Социални жилища в Дупница

В периода август 2014 г. – октомври 2015 г. Хабитат България работи в партньорство с Община Дупница и Сдружение „Амала-Приятели“ по проект ИНТЕГРА “Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница“, № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-С0001.
Основната цел на проекта е повишаване на благосъстоянието и устойчивото интегриране на маргинализираните общности чрез прилагане на интегрирани мерки и подходи. Този проект се осъществи в подкрепа на голям инвестиционен проект на Община Дупница “Дом за всеки“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) BG161PO001 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“.

В рамките на “Дом за всеки” бяха построени 150 общински социални жилища, в които бяха настанени 460 лица от маргинализирани, уязвими групи, като хора с увреждания, бездомни, самотни родители, многодетни семейства. Проектът “ИНТЕГРА” допълва “Дом за всеки”, като предоставя подкрепа на целевите групи, за да се гарантира интегриран подход за решаване на техните многобройни проблеми.

Основните дейности, които изпълни екипът на Хабитат България по проекта бяха следните:

По направление II: „Достъп до образование”

Фондацията предостави услуги за информиране и напътствия (индивидуално и групово) на младежи и техните родители за необходимостта от осигуряване на средства за образование чрез планиране и управление на семейния бюджет, подобряване на жилищните условия, подготовка за интервю за работа, автобиографии и др. чрез еднодневни семинари в четири модула:

• Планиране на приходи и разходи на домакинството;
• Планиране и постигане на финансови цели – методи за спестяване;
• Подобряване на жилищните условия – предпоставка за по-добро интегриране;
• Подготовка за кандидатстване за работа – интервю за работа и автобиография.

По всеки от модулите бяха проведени по шест еднодневни семинари за информиране, в които взеха участие близо 400 представители на целевата група.

По направление III: „Социално включване”

Хабитат България предостави индивидуални консултации и медиация на представителите на целевите групи, с цел насърчаване на тяхното социално включване. Разработени бяха правила за работа и в община Дупница бе въведена нова социална услуга – Жилищен медиатор. Ангажиран и обучен бе екип от девет жилищни медиатори. Същите проведоха посещения на място на представители на целевата група и на всички кандидати за настаняване в общинско социално жилище. Медиаторите подпомогнаха всички кандидати в подготовката на необходимите документи, попълване на заявления, съдействие за издаване на справки и удостоверения от институциите. Въз основа на събраната информация се направи класиране и подбор на кандидатите за социални жилища, жилищните медиатори консултираха и представители на целевите групи, които не бяха одобрени за настаняване в социалните жилища относно възможностите за подобряване на жилищните условия на домовете, които обитават.

По направление IV: „Мерки за трайна десегрегация”

Екипът на Хабитат България участва в разработването на методологически и методически инструменти за подобряване качеството на местните политики за интеграция на маргинализирани общности, в т.ч.:

• Анализ на очакваните месечни разходи за наем, поддръжка и експлоатация на бъдещите социални жилища;
• Разработване на методиката за оценка на нуждата от социално жилище и класиране на кандидатите;
• Разработване на методика за набиране и разходване на средствата от наеми, постъпващи в паричен общински жилищен фонд;

Проведено бе и обучение на служителите от звеното за координация за прилагане на разработената методика за оценка на нуждата от социално жилище.

Хабитат България участва в организирания от община Дупница форум по проекта, на който се представи натрупания опит за изграждане, настаняване и управление на социални жилища за маргинализирани групи.