Достъп до енергийно обновяване

Партньорството на Хабитат България с Европейската климатична фондация подкрепя застъпническите дейности, които организацията изпълнява в областта на жилищната енергийна ефективност и преодоляването на енергийната бедност.

В рамките на първия съвместен застъпнически проект, реализиран в периода юли 2020 г. – юни 2021 г., Хабитат България работи активно за осигуряване на механизми за достъп и участие на уязвими групи от обществото в процеса на енергийно обновяване на жилищата и разработване на дефиниция за „Енергийна бедност“. Насочени бяха усилия към приемане на Дългосрочна стратегия за енергийно обновяване на жилищния и нежилищен сграден фонд 2021-2050 г. и удължаване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради въз основа на нови принципи за самоучастие и подбор, и с фокус подпомагане участието на домакинства с ниски доходи.

Част от ключови дейности, които организацията проведе бяха:

  • Изследване на механизмите за насърчаване самоучастието на собствениците на жилища в Централна и Източна Европа в програми за енергийното обновяване на домовете;
  • Проучване на съществуващите дефиниции за енергийна бедност в Унгария, Словакия и Румъния;
  • Анкетиране на общини, неправителствени организации и професионални домоуправители относно необходимостта от промени в съществуващите механизми за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните сгради.

Хабитат България изготви редица предложения за промени в национални стратегически документи, имащи отношение към енергийното обновяване на жилищата, сред които:

“Our Future Is In Our Hands” by Daniela Yankova Shadowschaser is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

През периода юли 2021 г. – юни 2022 г., Хабитат България продължава успешното си партньорство с Европейската климатична фондация. С втория съвместен проект организацията надгражда реализираните до момента застъпнически дейности за достъп до енергийно обновяване. Темите, които ще бъдат по-широко представени са новите политики на ЕС за постигане на 55% намаляване на въглеродните емисии до 2030 г., както и ролята на енергийното обновяване на жилищните сгради за справяне с енергийната бедност и постигане на въглеродна неутралност на ЕС до 2050 г.

Хабитат България идентифицира четири основни направления, по които ще работи:

  • Енергийната бедност и достъпа до финансиране на уязвими групи;
  • Предимствата на енергийното обновяване на жилищата;
  • Необходимостта от въвеждане на минимални стандарти за енергийните характеристики на старите сгради;
  • Ползите от законодателството на ЕС за енергийните етикети и екопроектирането.
•   Енергийната бедност и достъпа до финансиране на уязвими групи

Според глобалната мрежа от независими експерти OpenExp, три страни от Европейския съюз попадат в категорията на екстремна енергийна бедност по индексът EDEPI. Най-лошо е положението в България с EDEPI 0.7. Другите две страни са Унгария и Словакия, съответно с индекси 6.2 и 8.4, които обаче имат 10-12 пъти по-добри показатели от България. За сравнение, страните, в които почти липсва енергийна бедност са Швеция  с индекс 95.4 и Финландия с индекс 85.6.

Данни на Европейската комисия за 2018 г. показват, че 34 млн. европейци, предимно от Централна и Източна Европа, не са могли да отопляват достатъчно домовете си. За същия период, България е страната с най-голям процент (14.8%) на разходи за енергийни услуги, от общите разходи на семействата с ниски доходи.

В задълженията на държавите членки на ЕС по Директивата за електроенергията от 2019 г., влиза разработването на техни собствени критерии за енергийна бедност в съответствие с националния им контекст и оценяване на броя на домакинствата в положение на енергийна бедност. При наличие на значителен брой такива домакинства държавите членки трябва да включат в своите национални планове в областта на енергетиката и климата – индикативна цел за намаляване на енергийната бедност, да дадат времева рамка и да очертаят подходящи политики. До този момент България не е изпълнила тези изисквания.

Научете повече тук: Индексът EDEPI поставя България в категорията на екстремна енергийна бедност в ЕС

•   Предимствата на енергийното обновяване на жилищата

Сред най-ефективните решения за справяне с енергийната бедност е “Вълната на саниране” (Renovation Wave), като Инструментът за възстановяване Next Generation EU потвърждава нейната основна роля. Публичните интервенции трябва да са насочени към най-уязвимите домакинства и жилищата, които имат най-голяма нужда от саниране. Директивата за енергийна ефективност, Член 7, параграф 11 изисква в подходяща степен дял от мерките за енергийна ефективност да бъдат насочени приоритетно към уязвими домакинства, включително домакинства, засегнати от енергийна бедност.

Енергийното обновяване на сградите в Европа помога на 7 млн. европейци годишно да преодоляват енергийната бедност. За същия период екологичните, социални и икономически ползи се равняват на 291 млрд. евро, а откритите нови работни места са 160 000.

•   Необходимостта от въвеждане на минимални стандарти за енергийните характеристики на старите сгради

До 2030 г., Европейският съюз има за цел да намали с 55% емисиите на парникови газове, да удвои годишния темп на обновяване на съществуващия сграден фонд и 35 млн. сгради да бъдат дълбоко енергийно обновени.

Европейската комисия включва 13 законодателни промени в пакета „Подготвени за цел 55“, част от които са постепенно премахване на безплатните квоти за търговия на въглеродни емисии в промишлеността и енергетиката, откриване на втори пазар за търговия с въглеродни емисии за автомобилния транспорт и за отоплението на сградите, налагане на въглеродна такса по европейските граници за внос на стоки, произведени с енергоемки технологии, достигане на 40% дял на зелената енергия до 2030, обновяване на 3% от публичните сгради годишно и въвеждане на задължителни минимални стандарти за енергийните характеристики на старите сгради. Тези стандарти ще гарантират, че най-лошите сгради ще бъдат обновени и сградния фонд на ЕС ще достигне климатична неутралност най-късно до 2050.

•   Ползите от законодателството на ЕС за енергийните етикети и екопроектирането

Изследвания на ЕС показват, че енергийният етикет мотивира избора на потребителите. 93% от населението разпознава енергийния етикет на ЕС, а 79% от потребителите са били повлияни от него при избора си на покупка.

Политиката на ЕС за екодизайн се разширява в 15 групи продукти, като обхваща всички видове домакински уреди и оборудване, всички видове офис техника и оборудване, както и производствено оборудване – електродвигатели, помпи, гуми, заваръчно оборудване, трансформатори и др. Целта на новото законодателство е да доведе до 230 Mtoe (милиона тона нефтен еквивалент) икономии на енергия до 2030 г., което се равнява на общото годишно крайно енергопотребление на Испания и Полша.

През периода юли 2022 г. – юни 2023 г., Хабитат България реализира трети съвместен проект с Европейската климатична фондация. За да отговори на актуалните въпроси относно настъпилата енергийна криза, организацията подготви серия от видео интервюта с експерти по горещи теми свързани с енергийното обновяване на сградите, възможностите за пестене на енергия и алтернативите за генерирането й. Можете да гледате заснетите видеа по-долу:

Чрез новата програма за енергийна ефективност на жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост, Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще инвестира над 1,4 млрд. лв. за енергийно обновяванена жилищни сгради в цялата страна. Каква обаче трябва да бъде ролята на етажната собственост на многофамилни жилищни сгради, при които може да се постига най-голям ефект от дейностите по реновиране? Вижте мнението на Драгомир Цанев, Изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, като прочетете цялото интервю или изгледате видеото тук:
Драгомир Цанев отговаря на въпроса “Защо обновяването на сградите е решение за енергийната криза?”

На въпроса “Как българските домакинства могат сами да произвеждат енергия от ВЕИ?” отговаря Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Научете повече за технологиите и възможностите, които предоставят различните видове възобновяеми енергийни източници, като прочетете цялото интервю или изгледате видеото тук:
Ивайло Алексиев отговаря на въпроса “Как българските домакинства могат сами да произвеждат енергия от ВЕИ?”

На въпроса “Кои са предимствата от въвеждане на минимални енергийни характеристики на сградите? отговаря инж. Йордан Николов, Изпълнителен директор на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС). Научете какви са изискванията към съществуващите жилищни сгради и стандартите за новите за постигане на целите за въглеродна неутралност до 2050 г., като прочетете цялото интервю или изгледате видеото тук:
Инж. Йордан Николов отговаря на въпроса “Кои са предимствата от въвеждане на минимални енергийни характеристики на сградите?”

На въпроса “Защо е важно коректно да определим хората, които са в енергийна бедност?” отговаря Теодора Пенева, Институт по икономически изследвания на БАН и Старши експерт “Климат и енергия” към WWF България. Научете какво е предложението за дефиниция за енергийна бедност и докъде стигнахме с официалното му приемане, като прочетете цялото интервю или изгледате видеото тук:
Теодора Пенева отговаря на въпроса “Защо е важно коректно да определим хората, които са в енергийна бедност?”

На въпроса “Какво представлява Европейската схема за търговия с емисии и какви са плановете за нейното разширяване?” отговаря Апостол Дянков, ръководител на програма “Климат и енергия” към WWF България. Научете повече по темата, като прочетете цялото интервю или изгледате видеото тук:
Апостол Дянков отговаря на въпроса “Какво представлява Европейската схема за търговия с емисии?”

В галерията на проектната страница можете да разгледате 20-те инфографики, които Хабитат България разработи, за да представи темата за достъпа до енергийно обновяване.

Източници:
EDEPI: https://bit.ly/2ZLRUE9
OpenExp: https://www.openexp.eu
European Commission: https://bit.ly/2ZQ7HBV
European Commission: https://bit.ly/3AknaWU
Move.bg: https://move.bg/nevidimiyat-problem