Превенция за изоставяне на деца

От 2008 г. Хабитат България разработва и развива модел за подобряване и подпомагане на жилищните условия на една от най-уязвимите групи от населението – семейства в риск и семейства с ниски доходи, отглеждащи деца. За период от повече от 10 години програмата премина през няколко етапа и се разви в доказано успешен партньорски модел за микрофинансиране на жилищни подобрения за семейства с ниски доходи.

• 2008 г.: Малка пилотна инициатива

Програмата стартира през 2008 г. като инициатива, свързана с подобряване условията на живот на деца в риск в района на Стара Загора. Хабитат България се включва в програма за предоставяне на холистична подкрепа на деца и семейства в риск с цел деинституционализация и превенция на изоставянето, изпълнявана от консорциум от организации на територията на община Стара Загора включващ: община Стара Загора, МБАЛ „Проф. Ст. Киркович” – Стара Загора, Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, Сдружение „Самаряни”, Сдружение „Свят без граници”, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и АРК (Absolute Reurn for Kids, GB). Целта на програмата бе да се разработи модел за социални практики, насочен към идентифицирането на проблемите на деца и семейства в риск във възможно най-ранен етап и навременното реагиране чрез оказване на подкрепа за получаване на средства за медицински разходи, държавни субсидии и семейно консултиране. Всяка от организациите в консорциума предлага съотетстващи на дейността й услуги и решения насочени към разрешаване на проблемите на децата и семействата в риск с цел предоставяне на мултидисциплинарна подкрепа с дългосрочен ефект.

Ролята на Хабитат България в тази програма бе да подпомага подобряването на жилищните условия на семействата от региона, чрез предоставяне на малки безлихвени заеми за спешни ремонти. Заемите бяха администрирани от Сдружение „Самаряни“, на което Хабитат предостави Фонд за жилищни подобрения. Разработена е методология на подбор и предоставяне на заемите, механизмите за изплащане на сумите и на револвиране на Фонда. Важен елемент за успешното изпълнение на програмата е сътрудничеството с местните кметства и общината, както и директната работа с общността чрез посредничеството на местен сътрудник. Програмата работи в периода 2008 г. – 2012 г. в селата Хрищени и Хан Аспарухово, като бяха предоставени общо 53 заема, възлизащи на 23 535 лв.

• 2009 г. – 2010 г.: Мултиплициране в други населени места

Моделът на микрофинансиране, предложен от Хабитат през 2008 г. представлява иновативна и единствена по рода си практика за България, благодарение на което е адаптиран и мултиплициран в още няколко региона на страната, в партньорство с местни НПО – в Дупница с „Амала Приятели“, в Плевен с Плевенски обществен фонд “Читалища“, в Ракитово с Фондация „Бъдеще“. В района на Плевен се предоставят заеми за ремонт на семейства, които участват в програма „Предай нататък“ на Фондация „Лале“, но също и на други семейства в риск. За периода 2008 г. – 2010 г. директно за строителни и ремонтни дейности са вложени около 74 000 лв.

• 2011 г. – 2012 г.: Разширяване на целевата група и териториалния обхват

През 2012 г. дейностите продължават като проект “Подобряване на жилищните условия чрез предоставяне на безлихвени заеми за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи”, целящ предоставяне на цялостна общностна подкрепа на уязвими групи от населението. Целевата група се разширява от семейства в риск към семейства с ниски доходи, отглеждащи деца. Моделът се прилага в общо 9 населени места. Фондовете за жилищни подобрения, управлявани от местните партньорски организации са на стойност над 140 000 лева, а благодарение на револвиращия характер на Фонда, директно в ремонтни дейности са вложени над 270 000 лева.

Подобряването на жилищните условия се осъществява чрез поетапни интервенции, като се отпускат средства за извършване на малки, приоритетни ремонти и в допълнение се предоставя техническа подкрепа и супервизия. Сумите и ремонтите не са големи, но имат положително отражение както върху здравословното състояние, така и върху самочувствието и самооценката на семействата. Потребителите получават сумата за извършване на ремонта под формата на безлихвени заеми, от порядъка на 200 до 1000 лева, които изплащат на малки вноски в рамките на една година. Заемите се отпускат единствено с цел извършване на ремонтни дейности, като процесът се наблюдава и документира на етап преди и след ремонта. Фондовете за жилищни подобрения се управляват от партньори  на организацията  –  неправителствени  организации, представени на местно ниво и предоставящи социални, здравни, образователни и други услуги. Конкретните стъпки, през които се преминава са: оценка на жилищната ситуация и приоритизиране на нуждите, консултация за необходимите строително-ремонтни дейности, подбор на партньорски семейства от съвместна комисия, съдействие за закупуване на материали и/или извършване на ремонтните дейности, събиране на вноските по заема, контрол и мониторинг на извършваните ремонтни дейности. Фондът за жилищни подобрения е револвиращ – погасените от клиентите заеми се събират обратно във Фонда и се предоставят на следващи клиенти.

Моделът печели популярност заради своята иновативност, устойчивост, възможност за репликиране и холистичен подход към проблемите на целевите групи и общности. Включен е в няколко сборници и компендиуми на добри практики и получава престижни награди:

Награда на Международния борд на директорите на Habitat for Humanity за развитие на успешни партньорства за проекта “Жилищни подобрения за превенция на изоставянето на деца”;
Награда “Проект на годината 2010” на Фондация “Лале” за инициативата “Заеми за подобряване на жилищните условия на семейства с ниски доходи – партньорства в действие”.

• 2014 г. – 2020 г.: Комплексни мерки за подобряване жилищните условия и общностна подкрепа

От юли 2014 г. дейностите продължават в рамките на проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”, финансиран от Фондации „ВЕЛУКС“. В изпълнението са включени освен действащите към началото на проекта местни партньори и още пет нови организации.

Моделът на предоставяне на микрофинансиране остава в същността си същия, като се добавят допълнителни услуги за постигане на комплексно въздействие и подобряване на условията на живот на семейства с ниски доходи:

Обучения за жизнени умения: организацията разработи три иновативни обучителни модула, на следните теми: „Управление на семейния бюджет“, „Енергийна ефективност на жилището“ и „Подобряване на условията в жилището – проблеми и решения“;
Малки грантове за общностно значими местни инициативи: в края на всяка договорна година се предоставя възможност за финансиране на малки проекти на местния партньор за сума равняваща се на до 25% от предоставения им жилищен фонд. Фокусът на услугите, които се субсидират от програмата, е подобряване живота и развитието на децата в общностите;
• Работа с деца: през 2015 г. Хабитат България разработи и иновативна обучителна настолна игра „Кварталът“, чрез която деца в училищна възраст усвояват на пръв поглед сложни понятия като: пестене на ресурси, енергийна ефективност, хигиена, спестяване на финансови средства. Играта може да се използва в извънкласни занимания,тематични часове, както и в семейна обстановка.

Вижте повече тук: Безлихвено микрофинансиране и общностно подпомагане