Проект SUNRISE – Фотоволтаични системи за балкони

Проектът се изпълнява в периода 01.11.2022 г. – 30.04.2025 г. от консорциум с водеща организация Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) и партньори от Хабитат България, Алианс на потребителите в Литва (LCA), Habitat for Humanity International (HFHI), Германско дружество за слънчева енергия (DGS) и Хабитат Македония. Има за цел да спомогне преодоляването на бариерите за използване на възобновяема енергия (особено слънчева) от домакинствата в многофамилни жилищни сгради.

Проектът стимулира въвеждането на инструменти за подпомагане и насърчаване на домакинствата в инсталирането на Plug-in PV, включително нетно отчитане на произведената и потребена енергия на годишна база, и се стреми да допринесе за постигане на по-високите цели на Европейския съюз за 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2050 г. Той е особено актуален в съвременните условия, когато високите цени на енергията показват важността на използването на ВЕИ за генериране на електричество, включително на ниво домакинства.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ДЪЛГОСРОЧЕН АСПЕКТ

Въвеждането на PROSUMER – ПРОИЗВЕЖДАЩ ПОТРЕБИТЕЛ допринася за:

• намалени въглеродни емисии, ползи за околната среда и сигурност за домакинствата и обществото като цяло;
• по-евтини сметки за енергия, енергийна автономност;
• отприщване на частни инвестиции във ВЕИ;
• инсталациите в малък мащаб ще накарат хората да осъзнаят, че заедно могат да окажат влияние върху енергийния преход.

ГЛАВНА ЦЕЛ

• Увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници в жилищния сектор от отделните собственици на жилища или наематели – подход “PROSUMER” – произвeждащ потребител на енергия.

Проектът е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK). Конкурсът на EUKI за проектни идеи се осъществява от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ). Общата цел на EUKI е да се насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел намаляване на емисиите от парникови газове. www.euki.de/en

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

• Идентифициране на предизвикателствата и възможностите за участие на общността в прилагането на ВЕ в жилищния сектор;
• Изграждане на капацитет;
• Идентифициране и разпространение на решения за финансиране на ВЕИ и подход «ПРОИЗВЕЖДАЩ ПОТРЕБИТЕЛ» в жилищния сектор;
• Повишаване на осведомеността и инсталиране на демонстрационни Рlug-in фотоволтаични системи.

Група 1

• Проучване и анализ на правната и политическа рамка и нейното въздействие върху подхода Prosumer – Произвеждащ потребител на енергия от ВЕИ, в страните партньори;
• Картографиране на заинтересованите страни и създаване на консултативна група за подобряване на прилагането на ВЕ в жилищните сгради в целевите държави;
• Специфични за всяка държава препоръки за подходи, насочени към Prosumer – Произвеждащ потребител в жилищния сектор (стратегически документи).

Група 2

• Проучване и картографиране на целевите организации, които работят пряко с потребителите на ниво сграда (етажни собствености, професионални домоуправители, организации за защита на потребителите);
• Разработване на обучителна програма, съобразена с търсенето, за целевите/участващите организации, с фокус върху уязвимите потребители;
• Разработване на технически материали за обучение и провеждане на обучение.

Група 3

• Картографиране на финансовите продукти и услуги за ВЕ на ниво собственици на жилища/наематели (заеми, програми за подпомагане, субсидии, безвъзмездни средства и т.н.);
• Оценка на финансовия потенциал на сдруженията на собствениците на жилища (ССЖ) за прилагане на по-малки мерки за ВЕИ;
• Разпространение и повишаване на осведомеността относно решенията за финансиране на устройства за ВЕ на ниво собственици на жилища/наематели.

Група 4

• Провеждане на входно и изходно проучване;
• Повишаване на осведомеността сред обществото за Рlug-in фотоволтаични системи включващо:

1. изработка на образователен видеоклип и шест броя инфографики;
2. набор от данни за общи изображения и текстове за печатни материали;
3. информационна кампания в социалните и традиционни медии.

• Инсталиране на 30-40 демонстрационни фотоволтаични системи с възможност за включване.

Научете какво представлява системата Plug-in PV и какви са предимствата при нейното използване, като разгледате видеото и галерията от шест инфографики.

Посетете проектната страница: Проект SUNRISE – Prosumer Solar Energy. Домакинства, произвеждащи енергия за бита от слънцето