Обучение „Финансова грамотност и управление на семейния бюджет“

Обученията за финансова грамотност се предлагат от Хабитат България от 2009 г. Първият обучителен модул „Планнирай бъдещето си“ е разработка на Microfinance Center /MFC/, като методологията предвижда програма от 20 учебни часа в двудневен обучителен семинар. През 2009 г. в този формат се провеждат седем обучения в пет локации с 82-ма обучени – клиенти на съвместната програма на Хабитат България и Микрофонд АД – Кредитиране за жилищни подобрения.

Във връзка със стартиралите дейности на Хабитат България, свързани с микрофинансиране на семейства в риск и семейства с ниски доходи, екип от квалифицирани обучители адаптира и доразработва обучителният модул, така че да отговаря най-добре на потребностите и възможностите на специфичната целева група. Материалът е значително опростен, добавени са нови теми, практически упражнения и нови обучителни материали, като на практика се създава изцяло различен и нов обучителен модул, който се провежда в рамките на един ден. От 2009 г. до 2015 г. модулът е в процес на постоянно доразвиване и подобряване, като през 2015 г. е разработена и отпечатана нова работна тетрадка „Финансова грамотност и управление на семейния бюджет“.

Обучението „Финансова грамотност и управление на семейния бюджет“ е насочено към хора, които живеят с нисък месечен доход, и има за цел да им предостави базисни знания относно финансовото планиране на семейния бюджет. Семинарите, които модулът съдържа, са интерактивни и са основани на учене чрез практиката, така че материалът е разбираем дори за хора, които участват за първи път или са с по-ниско образование. Състои се от две части:

Първата част на обучението „Управление на семейния бюджет“, чрез работа в малки групи върху казуси близки до ежедневието им, участниците лесно научават как да управляват приходите си и да планират бъдещите си разходи, как да намалят излишните разноски и как да си поставят и постигат финансова цел.

Втората част на обучението „Видове финансови продукти“ надгражда наученото от първата част с теми, свързани с управление на спестяванията, разумно вземане и управление на кредити от банкови институции, ценообразуване на кредита, ГПР, застраховане и др.

Обучението е насочено към настоящи и потенциални клиенти по програмите за подобряване на жилищните условия на Хабитат България заедно с техни партньори от местни неправителствени организации. В периода ноември 2009 г. – декември 2020 г. обучителният модул е представен в над 20 населени места, проведени са 70 обучения с 1066 участници.

Обученията по финансова грамотност са осъществявани благодарение на подкрепата на Citi Foundation , Програма „Овластяване на безвластните по време на криза“ – фаза 1 и 2 на „Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа” и Институт „Отворено общество”, както и Фондации „ВЕЛУКС“.