Жилищни медиатори

През 2014 г. беше създадена и тествана пилотно нова услуга „жилищен медиатор“, с която се помага на семейства от уязвими групи да подобрят жилищните си условия. Проектът „Зa пo-дoбри жилища“ – развиване и пилотно прилагане на услугата „жилищен медиатор“ бе реализиран от Хабитат България в партньорство с „Клуб на НСО – Търговище“, Фондация „Здраве и социално развитие“ – София и Народно Читалище „Васил Левски 1965“ – Кюстендил, с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. В рамките на Програма ИНТЕГРА на ОПРЧР жилищни медиатори работиха и в гр. Дупница.

Целта на създаването на новата общностна услуга бе да се помогне в дългосрочен план на нуждаещите се семейства да преодолеят икономическите и социалните неравенства и да станат по-адаптивни към променящата се икономическа и социална среда. Ползватели на тази услуга бяха семейства с ниски доходи, вкл. ромски семейства, живеещи при лоши жилищни условия.

Жилищните медиатори бяха подбрани сред представители на общностите, в коите се тества услугата. Те преминаха специализирано обучение, което им предостави допълнителни знания в съответните области, по които предоставяха консултации. Ролята на жилищния медиатор бе да консултира и подкрепя клиентите в процеса на подобряване на техните домове или решаването на други текущи проблеми, свързани с жилището и средата на живот. Те успяха да съдействат на общо 270 клиента в следните области:

• Предоставяне на консултации и съдействие за извършване на ремонтни дейности;
• Предоставяне на информация относно процедури и документи за настаняване в общинско жилище;
• Предоставяне на информация за достъпни и легални банкови и небанкови услуги;
• Предоставяне на информация за правата и задълженията на собствениците на имоти вкл. по отношение на възможности за узаконяване на жилища и партиди за комунални услуги, плащане на данъци и т.н.

Услугата „жилищен медиатор“ се пилотира за период от шест месеца в три региона от шест жилищни медиатори и бе част от интегрирани мерки за подобряване жилищните условия на уязвими групи, които включваха:

• предоставяне на микрофинансиране за жилищни ремонти;
• организиране на обучения за жизнени умения „Управление на семейния бюджет“ и „Подобряване на дома“;
• предоставяне на допълнителна социална и здравна подкрепа от страна на местните партньорски организации.

Резултатите от проекта бяха обобщени и анализирани в Доклад за пилотното предлагане на услугата ”Жилищен медиатор”, който бе разпространен до заинтересовани страни на местно и на национално ниво с цел да се идентифицират механизми за дългосрочно предоставяне на услугата в национален мащаб.