Кредитиране на жилищни подобрения

От 2008 г. Хабитат България работи в партньорство с холандската асоциация Dutch International Guarantees for Housing (DIGH) и Микрофонд АД – реномирана българска микрофинансираща институция. Създаден е съвместен Фонд за жилищни нужди в размер на 1 000 000 евро, който осигурява достъп до финансови решения на семейства с ниски доходи. Целевата група на проекта са семейства с доход между 20 – 100% от средната работна заплата, изчислена индивидуално за всяка област, в която оперира партньорството.

Заемите се използват единствено за жилищни подобрения.
С предимство на такива, които са свързани с подобряване на енергийната ефективност на жилищата на клиентите, като например:

• ремонт на покрив и/или хидроизолация;
• външна изолация;
• поправка и смяна на дограма;
• ремонт на ВиК и баня;
• смяна на отоплителна система.

Първите кредити по съвместната програма са отпуснати през септември 2008 г. От началото на проекта досега са обслужени над 1000 семейства от цялата страна, включително и по програма „Енергийно обновяване на българските домове“, инициирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Общата сума на раздадените заеми е в размер на близо 1 000 000 евро.

Мнозинството от заемите са за енергийна ефективност (приблизително 70%), като целите на програмата са да се намалят енергийните разходи на семействата с 20 – 50%. Мнозинството от клиентите са хора с ниски доходи, които нямат достъп до банковата система или не отговарят на нейните критерии за заем. Програмата представлява единствения възможен начин за получаване на заем, като условията на заема са много по-добри от средните за страната за гореспоменатата целева група. Гъвкавото ценообразуване на продукта е прието изключително добре от бенефициентите.

Критериите за подбор на семейства са съобразени с икономическото развитие на всеки регион в страната и не са унифицирани, което го прави по-конкурентен от традиционните банкови модели. Множеството мониторинг посещения и независими външни оценки сочат, че Хабитат България и Микрофонд АД са развили един гъвкав и конкурентен продукт, който е добре приет от целевата група. Що се отнася до застъпването на различни региони в страната, най-представените са Враца, Разград, Сливен и Силистра.

От 2015 г. DIGH оттегля финансирането си на регионално ниво, което на практика прекратява съвместния фонд от 2008 г. Въпреки това финансовият продукт продължава да се предлага благодарение на цялостното финансиране и отдаденост на Микрофонд АД.