Build Solid Ground

Build Solid Ground е глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права на международната организация Habitat for Humanity International и надгражда застъпническата кампания Solid Ground, пилотно изпълнявяна от Хабитат България в периода 2015 г. – 2017 г. Тя се финансира от направление Development Education and Awareness Raising (DEAR) към EC, Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO).

Проектът е 3-годишен (01.11.2017 г. – 31.01.2021 г.) и се изпълнява от 14 партньора от 7 европейски държави, вкл. България. Целта на проекта е да бъде изградено критично разбиране и активно ангажиране на европейските граждани с глобалните цели за устойчиво развитие и в частност с SDG 11 Устойчиви градове и общности, както и по отношение на Новия градски дневен ред, приет от глобалната конференция на ООН Habitat III, за насърчаване на глобалното жилищно развитие и правото на достъп до земя за жилищни нужди.

На 28 и 29 май 2018 г. Хабитат България бе домакин на международна конференция “Устойчиви градове – нови възможности и предизвикателства пред общините”. В конференцията участваха експерти от повече от 10 държави, които представиха различни аспекти и практики за устойчивото развитие на градовете пред над 120 участници. Основните теми на конференцията кореспондираха с приетия през септември 2015 г., по време на Срещата на върха по устойчивото развитие на ООН Дневен ред 2030 за устойчиво развитие „Да преобразим света”, както и с приетия през октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III), Нов градски дневен ред. Международната конференция бе под патронажа на президента на Република България и бе подкрепена от Посолството на Кралство Нидерландия в България, Националното сдружение на общините в Република България, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Коалиция за подобряване на жилищните условия „Достоен дом“, институции, общини и НПО. Акценти от конференцията може да видите в споделеното видео.

На 9 април 2019 г. Хабитат България организира трети Национален жилищен форум „Достъп до жилище и обновяване на бедните квартали“. С проведените през 2013 г. и 2016 г. два Национални жилищни форума, Хабитат България заостри вниманието на институциите и обществеността върху необходимостта от подобряване на жилищните условия в страната. През 2019 г. организацията постави фокус върху все по-нарастващата нужда от осигуряване на право на достъп до жилище и обновяване на бедните квартали, както в страната, така и по света. Акценти на форума бяха теми свързани с Дневен ред 2030, Глобална цел за устойчиво развитие 11 и Достъпа до жилище за всеки и обновяване на бедните квартали до 2030 г.; инициативи на неправителствения сектор за подобряване на жилищните условия и партньорство с общините за провеждане на жилищна политика; добри практики на български общини за подобряване на жилищните условия в бедните квартали. Третият Национален жилищен форум се реализира в рамките на проект Build Solid Ground и бе подкрепен от Френския Институт за България и Винербергер Груп.

На 27 януари 2021 г., Хабитат България надгради проблематиката на предходните три Национални жилищни форума, като организира четвърти Национален жилищен форум на тема „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“. Програмата на ООН за развитие, наречена: „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”, поставя пред държавите в света 17 глобални цели за развитие. Основното послание на програмата е “Никой да не бъде изоставен” и в своя Доклад за напредъка по изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие, приет в началото на 2020 г., българското правителство е заявило категорично отстояване на позицията за връзката между изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие и защитата на правата на човека. Няколко са целите, които имат директно отношение към правото на достъп до жилищище и достъп до енергия: Цел 1. Изкореняване на бедността във всичките й форми и навсякъде; Цел 7. Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички; Цел 11. Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене.

Тези неотложни глобални цели определиха основните акценти в програмата на форума, в който се включиха общо 90 участника. Те единодушно се обединиха около тезата, че пет години след приемането на Дневен ред 2030 на ООН, степента на изпълнението на поетите от страната ни ангажименти за постигане на поставените цели е незадоволителна. Все още няма дефиниран Координационен механизъм и Национален списък на индикатори, с които да се наблюдава и отчита напредъка по изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие. Препоръките на участнците за решаването на откроилите се по време на форума проблеми в жилищната система в България ще бъдат оформени в официално становище, което да послужи за създаването на дългосрочни и прагматични национални политики. Форумът се реализира в рамките на проект Build Solid Ground, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO). Гледайте пълен запис на събитието в споделеното видео.

Хабитат България завърши успешно серията от информационни срещи в трийсет български общини и четири университета, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията. В подкрепа на събитията в тези градове се проведоха и доброволчески инициативи за подобряване на градската среда. През 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в кампанията участваха общините в Смядово, Търговище, Антоново, Габрово, Кюстендил, Дупница, Несебър, Бургас, Сунгурларе, София – район „Надежда“, Симитли, Павликени, Лясковец, Горна Оряховица, Ботевград, Самоков, Мездра, Стара Загора, Лом, Правец, Троян, Плевен, Свиленград, Кърджали, Добрич, Провадия, Враца, Оряхово, Варна – район “Аспарухово” и София – район “Средец”, както и университетите – Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Нов български университет (НБУ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Лесотехнически университет (ЛТУ). Над 2500 участници, сред които представители на общинската администрация, младежки и неправителствени организации, граждани и медии, се включиха активно в инициативите.

За кампанията и организацията:
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 40 страни по света.
http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org