Становища и препоръки


Година 2024


1. Становище по публикуван на 13.06.2024 г. за обществени консултации актуализиран Интегриран национален план „Енергетиката и климат“ (ИНПЕК)


Година 2023


1. Становище за актуализиране на проекта на Национална жилищна стратегия

2. Становище по Проект на Наредба за енергийната бедност

3. Становище по Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

4. Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията то възобновяеми енергийни източници

5. Становище по Закона за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници

6. Становище по НИД на Наредба № 6 от 24.02.2014 г., за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи


Година 2022


1. Становище по проект на Насоки за кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II

2. Становище пo процедура за “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” НПВУ

3. Становище по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 -2027

4. Становище по проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България

5. Становище по Проект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост

6. Становище по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 -2027, версия юни 2022 г

7. Становище на Хабитат България по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030

8. Oтворено писмо на Европейския алианс за пестене на енергия “Енергийната ефективност на първо място”: Think Efficiency First to address the energy and climate crisis


Година 2021


1. Организационно развитие на Икономическия и Социален съвет и засилване ролята на организираното гражданско общество

2. Становище на Хабитат България по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030

3. I Декларация по проект 9а Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд от НПВУ

4. Декларация по проект “Енергийна ефективност в сградния фонд” от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

5. Становище на Хабитат България по ПРР 2021-2027 ІІІ-та версия

6. II Декларация по проект 9а Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд от НПВУ


Година 2020


1. Становище на Хабитат България по проект на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

2. Становище по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България, в частта му касаеща СТЬЛБ :2 ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ

3. Становище по Проект на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г.

4. Становище по Доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България (2020 г.)