Национален жилищен форум

През 2013 г. Хабитат България, с финансовата подкрепа на Винербергер Груп, стартира провеждането на регулярен национален форум за обсъждане на национални и местни жилищни политики, стратегии и програми. Националният жилищен форум е представителна платформа за комуникация и споделяне на добри практики между отговорните българските институции и останалите заинтерсовани страни – местни власти, бизнес, неправителствен сектор и академични институции.

На 31.10.2013 г. Хабитат България организира Първи Национален жилищен форум, с подкрепата на Винербергер Груп и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Във форума участваха над 50 представители на институции, общини, бизнес структури, НПО. Основните теми на форума бяха национална жилищна политика и нейната законодателна рамка; механизми за подобряване на жилищните условия с помощта на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“ и новата Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020; добри практики и примери на партньорства за решаване на жилищни проблеми от Habitat for Humanity International и политиката на корпоративна социална отговорност на Винербергер Груп. Форумът завърши с церемония по връчване на ключовете на новопостроените две къщи в Костинброд за семейства с непълнолетни деца и ниски доходи и освещаване на домовете изградени от Хабитат България с дарени материали от Винербергер Груп.

На 26.04.2016 г. Хабитат България организира Втори Национален жилищен форум, който отново бе подкрепен от Винербергер Груп и МРРБ. Във форума участваха над 80 представители на институции, общини, бизнес структури, НПО. Основните разисквани теми бяха: необходимостта от нова Национална жилищна стратегия; възможности за провеждане на общинска жилищна политика; енергийна ефективност на жилищните сгради; напредъка по програмите за ЕЕ, препоръки за тяхното оптимизиране и предизвикателствата пред общините; жилищни условия на уязвими и маргинализирани групи; добри практики в областта на социалните жилища; устройствено планиране в зони с компактно ромско население; социални жилища.

На 09.04.2019 г. Хабитат България организира Трети Национален жилищен форум „Достъп до жилище и обновяване на бедните квартали“. С проведените през 2013 г. и 2016 г. два Национални жилищни форума, Хабитат България заостри вниманието на институциите и обществеността върху необходимостта от подобряване на жилищните условия в страната. През 2019 г. организацията постави фокус върху все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали, както в страната, така и по света. Акценти на форума бяха теми свързани с Дневен ред 2030, Глобална цел за устойчиво развитие 11 и Достъпа до жилище за всеки и обновяване на бедните квартали до 2030 г.; инициативи на неправителствения сектор за подобряване на жилищните условия и партньорство с общините за провеждане на жилищна политика; добри практики на български общини за подобряване на жилищните условия в бедните квартали. Третият Национален жилищен форум се реализира в рамките на проект Build Solid Ground и бе подкрепен от Френския Институт за България и Винербергер Груп.

На 27.01.2021 г., Хабитат България надгради проблематиката на предходните три събития, като организира Четвърти Национален жилищен форум на тема „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“. Програмата на ООН за развитие, наречена: „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”, поставя пред държавите в света 17 глобални цели за развитие. Основното послание на програмата е “Никой да не бъде изоставен” и в своя Доклад за напредъка по изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие, приет в началото на 2020 г., българското правителство е заявило категорично отстояване на позицията за връзката между изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие и защитата на правата на човека. Няколко са целите, които имат директно отношение към правото на достъп до жилищище и достъп до енергия: Цел 1. Изкореняване на бедността във всичките й форми и навсякъде; Цел 7. Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички; Цел 11. Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене.

Тези неотложни глобални цели определиха основните акценти в програмата на форума, в който се включиха общо 90 участника. Те единодушно се обединиха около тезата, че пет години след приемането на Дневен ред 2030 на ООН, степента на изпълнението на поетите от страната ни ангажименти за постигане на поставените цели е незадоволителна. Все още няма дефиниран Координационен механизъм и Национален списък на индикатори, с които да се наблюдава и отчита напредъка по изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие. Препоръките на участнците за решаването на откроилите се по време на форума проблеми в жилищната система в България ще бъдат оформени в официално становище, което да послужи за създаването на дългосрочни и прагматични национални политики. Форумът се реализира в рамките на проект Build Solid Ground, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO). Гледайте пълен запис на събитието ТУК.