PAPERS


Bulgarian:


2023 • Доклад от анкетиране на общините за СОЦИАЛНАТА ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, МРРБ и Хабитат България

2023 • Доклад от проучване за ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА сред ОБЩИНИТЕ в България, МРРБ и Хабитат България

2023 • Доклад от проучване за настаняване в ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ проведено сред ГРАЖДАНИ, МРРБ и Хабитат България

2022 • Доклад Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политики за тяхното подобряване, Хабитат България

2021 • Доклад Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище, Хабитат България

2020 • Обобщен анализ на националния жилищен сграден фонд в България

2020 • Доклад Общинските жилищни политики: ключов фактор за успешна интеграция на местно ниво, UNCR

2017 • Оценка на жилищния сектор, Световна банка


English:


2023 • Unaffordable and inadequate housing in Europe, EUROFOUND

2022 • Precarious housing in Europe – Working Paper 5 Informal Settlements (Неформални селища), Edition Donau-Universität Krems

2022 • Renoviction in the Context of Energy Efficiency Investments in the Former Socialist Countries of the EU, FEANTSA

2022 • URBAN CHALLENGES, HOUSING SOLUTIONS – Understanding cities vacant housing potential to provide adequate affordable housing solution, FEANTSA

2021 • Housing 2030 study – Effective policies for affordable housing in the UNECE region 2021, UN Economic Commission for Europe – Housing Europe

2020 • European Pillar of Social Rights – Cities delivering social right – Access to affordable and social housing and support homeless people, EUROCITIES

2020 • FIFTH OVERVIEW OF HOUSING EXCLUSION IN EUROPE, FEANSA and Abbe Pierre Foundation

2019 • HOUSING FIRST IN EUROPE – An Overview of Implementation, Strategy and Fidelity, Housing First Europe Hub

2016 • Inadequate housing in Europe Costs and consequences, EUROFOUND

2016 • FILLING VACANCIES- Vacant Real Estate: Seizing the opportunity to find affordable housing solutions in Europe, FEANTSA, 2016


Normative documents


Указания за подобряване на реда и управлението на общинския жилищен сграден фонд от МРРБ, 16.08.2023

Проект на Национална жилищна стратегия на РБ, 2017

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030, актуализирана декември 2022

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050

Национален план за действие за периода 2022-2023 към НСРБРПУР

Национална стратегия на РБ за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021- 2030

Закон за общинската собственост (актуален)

Наредба №8 за утвърждаване на образци на актове за общинска собственост

Процедура за отпускане на месечна целева помощ за заплащане на наем на ОЖ по ЗСП

Наредба на Столична Община за реда и условията за управление на общинските жилища