Екип

Минчо Бенов

Минчо Бенов – Национален директор на Хабитат България от януари 2011 г.

Минчо Бенов е работил в областта на капиталовия пазар, финансовия сектор и международното развитие като Заместник изпълнителен директор на Софийска фондова борса АД, директор „Финансов сектор и капиталов пазар” в американския консорциум FLAG, управляващ съдружник на инвестиционни и консултантски дружества. Минчо Бенов е изпълнявал проекти в България на Световна банка и Европейска банка за възтановяване и развитие.
В периода 2005 г. – 2009 г. Минчо Бенов работи по проект за кредитиране на жилищната енергийна ефективност в България, финансиран от кредитна линия на ЕБВР в размер на 50 млн. евро и обезпечен с грантов компонент от 10 млн. Евро от Международен фонд „Козлудуй” и реализиран с участието на шест водещи български търговски банки. Минчо Бенов е консултирал и управлявал редица инвестиционни проекти и проекти, финансирани от предприсъединителни и структурни фондове на ЕС. Национален директор на Хабитат България от 2011г.


Ася Добруджалиева

Ася Добруджалиева – Мениджър проекти в Хабитат България от август 2010 г.

Основни дейности и отговорности:
Разработване и реализиране на проекти за подобряване на жилищните условия в България, вкл. проучване на нуждите и възможностите за предприемане на мерки за изграждане на социални жилища за уязвими групи от населението и подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради; Разработване на анализи и оценки на нормативни и програмни документи в областта на жилищните политики; Координиране работата на Коалиция за подобряване на жилищните условия „Достоен дом“; Развитие на партньорства с институции, общини, СНЦ, университети за провеждане на застъпничество за осигуряване на адекватни жилищни условия на социално слаби и малцинствени групи от населението; Организиране на национални и местни форуми за жилищните проблеми и възможните решения за тях; Разработване на обучителни материали, провеждане на обучения и информационни кампании за подобряване на жилищните условия и енергийната ефективност; Управление на екипи, контрол и мониторинг на изпълнението на проекти и договори.

Участие в проекти:
• „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП, 2019-2021, Експерт Жилищни политики;
• Build Solid Ground – Подобряване на осведомеността за глобалните цели за устойчиво развитие и жилищни политики, SDG 11, Habitat III, ЕC DEAR, 2017-2020; Ръководител на проекта;
• Solid Ground – Популяризиране на работещи политики за правото на достъп до жилище 2015-2017; Ръководител на проекта;
• Социални жилища в град Варна – проект за пострадалите от наводненията през 2014 г., Фондация „БИКОУЗ в помощ на благотворителността“, 2017 – до момента; Координатор;
• „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”, Фондация Велукс, 2014-2020; Обучител по „Поддържане и ремонт на жилищата“ и „Енергийна ефективност на жилищата“;
• “Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница” ИНТЕГРА, ОП РЧР 2007-2013, 2014-2015; Координатор на проекта;
• „За по-добри жилища“ – създаване и пилотиране на услугата „жилищен медиатор“ Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014, 2014-2015; Експерт Жилища;
• „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“ Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014, 2013-2014; Експерт Жилищни политики;
• „Изграждане на социални жилища в Костинброд“, 2013-2020, Мениджър на проекта;
• “Топлоизолационни материали от текстилни отпадъци – разработване на иновативен продукт и технология за неговото производство” Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 2013-2015; Мениджър;
• Проектиране на жилища за уязвими групи от с. Памукчии, община Стара Загора, 2011-2012; Координатор.


Боряна Първанова

Боряна Първанова – Мениджър проекти в Хабитат България от юли 2007 г.

Основни дейности и отговорности:
Разработване и реализиране на проекти за подобряване на жилищните условия в България, насочени към уязвими групи от населението; Иницииране и развиване на нови партньорства; Разработване на обучителни материали и провеждане на обучения за подбряване на житейските умения на хора с ниски доходи; Управление на екипи, контрол и мониторинг на изпълнението на проекти и договори.

Участие в проекти:
• „Подобряване на жилищните условия на семейства в риск и семейства с ниски доходи, отглеждащи деца“, Habitat for Humanity International, 2008-2014; Мениджър на проекта;
• „Моят дом не е моя крепост – подобряване на достъпността в домовете на деца и младежи с двигателни увреждания“, Habitat for Humanity International/Woman Build, 2009-2010; Координатор на проекта;
• „Участвай в живота си – обучения за успешно реализиране на пазара на труда и планиране на семейния бюджет за семейства в нужда“, Програма „Овластяване на безвластните по време на криза“ – фаза 1 и 2 на „Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа” и Институт „Отворено общество”, 2010-2011, 2011-2012; Мениджър на проекта;
• „За по-добри жилища“ – развиване и пилотно прилагане на услугата „жилищен медиатор“, ФМ на ЕИП 2009-2014, 2014-2015; Мениджър на проекта;
• „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“, ФМ на ЕИП 2009-2014, 2013-2014; Мениджър на проекта;
• “Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница“ ИНТЕГРА, ОП РЧР 2007-2013, 2014-2015; Обучител;
• „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”, Фондации Велукс, 2014-2020; Мениджър на проекта;
• „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, финансиран от Фонд Активни граждани България по линия на ФМ на ЕИП, 2019-2021, Мениджър на проекта.


Деница Илиева

Деница Илиева – Координатор комуникации, ресурси и доброволци в Хабитат България от май 2011 г.

Основни дейности и отговорности:
Популяризиране на Хабитат България сред обществеността, изграждане и поддържане на връзки с дарители, подизпълнители и медии, организиране на специални събития, разработване на печатни, аудио и визуални информационно-рекламни материали; Работа с местни и международни групи от доброволци, които организацията посреща.

Участие в проекти:
• Build Solid Ground – проект за подобряване на осведомеността за глобалните цели за устойчиво развитие и жилищни политики, SDG 11, Habitat III, ЕC DEAR, 2017- 2020; Координатор комуникации и ресурси
• Solid Ground – проект за популяризиране на работещи политики за правото на достъп до жилище 2015-2017; Координатор комуникации и ресурси
• „Изграждане на социални жилища в Костинброд“ 2013-2020; Координатор доброволци
• Социални жилища в град Варна – проект за пострадалите от наводненията през 2014 г., 2017 – до момента; Координатор доброволци


Людмила Тодорова

Людмила Тодорова – Счетоводител в Хабитат България от април 2020 г.

Основни дейности и отговорности:
Извършва всички видове дейности, свързани с финансово-счетоводната дейност на организацията, изготвя оборотни ведомости, извлечения и справки. Изработва тримесечни, годишни и други финансови отчети. Подготвя статистически формуляри, участва в комисии по инвентаризации и др. Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с представители на банки, финансови и други институции и органи.