Безлихвено микрофинансиране и общностно подпомагане

В изпълнение на мисията си да работи за премахване на неадекватните жилищни условия в България от юли 2014 г. Хабитат България осъществява проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”. Проектът е финансиран от Фондации „ВЕЛУКС“ и се изпълнява в периода юли 2014 г. – декември 2020 г.

Тази инициатива на Хабитат България е продължение на успешно прилаган от 2008 г. партньорски модел за общностно подпомагане. Проектът дава възможност на семейства с ниски доходи, живеещи при лоши жилищни условия, да подобрят условията си на живот. Механизмът на предоставяне на тази подкрепа е чрез осъществяване на партньорство с местни неправителствени организации, работещи активно с уязвими групи и общности в риск от бедност. Хабитат България капитализира револвиращи фондове за жилищни подобрения към местните партньори, които след това предоставят малки суми като безлихвени заеми на семейства, отговарящи на критериите на програмата за извършване на приоритетни ремонти. Тези безлихвени заеми са в размер от 200 до 1000  лева и се изплащат на малки месечни вноски в срок до 1 година. Събраните вноски се връщат в местния Фонд за жилищни подобрения и се предоставят на следващите нуждаещи се семейства. Всички семейства, които се възползват по тази програма, са и потребители на местните неправителствени организации и получават от тях многообразни социални услуги като: семейно консултиране, обучения, курсове за придобиване на образователна степен, здравна помощ и много други.

Кандидатите са селектирани от съвместни Комисии по подбор, съставени от представители на Хабитат България и местния партньор.

Критериите за подбор включват следните изисквания към бенефициентите:

1. Да съществува явна необходимост от подобряване на жилищните условия;
2. Да са идентифицирани като:
• рискови по отношение на средата за отглеждане на деца
• живеещи в лоши жилищни условия
3. Да отглеждат деца (до 18 години);
4. Да  нямат възможност да извършат ремонта със собствени средства, но да имат достатъчни и, по възможност, сигурни доходи;
5. Да имат доходи и доходът на домакинството да е достатъчен за покриване на текущите нужди на всички членове от семейството, вкл. вноската по заема за ремонт;
6. Да показват желание да подобрят жилищните си условия и готовност да допринесат със собствени услия, вкл. чрез доброволен труд за това;
7. Членовете на домакинствата да са клиенти/ползватели на услугите, предоставяни от местния партньор;
8. Да са реални жители на града/селото/квартала, в който работи местният партньор, в продължение на не по-малко от 5 години;
9. Децата в семейството, които са в училищна възраст, да посещават училище.

Местните организации, работещи по програмата, управляват Фондовете за жилищни подобрения и съдействат за: идентифициране и подбор на бенефициенти, оценка на жилищната ситуация и приоритизиране на нуждите, консултация за необходимите строително-ремонтни дейности, съдействие за закупуване на материали и извършване на ремонтните дейности, събиране на вноските по заема, контрол и мониторинг на извършваните ремонтни дейности. По настоящата програма работим в 8 региона на страната – в Дупница със Сдружение „Амала-Приятели“, в Търговище с Клуб на НСО, в Кюстендил с НЧ „Васил Левски 1965“, в София с Фондация „Здраве и социално развитие“, в Сливен с Фондация „Здравето на ромите“, в Бургас със Сдружение „Бизнес център Бургас, в Сунгурларе със СНЦ „Информационен бизнес център Сунгурларе“ и в Ракитово с Фондация “Бъдеще”. Достъп до тази възможност за финансиране на ремонтни дейности имат само клиенти на наши партньорски организации, не предоставяме директно индивидуални заеми.

Програмата „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца” дава и една допълнителна възможност за подкрепа на местната общност и на работата на местния партньор. В края на всяка договорна година се предоставя възможност за финансиране на малки проекти на местната организация за сума, равняваща се на до 25% от предоставения им жилищен фонд. Фокусът на услугите, които се субсидират от програмата, е подобряване живота и развитието на децата в общностите и могат да включват: консултации и социална подкрепа, предоставена от социални работници; консултации и подкрепа за узаконяване на жилищни имоти; обучения и консултации за сексуално здраве и семейно планиране; мобилни екипи за медицински консултации; дейности за предотвратяване на отпадането от училище и подкрепа за посещаване на училище; обучения по основни житейски умения на родителите вкл. професионални обучения; съдействие в процеса на търсене на работа и т.н. Чрез преразпределяне на тези подгрантове се максимизира цялостното въздействие на програмата. Благодарение на обединените усилия на Хабитат България и партньори семействата ще получат подкрепа за комплексно решаване на поне няколко от многобройните си текущи проблеми.

Една от другите допълнителни надграждащи мерки, които предлага Хабитат България, са обученията за жизнени умения. Организацията разработи три иновативни обучителни модула, като за всеки от тях създаде обучителен материал – работна тетрадка. Обучителните семинари са на следните теми: „Управление на семейния бюджет“, „Енергийна ефективност на жилището“ и „Подобряване на условията в жилището – проблеми и решения”. Тези обучения дават ценни практически знания и съвети за разумно управление на приходите и разходите, спестяванията, заемите и финансовите задължения, както и за поддържането на дома енергийно-ефективен и в добро състояние.

През 2015 г. Хабитат България разработи и иновативна обучителна настолна игра. Чрез играта „Кварталът“ деца в училищна възраст усвояват на пръв поглед сложни понятия като: пестене на ресурси, енергийна ефективност, хигиена, спестяване на финансови средства. Играта се разпространява до училища, центрове за работа с деца и други организации, работещи с ученици между 8 и 14 годишна възраст. Тя може да се използва в различни извънкласни занимания, в тематични часове, както и в семейна обстановка.

Съвместните партньорствата, които Хабитат България осъществява, са мярка, която допълва и добавя допълнителна стойност към социалната подкрепа на местните НПО. Проектът разширява обхвата на дейностите на Хабитат България за подпомагане на жилищни подобрения като осигурява достъп до финансов ресурс на социално и финансово изключени слоеве от населението.

Детайлна информация за постигнатите резултати по програмата може да видите тук: Final Project Results (1 July 2014 – 31 December 2020)