Изследване и аргументи за нови жилищни политики

Хабитат България изпълнява проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“. Проектът стартира през октомври 2019 г. и е финансиран в рамките на Първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП.

Продължителността на проекта е 24 месеца (до септември 2021 г.) и цели да спомогне разработването на адекватни общински и национални жилищни политики и да допринесе за подобряване жилищните условия на уязвими групи от населението.

В рамките на новата инициатива на Хабитат България ще се проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди в ромски общности в гр. Сливен – кв. „Надежда“ и с. Тополчане и гр. Търговище – кв. „Малчо Малчев“ и с. Голямо Ново. Дейностите предвиждат анкетиране на терен в 800 домакинства и провеждане на две фокус групови дискусии с представители на местните общности и с представители на други заинтересовани страни, например доставчици на комунални услуги, с цел установяване на визията им за подобряване на жилищните условия в техния град или община.

Успоредно с това ще се осъществи и проучване на действащите общински жилищни политики и практики за подобряване на жилищните условия в община Сливен и община Тръговище, което ще включва:

• Изследване на общинските стратегически и програмни документи за жилищните политики;
• Изследване на общинските наредби за управление на общински жилища;
• Проучване на общинския жилищен фонд;
• Проучване на жилищната картотека за настаняване в общинския жилищен фонд;
• Проучване на необитавания жилищен фонд на база подадени декларации за освобождаване от такса битови отпадъци.

За това проучване ще се разчита на сътрудничество и активно съдействие от страна на местната общинска администрация, като всички данни, резултати и изводи ще бъдат съгласувани и предоставени за ползване на общината.

Резултатите от двете проучвания ще бъдат обобщени и анализирани в цялостен аналитичен доклад, който ще бъде съгласуван с местните заинтересовани страни вкл. с местната община на два етапа: при представяне на резултатите от социлогическото проучване и изследването на общинските политики и практики и при изготвяне на работна версия на препоръките. На тези два етапа от проучването ще се организират консенсусни кръгли маси на местно ниво с цел да се инициира дебат и пряка работа с публичните власти и други заинтересовани страни за формулиране на отговарящи на реалните нужди общински жилищни политики, програми и наредби.

Опитът ще бъде споделен с НСОРБ и всички общини и ще стане основа за препоръки за подобряване на националната жилищна политика.

Въз основата на проучването и обратната връзка от кръгли маси, работни срещи и фокус групови дискусии, ще бъдат изготвени и препоръки за подобряване на жилищната политика на национално ниво. С тази цел в края на проекта ще бъде организиран Национален жилищен форум с участието на местни и национални институции, където ще бъде представен докладът с препоръките.

Проектът е подкрепен от дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ и ще допринесе за ясното формулиране на жилищните нужди на уязвими групи от населението в Сливен и Търговище и ще подпомогне работата на местните общини при разработването на Общинска жилищна програма.

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.