Етичен кодекс

 


Хабитат България поддържа организационна култура на скромност, решителност и отговорност. Организацията се ангажира да работи, така че да предпазва от вреда всички свои служители, доброволци, потребители на услуги или партньори. Приемаме, че всички наши служители и бенефициенти, независимо от раса, възраст, умения, пол, идентичност, сексуална ориентация, религия или убеждения имат право на защита от всички видове вреда или злоупотреба. Работим в тясно сътрудничество с партньорските ни организации, за да гарантираме спазването на най-добрите практики за защита от сексуална експлоатация и злоупотреби.

Хабитат България изисква от служителите си да поемат етична отговорност за осигуряване на безопасност и защита на потенциалните ни бенефициенти, техните общности и всички, с които работим. Отговорни лица на всички нива поемат отговорност за подкрепа, изграждане и поддържане на среда, която предотвратява тормоза, сексуалната експлоатация и злоупотребата; защитават правата на бенефициентите и представители на общностите, с които работим (особено деца); насърчават прилагането на Етичния кодекс на Хабитат България. Повече информация може да намерите в нашата Политика за защита от сексуална експлоатация и злоупотреби safeguarding policy.

Служители и представители на общностите, с които работим се насърчават да информират за всички случаи на сексуална експлоатация, злоупотреба или тормоз, включително чрез нашата конфиденциална система за подаване на сигнали Habitat Ethics and Accountability Line. Всеки служител, който подаде сигнал или е свидетел, предоставящ информация по такъв сигнал, е защитен срещу репресивни мерки.