Граждански организации

„Клуб на нестопанските организации“ – Търговище

Работи в град Търговище и региона. Партньор на Хабитат България по проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца” и член на Коалиция „Достоен дом“. Допълнителна информация за организацията: https://www.facebook.com/clubngo


Сдружение “Амала – Приятели” – Дупница

Работи в град Дупница за насърчаване на сътрудничеството между местната общност и държавните институции за решаване проблемите на общността. Партньор на Хабитат България по проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца” и член на Коалиция „Достоен дом“.


Фондация „Бъдеще“ – Ракитово

Работи за интеграция в обществото на хора от уязвими общности, осъществяване на образователна, социална и благотворителна дейност в средите на групи в неравностойно положение, повишаване на социалното, образователното и културното им равнище. Партньор на Хабитат България по проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”.


Сдружение „Бизнес център“ – Бургас

Подпомага процеса на интеграция на малцинствените общности в българското общество, преодоляването на изолацията им и възприемането на различията между отделните етноси. Мотивира и подпомага малцинствените общности за повишаване на образователния им статус. Партньор на Хабитат България по проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”.


Фондация „Здраве и социално развитие“ – София

Работи за личностно и общностно развитие, опазване на здравето и социалното благополучие, създава и популяризира ефективни подходи за успешна интеграция на социално изолирани общности. Фондацията разработва и прилага успешни модели за ранно детско развитие, промоция на здраве и интегрирани услуги, които разкъсват порочния кръг на бедност и социална изолация. Партньор на Хабитат България по проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца” и член на Коалиция „Достоен дом“.


Фондация „Здравето на ромите“ – Сливен

Работи в град Сливен и региона за изграждане и развиване на адаптирана система за здравна промоция и профилактика. Подпомага ромската общност с диагностична лечебна и хуманитарна дейност. Повишава здравния и социалния статус на ромската общност. Партньор на Хабитат България по проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”.


Народно читалище „Васил Левски“ – Кюстендил

Работи в кв. „Изток“, град Кюстендил, за повишаване на социалните, културните и образователни умения на местното население. Партньор на Хабитат България по проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца” и член на Коалиция „Достоен дом“. Допълнителна информация за организацията: https://www.facebook.com/vlevski


Сдружение „Информационен бизнес център“ – Сунгурларе

Подпомага развитието на малкия, средния и фамилния бизнес в региона на община Сунгурларе, съдейства за генериране на нови идеи, обмяна на информация и заимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване нивото на безработицата в региона и създава благоприятни условия за развитие на населението му. Партньор на Хабитат България по проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”.