Разработване на жилищни политики

От стартирането на своята дейност през 2001 г. Хабитат България защитава правото на достъп до жилище като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. От 2012 г. организацията полага системни усилия за подобряване на жилищните условия в страната, като работи активно с институциите, имащи отношение към стратегическото планиране, правното регламентиране и провеждане на националната жилищна политика.

В изпълнение на своята мисия за застъпничество за подобряване на жилищните условия, Хабитат България кандидатства и бе одобрена за член на редица органи, вземащи решения или консултиращи процесите в жилищния сектор на национално и международно ниво:

2012 г. – 2015 г.: Член на Тематичната работна група за разработване на Оперативната програма “Регионално развитие” (2014 г. – 2020 г.)
2012 г. – 2014 г.: Член на Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси (2014 г. – 2020 г.)
2012 г. – 2013 г.: Член на Работната група за изготвяне на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония (2014 г. – 2020 г.)
2012 г. – 2013 г.: Член на Работната група за изготвяне на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия (2014 г. – 2020 г.)
2015 г. – 2016 г.: Член на Обществения съвет към Парламентарната комисия за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на граждани
2015 г.: Член на Експертен консултативен съвет към Зам. председателя на МС, във връзка с Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради
2014 г. – до момента: Член на Национален съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Министерски Съвет
2016 г. – до момента: Член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ и на постоянния Подкомитет „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“
2017 г. – 2018 г.: Член на работната група във връзка с разработването на Национална жилищна стратегия на Министерството на регионалната политика и благоустройството
2019 г. – 2021 г.: Член на Тематичната работна група за подготовка на Програма за развитие на регионите 2021 – 2027
2020 г. – до момента: Член на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране
2020 г. – до момента: Член на европейската Коалиция за право на енергия
2022 г. – до момента: Член на Комитет за наблюдение на Програма за техническа помощ 2022 – 2027
2022 г.: Член на Работна група за промени в Закона за управление на етажната собственост към МРРБ
2022 г. – до момента: Член на Комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство за периода 2021 – 2027
2022 г. – до момента: Член на КН на Програма за развитие на регионите 2021 – 2027
2022 г. – 2023 г.: Член на Комисията за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка към МС
2022 г. – до момента: Учредител и член на движение „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria) – част от международното движение Renovate Europe
2023 г. – до момента: Член на Коалиция за климата – България

Хабитат България инициира формирането на Национална коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“. Коалицията бе създадена като неформално обединение на равнопоставени организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България.

През последните години Хабитат България самостоятелно и с подкрепата на Националната коалиция „Достоен дом“ разработи и внесе повече от 200 предложения за промени в законови, стратегически и програмни документи, свързани с подобряване на жилищните условия в България, в това число:

• Закона за управление на етажната собственост;
• Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
• Националния план за действие към Национална стратегия за интеграция на ромите;
• Закон за устройство на територията (ЗУТ) и наредби към него;
• Актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 и в частност приложение 2 към него „Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд“;
• Национална жилищна стратегия.

Прочетете повече тук: Становища и препоръки