Проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения”

В периода септември 2022 – декември 2023 г. МРРБ и Хабитат България работиха съвместно за изпълнението на проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, финансиран в рамките на ОП „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Фондация „Подслон за човечеството“/Хабитат България, а партньор – Министерство на регионалното развитите и благоустройството (МРРБ).

Целта на проекта бе да се създаде механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество, което да допринесе за постигане и на двете цели на процедурата за финансиране:
• Партньорско управление с гражданите и бизнеса; и
• Открито и отговорно управление.

Специфичните цели на проекта са:
1. Създаване на достъпни и прозрачни механизми за взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество;
2. Подобряване на социалните жилищни политики и практики на местно и национално ниво;
3. Повишаване на общественото разбиране за важността на социалната жилищна политика за подобряване условията на живот на всички общности.

Целеви група по проекта са: общински администрации и служители по управление на общинските жилища в цялата страна, неправителствени организации работещи с уязвими групи, както и широката общественост.

В рамките на проекта бяха успяхме да изследваме текущото състояние и управлението на общинския жилищен фонд в страната и изготвихме препоръки за подобрение в няколко различни формата:

• чрез онлайн анкетиране бе събрана информация за общинските жилища от всички 265 общини вкл. 24-те районни администрации в София. На практика това бе първото пълно проучване на общинския жилищен фонд в България. Изготвен бе доклад с анализ на съществуващите практики по управление на общинските жилища в България и препоръки за подобрението им;

• въз основа на препоръките за подобряване управлението на общинския жилищен фонд МРРБ изготви и разпространи до всички общини Указания за подобряване на реда и управлението на общинския жилищен сграден фонд от МРРБ, 16.08.2023“;

• проведени бяха два онлайн дискусионни форума с представители на общини и граждански организации;

• изготвен бе и Доклад с препоръки за подобряване на социалната жилищна политика в България като резултат от дискусии и допълнително анкетиране сред ръководни лица в общините, които имат общински жилищен фонд и проучване на най-добри практики на европейски държави;

• създаден бе уеб базиран инструмент за дискусии и споделяне на знания и добри практики по управление на общинските жилища www.obshtinskidom.bg, където са събрани всички данни от проучванията, предоставена е възможност за комуникация и обмен на информация между общини и граждани и са публикувани материали свързани със социалните жилищни политики на местно и национално равнище;

• проведена бе информационна кампания, като бяха разпространени в социални мрежи и медии 6 инфографики с основни изводи и послания;

• публикувани бяха 12 ежемесечни електронни бюлетини за информиране на регистрираните над 360 получатели за новости в жилищните политики и законодателство, активни дискусии и консултации;

• иницииран бе процес за приемане на Национална жилищна стратегия с хоризонт 2050 г.

Хабитат България и Дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ ще продължат ползотворното си сътрудничество по основните приоритети и предизвикателства на жилищната среда в България.

Проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“ се изпълнява от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg
Общата стойност на проекта е 59 898 лева, като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по ОПДУ е 52 328 лева, от които 44 479 лева са средства от Европейския социален фонд и 7 849 лева – национално съфинансиране.