Шести“, при който къщите са построени върху магистрален водопровод и отстраняването на аварии е възпрепятствано от тях, Минчо Бенов отговори, че такива жилища трябва да бъдат премахвани. Той уточни, че на хората трябва да се осигури подслон, ако това са единствените им жилища. Той отново даде пример с проблем в Кюстендил, където подобни къщи са построени върху трасето на газопровод.

Помолен да коментира как ще се отрази здравната криза, свързана с пандемията и нарастващата инфлация, провокирана от военния конфликт в Украйна, на жилищните проблеми на уязвимите групи, Минчо Бенов прогнозира, че вероятно ще се отрази в негативен план. Те ще бъдат най-бързо и силно засегнатите, посочи той. Възможностите им за адекватна реакция са сведени до минимум, каза Бенов и допълни, че от „Хабитат“ от 2014 година до 2021 година са предоставяли безлихвени заеми за жилищни подобрения на такива общности от цялата страна за около 15 милиона лева. До март 2020 година възвращаемостта на заемите беше над 97 процента, а от началото на пандемията процентът на обслужване спадна бързо с 11 процента, каза той.

Директорът на „Хабитат България“ е оптимист по отношение на справянето на правителството с тези проблеми, като добави, че вижда амбиция за търсенето на решения. „Има голямо разбиране в лицето на настоящия вицепремиер Калина Константинова“, каза Минчо Бенов. Препоръките на организацията са свързани с приемането на дългосрочна и устойчива политика, която предвижда конкретни източници на финансиране на дейностите, свързани с подобряването на жилищните условия.“

В днешната конференция „Хабитат България“ цели да насочи общественото внимание към общинските жилищни политики и практики и по-специално към въпросите свързани с общинския жилищен фонд и неговото превръщане в социален жилищен фонд, подкрепен от държавата. По време на събитието ще бъдат дискутирани и проблемите на жилищата с неустановен статут, както и необходимостта от национална стратегия и нормативна уредба в подкрепа на подобряването на жилищните условия на населението. За участие са поканени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България и неправителствени организации, ангажирани с жилищната проблематика, посочват от организацията. /РИ/

Научете повече тук: Необитаемите жилища да се използват за настаняване на хора с жилищни нужди предлагат от „Хабитат България“


Конференция „Към енергийно ефективен и климатично неутрален сграден фонд“

Видео

На 13-ти април 2022 г. заедно с нашите партньори от Центърa за енергийна ефективност ЕнЕфект проведохме конференция на тема „Към енергийно ефективен и климатично неутрален сграден фонд – Какво означават промените в Директивата за енергийните характеристики за сградите за националните политики в сградния сектор?“

Основните теми:
✅ Енергийната ефективност на сградите като елемент от националната сигурност и икономическото развитие;
✅ Политиките за енергийна ефективност на сградите: визия, планиране и програми за подпомагане;
✅ Привличане на частни инвестиции;
✅Граждански инициативи, комуникация с потребителите, умения и капацитет.

Защо събитието „Към енергийно ефективен и климатично неутрален сграден фонд“ е важно?
✅ Защото за първи път двама български евродепутати отговарят за промените в Директивата за енергийните характеристики на сградите – Радан Кънев – евродепутат на Демократите и Цветелина Пенкова. Ние все още не успяваме да приложим версията от 2010 г., затова не е зле да помислим как да се справим с новата;
✅ Защото сградният фонд много отдавна не е бил в полезрението на #МОСВ, а той е ключов за опазването на околната среда и климата. Борислав Сандов ще е с нас;
✅ Защото имаме нов заместник-министър на регионалното развитие – Стефан Аспарухов, от когото ще зависят качеството на реформите в #НПВУ и програмите за енергийна ефективност;
✅ Защото тези реформи са ключови за изпълнението на Стратегията за сградно обновяване. Нашата, разработена от #АУЕР под ръководството на Ивайло Алексиев, е много добра, но изпълнението ѝ е под сериозна заплаха;
✅ Защото неправителственят сектор и професионалните асоциации са обединени както никога досега във вижданията си за необходимите реформи. Юлиан Попов и Иван Велков са точните хора, които могат да обобщят техните послания.

Научете повече от пълния запис на конференцията тук 👇

 


Ася Добруджалиева: Общините не получават подкрепа от държавата за хората в жилищна нужда

Новини

Интервю на Валерия Николова с Ася Добруджалиева, мениджър проекти в Хабитат България и репортаж на Стоян Радев от Сливен за предаването „Хоризонт до обед“ по БНР.

Снимка: Общински жилища във Видинско на Анжела Каменова

„Хабитат България“ организира утре конференция на тема „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“.

„Ние смятаме, че мисията е възможна. Просто е необходимо да има политическа воля, обществена подкрепа за промяна в жилищните политики и да се създаде необходимата законодателна рамка, с която това да се случи“, каза в интервю за БНР Ася Добруджалиева, мениджър „Проекти“ в „Хабитат България“.

Според нея като член на ЕС страната ни би трябвало да следва практиките на останалите европейски страни, в които социалното жилищно настаняване е признато за социална услуга от общ икономически интерес.

„За която ключовото е, че държавата осигурява компенсиране на доставчиците на тази услуга за това, че предоставят на непазарни цени. Това би подпомогнало общините да поддържат социалния жилищен фонд, който имат, в добър вид, а също така и да придобиват нов такъв.“

МТСП не иска да припознае този вид настаняване като социална услуга, отбеляза Добруджалиева в предаването „Хоризонт до обед“.
Навсякъде в Европа, където има настанени в социални жилища, се знае, че това е временно настаняване, посочи Ася Добруджалиева.

„В рамките на 2-3 години, в които целенасочено се полагат усилия тези хора да подобрят образованието си, професионалната си квалификация, така че да могат да намерят реализация на пазара на труда. Това в България не се прави, защото такъв тип социална услуга не е регламентирана. Общините са оставени сами на себе си да намират начини да се справят със ситуацията, с хората, които са в жилищна нужда. Те не получават никаква подкрепа от държавата.“

Не може тази дейност да се прехвърля изцяло върху общините, смята тя.
В малцинствените квартали жилищната бедност е голяма, защото икономическата бедност е голяма, допълни Ася Добруджалиева.
Най-накрая трябва да бъде приета националната жилищна стратегия, която да постави цели – кои проблеми искаме да решим, подчерта тя.

„Достъпът до жилищно настаняване е основно човешко право, но то не е признато като такова никъде в нашето законодателство. Никой в държавата няма ангажимент да осигурява и да подпомага хората, които са в крайна бедност и не са в състояние сами да се справят с този проблем.“

Пълен запис на интервюто можете да чуете в звуковия файл тук: Ася Добруджалиева: Общините не получават подкрепа от държавата за хората в жилищна нужда


Kонференция “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”

Новини

Събитието ще се проведе на 14-ти април 2022 г. в хибриден формат, присъствено в Астория Гранд Хотел – гр. София и онлайн в платформата Zoom.

Конференцията е безплатна и с предварителна регистрация за:
Присъствено участие ТУК
Оnline участие ТУК
След като се регистрирате ще получите имейл с потвърждение, съдържащ информация за присъединяване към срещата в Zoom.

С проекта “Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество” Хабитат България дава ясен пример за важността от разработване на нови общински и национални жилищни политики, свързани с подобряването на жилищните условия на уязвими групи от населението. Община Търговище и Община Сливен са двете пилотни общини избрани за реализиране дейностите по проекта, изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.

Част от ключови дейности, които организацията проведе в периода от октомври 2019 г. до април 2022 г. включваха:
• Провеждане на задълбочено социологическо изследване “Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище”;
• Проучване на действащите общински жилищни политики и практики в Община Търговище и Община Сливен;
• Извеждане на препоръки за подобряване на местните жилищни политики и практики, съгласувани и обсъдени на консенсусни кръгли маси с Община Търговище и Община Сливен.

Въз основа на изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики, опита на други страни със сходни проблеми и стратегическите документи на еропейско и глобално ниво Хабитат България подготви и препоръки към националната жилищна политика и нормативна уредба. Те ще бъдат представени и дискутирани по време на заключителната национална конференция “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“.

Програмата на конференцията е разделена в три панела – Панел I. Общински жилищни политики и практики, Панел II. Добри практики за жилищни политики в Европа и Панел ІІІ. Националната жилищна политика за уязвими групи. Поставяйки фокус върху тези теми, Хабитат България цели да насочи общественото внимание към общинските жилищни политики и практики и по-специално към въпросите свързани с общинския жилищен фонд и неговото превръщане в социален жилищен фонд, подкрепен от държавата. По време на събитието ще бъдат дискутирани и проблемите на жилищата с неустановен статут, както и необходимостта от национална стратегия и нормативна уредба в подкрепа на подобряването на жилищните условия на населението. За участие са поканени представители на МРРБ, МТСП, НСОРБ и НПО, ангажирани с жилищната проблематика. Необходимо е да се разработи рамка на националната жилищна политика, която да насочи и подпомогне усилията на местните власти за провеждане на съвременни и адекватни жилищни решения.

За допълнителна информация разгледайте пълната програма тук:
Конференция „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво“

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Подписа се Меморандумът за Обнови България

Новини

На 1-ви април, по време на тазгодишната Архитектурно-строителна седмица, Минчо Бенов – национален директор на Хабитат България, заедно с представители на осем неправителствени организации и бизнес асоциации, подписа Меморандум за сътрудничество за енергийно обновяване на сградния фонд в България „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria).

Д-р Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект започна с думите: „Изключително съм щастлив от факта, че има представители на браншови организации, на неправителствени организации, на бизнеса, с които заедно да работим в посоката към енергийно ефективни обновявания на сградите.“

Думата след него взе инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС. Инж. Николов първо запозна аудиторията с мисията на Renovate Europe да намали енергийното потребление на сградите в ЕС с 80 % до 2050 г. „През 2019 г. БАИС беше утвърден като национален партньор на Renovate Europe за България, но силата ни ще бъде много по-голяма, ако сме повече. Ние всички имаме интерес сградното обновяване да се случи колкото може по-бързо и в колкото може по-голям обем.“ – допълни инж. Николов.

Последва видеообръщение от г-н Радан Кънев, български евродепутат в сферата на енергийната ефективност.
„Новите предложения на Европейската комисия в преработената Директива за енергийни характеристики на сградите показват желание за много ускорена и много сериозна реновация на сградния фонд. Инвестицията в обновяването на сгради има три изключително важни нива. Едното е социалното – потребителските сметки. Второто е екологичното – отражението на жилищата върху околната среда. И третото е геополитичекото – зависимостта на цял един континент, който се състои от държави без особени собствени ресурси, което води до преки рискове за сигурността ни. За да постигнем тези нива трябва да достигнем до най-масовите жилища, в които живее огромна част от населението ни, а именно панелните блокове.“ – допълни г-н Кънев.

Г-н Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) също се включи с видеообръщение.
Г-н Алексиев сподели, че без мобилизирането на частните инвестиции и частния капитал мащабите, които са очертани в Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., въпреки че не са много амбициозни най-вероятно няма да бъдат постигнати. Финансовите средства могат да бъдат привлечени само с наличието на качествени проекти, качественото им изпълнение, за да станат видими и хората да видят ползите от тях. За тази цел е необходима много широка комуникационна кампания, както и много обучения на професионалистите в сектора.

Г-жа Цвета Наньова – изпълнителен директор на Българо-австрийска консултантска компания (БАКК) сподели данни от техни проучвания сред хора, живущи в обновени сгради. Над 95 % са на мнение, че обновяването на цялата сграда ще доведе до значителни спестявания както на енергия, така и на средства.

Според думите на г-н Валентин Николов, изпълнителен директор на Камара на строителите в България (КСБ) чрез учреждяването на „Обнови България“ се дава едновременно завършек и старт на всички действия, свързани с енергийната ефективност за един много дълъг период от време.

Г-н Иван Велков, председател на УС на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) също е на мнение, че тепърва предстои да се извърши много работа за постигане на целите ни. Според него технологичните възможности, бизнесът и финансовите модели, които се прилагат в Европа могат успешно да работят и в България единствено, ако има подкрепа, разбиране и съгласие от всички заинтересовани страни. Което е една и от причините за създаването на „Обнови България“.

От разстояние онлайн се включи и д-р арх. Здравко Генчев, председател на УС на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.
Д-р Генчев припомни важната роля на общините в проектие за обновяване на сградния сектор: „Ролята им ще нараства още повече заради новия метод за съфинансиране на обновяваниата, а не както беше досега 100 % грантово финансиране. Общините ще могат да имат роля и на организиране на адресатите на обновяванията т.е. на крайните потребители например в енергийните кооперативи. Има нужда тези кооперативи да започнат да се въвеждат и в България, защото са много подходящ инструмент за улесняване на обновяванията.“

Меморандумът за сътрудничество за енергийно обновяване на сградния фонд в България „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria) беше официално подписан от:
• Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)
• Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК)
• Камара на строителите в България (КСБ)
• Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)
• Българо-австрийска консултантска компания (БАКК)
• Хабитат България / Фондация „Подслон за човечеството“
• Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
• Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
• Български съвет за устойчиво развитие (BGBC)

Видео от цялата церемония може да намерите ТУК

Източник: БАИС


Становище по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Новини

Хабитат България подготви становище по проект на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), версия 24.03.2022 г., и Националния план за действие 2022-2023 г., в частта им касаеща ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ.

След като се запознахме с новата версия на Стратегията, в частта й за приоритет „Жилищни условия“, бихме искали да отбележим, че единствената промяна, която констатираме спрямо версията от м. февруари 2021 г., е в т.нар. „Общи цели“, които в действителност са мерки за постигане на целта, формулирана от Европейската комисия за приоритет Жилищни условия: До 2030 г. да се намали най-малко с една трета разликата по отношение на изключително лошите жилищни условия.

Настоящата версия повтаря недостатъците на предходната – няма измерими показатели за посочените „общи цели“, които да показват Какво?, Колко? и До кога? искаме да постигнем. Отново искаме да подчертаем, че липсата на количествена и качествена информация за проблемите, идентифицирани в раздел ІІІ. НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ – АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ И СИТУАЦИЯТА, (които са абсолютно идентични с тези записани във версията 2021г.), води до невъзможност да се даде коректен отговор на първия въпрос в стратегическото планиране – КЪДЕ СМЕ СЕГА? Това възпрепятства и отговорите на следващите два въпроса КАКВО ИСКАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ?, а още по-малко „КАК ДА ГО НАПРАВИМ?“ (или планът за действие).

Националната статистика трябва да събира и предоставя информация, за мащаба на проблемите. Например, какъв е делът на ромското население със сигурни права върху земя, (а) със законно призната документация и (б), които възприемат правото си на земя като сигурна, по пол и вид на владение (един от индикаторите към ЦУР 1)? Такава информация НСИ не предоставя. Представително социологическо изследване, което Хабитат България направи с помощта на експерти от БАН, по проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г., показа че в края на 2020 г., в кв. „Надежда“, гр. Сливен, какъвто и да е документ за собственост имат едва 12,8% от анкетираните. Този факт има за цел да покаже, че когато знаем Къде сме сега?, можем да си поставим измерими цели.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище на Хабитат България по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030