Solid Ground

През октомври 2015 г. Хабитат България се влючи в пилотното разработване на глобална кампания за застъпничество на Habitat for Humanity International – Solid Ground, чийто фокус е популяризирането на работещи политики за правото на достъп до жилище. Хабитат България бе една от седемте избрани организации от цял свят и единствената в Европа, която във фазата на разработването на кампанията Solid Ground работи целенасочено за изменение на националното законодателство с цел осигуряване на достъп до жилище за уязвими групи от населението.

Разработени бяха предложения за законодателни промени с помощта на експерти и практици в областта на градоустройственото планиране и жилищната политика в страната.

През 2016 г. бяха проведени местни жилищни форуми в гр. Дупница и гр. Търговище, а също и Национален жилищен форум. Направени бяха предложения по проекта на План за действие към Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 г. – 2020 г.

В тясно сътрудничество с главни архитекти на общини и представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) бяха разработени и внесени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предложения за промени в Закона за устройство на територията, целящи улесняване на инвестиционния процес, възстановяване на възможността за узаконяване на жилища при облекчена процедура и др.

За допълнителна информация: http://solidgroundcampaign.org