Изследване и аргументи за нови жилищни политики

Проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява от Хабитат България в периода от октомври 2019 г. до април 2022 г. Той е финансиран в рамките на Първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП. Целта му е да спомогне разработването на адекватни общински и национални жилищни политики, както и да допринесе за подобряване жилищните условия на уязвими групи от населението.

В периода 20 юли – 20 октомври 2020 г. Хабитат България проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди в ромски общности в гр. Сливен – кв. „Надежда“ и с. Тополчане и гр. Търговище – кв. „Малчо Малчев“ и с. Голямо Ново. Анкетирани бяха над 800 домакинства, други 20 се включиха във фокусирана групова дискусия. Резултатите от проучването бяха анализирани и обобщени в аналитичен доклад, изготвен от ръководителя на изследването доц. Алексей Пампоров.

През юни 2021 г., Хабитат България организира две кръгли маси, на които официално представи доклада „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“. В събитията, проведени със съдействието на двете пилотни общини се включиха общински служители, граждани, представители на граждански организации, местни общински и държавни структури.

Резултатите от проучването в Сливен показват, че:

 • По отношение на инфраструктурната обезпеченост на жилищата в кв. „Надежда“ само 26,8% от анкетираните имат тоалетна вътре в жилището и само 33,2% – баня. В с. Тополчане тоалетна вътре в жилището имат само 19,3%, а баня – 35%;
 • Относно наличните документи за собственост в кв. „Надежда“ какъвто и да е документ за собственост имат едва 12,8% от анкетираните. Почти три четвърти от домакинствата нямат никакъв документ. Съвкупността от домакинства в с. Тополчане е разделена на две приблизително еднакви части – 56,9% имат някакъв документ за собственост, докато останалите 43,1% нямат документи или не знаят дали има такива;
 • Изследваните общности са действително с концентрация на бедност. В с. Тополчане, където е и най-висок рискът от бедност, 87,5% от домакинствата живеят с доходи под националната линия на бедност за съответната година, а специфичната линия на бедност е 147 лв. В кв. „Надежда“ доходите са по-високи и там под националната линия на бедност живеят 57% от жителите на квартала.

В Община Търговище установихме, че:

 • 71% от респондентите в кв. „Малчо Малчев“ и 79% в с. Голямо Ново декларират, че разполагат с нотариален акт за жилището си, а съответно 15% и 13% имат договор за покупка, но без нотариален акт. Едва 13% в града и 8% в селото нямат документи или не знаят дали има такива;
 • За да оптимизират своите разходи, домакинствата използват различни подходи за отопление на жилищата си през зимата. Данните показват, че между различните квартали не се наблюдават твърде големи разлики. Само 33% в Търговище и 21% в с. Голямо Ново отопляват всички стаи. Подобни са процентите и на хората, които се събират да живеят в една стая през зимата – 26% в града и 30% в селото. Много домакинства отопляват основно една стая, в която се събират през деня, а спалните затоплят само преди лягане – 26% в Търговище и 30% в с. Голямо Ново;
 • Висок е процентът респонденти, които биха похарчили пари за сериозен основен ремонт на настоящето си жилище. В кв. „Малчо Малчев “ в Търговище само 15% са отговорили, че нямат планове за извършване на подобрения, всички останали планират да отделят средства за ремонт на покрив (66%), смяна на дограма (52%) или дострояване на допълнителни стаи (42%). В с. Голямо Ново основните приоритети са ремонт на покрив (62%) и смяна на дограма (76%).

Повече за двете събития, основни акценти от проучването и пълният текст на доклада можете да видите тук:

За представянето на ключови резултати от социологическо изследване в социалните мрежи бяха разработени десет инфографики, които можете да разгледате в галерията по-долу.

Успоредно със социологическото изследване и благодарение на съдействието на община Сливен и община Тръговище, се осъществи и проучване на действащите общински жилищни политики и практики за подобряване на жилищните условия в съответните общини, което включва:

 • Изследване на общинските стратегически и програмни документи за жилищните политики;
 • Изследване на общинските наредби за управление на общински жилища;
 • Проучване на общинския жилищен фонд;
 • Проучване на жилищната картотека за настаняване в общинския жилищен фонд;
 • Проучване на необитавания жилищен фонд на база подадени декларации за освобождаване от такса битови отпадъци.

Научете повече за проведените изследвания тук:
Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Търговище
Изследване на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Сливен

Въз основа на направеното проучване бяха изведени препоръки за подобряване на местните жилищни политики и практики, които бяха съгласувани и обсъдени на консенсусни кръгли маси с Община Сливен и Община Търговище през октомври и ноември 2021 г. Инициираният дебат и пряката работа с публичните власти, както и включването и на други заинтересовани страни ще допринесе за формулирането на отговарящи на реалните нужди общински жилищни политики, програми и наредби. Съвместната ни работа по темите свързани с жилищните условия и потребности на уязвими групи от населението подпомага работата на местните общини при разработването на нови общински жилищни програми.

Докладите с препоръките можете да разгледате тук:
Препоръки за подобряване на жилищните политики в община Търговище
Препоръки за подобряване на жилищните политики в община Сливен

На 14-ти април 2022 г. Хабитат България организира конференция на тема “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”, която се проведе на живо в Астория Гранд Хотел – гр. София и онлайн в платформата Zoom. По време на събитието бяха разгледани теми, свързани с жилищната проблематика на местно, национално и глобално ниво. Хабитат България постави за дискусия наболели въпроси като този, че страната няма актуална национална жилищна политика, регламентирана в стратегически документ, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване. Близо 120 участници се включиха в конференцията, сред които представители на 4 държавни институции, 20 общински администрации, 24 граждански организации, 3 университета и 8 медии.

Събитието бе открито с привествия от страна на арх. Стефан Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ ) и Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. Сред участниците в панелните дискусии се откроиха арх. Дима Лекова – и.д. Директор Дирекция “Жилищна политика” МРРБ, Весела Звезданова – началник-отдел “Стратегии и програми” МРРБ, инж. Пламен Петров – експерт “Стратегии и програми” МРРБ, Пламен Петров – НСРОБ, Ирина Мутафчийска – Национален център за териториално развитие (НЦТР), Стефан Радев, кмет на Община Сливен, както и представители на редица общини и неправителствени организации, ангажирани с жилищната проблематика.

Въз основа на изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики, опита на други страни със сходни проблеми и стратегически документи на еропейско и глобално ниво Хабитат България представи препоръките си към националната жилищна политика и нормативна уредба. Участниците в конференцията се обединиха около идеята, че на първо място е необходимо да бъде приета с широк политически консенсус дългосрочна Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г., в която да бъдат заложени ясни визия, приоритети и измерими цели за осигуряване на достъпа до качествени жилища на всички. По отношение на Закона за социални услуги е важно създаването на нова услуга от общ икономически интерес – социално жилищно настаняване, за чието предоставяне общините да получават компенсации от държавата.

Пълен видеозапис на конференцията можете да гледате тук 👇

Препоръките са включени в обобщен доклад “Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политики за тяхното подобряване”, печатно копие от който беше разпространен до държавни институции, средни и големи общини и граждански организации в цялата страна. Можете да разгледате доклада тук: Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политики за тяхното подобряване

Вижте кои са ключовите препоръки към жилищните политики и практики тук 👇

Работата на Хабитат България по проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики“ бе обект на редица медийни публикации, част от които можете да разгледате тук:

Следете актуални новини за проекта на създадената Facebook страница: Жилищни политики в България

Проектът „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 93 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Подслон за човечеството/Хабитат България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.