Проект БИО-БАЛАНС за устойчиво оползотворяване на биомаса

От юли 2021 г. Хабитат България работи по проект БИО-БАЛАНС “Балансирано използване на твърда биомаса за постигане на климатична неутралност в страните от ЦИЕ”, съвместно с организациите на WWF в Унгария, България и Румъния, Енергийна Агенция Пловдив, националните организации на Habitat for Humanity в Унгария и Румъния. Проектът е финансиран по програма LIFE на Европейската комисия и ще се изпълнява в срок до 30.06.2024 г.

На национално ниво проектът цели да предложи интегрирана рамка за управление на биомасата, която да дава възможност за нейното устойчиво оползотворяване и за постигане на стратегическите цели за климат и енергия. На местно ниво проектът ще допринесе за намаляване ползването на дърва за огрев и за заместването им с алтернативни енергийни решения, така че да се предотврати замърсяването на въздуха през отоплителния сезон в общини с енергийно бедни домакинства. Въз основа на най-добри практики и с помощта на експерти от екипа на проект БИО-БАЛАНС ще се разработят концепции и набор от инструменти и механизми за решаване на проблема. По проекта ще се създаде фонд за местни действия, който ще финансира изпълнението на демонстрационни мерки.

Работата на Хабитат България е фокусирана върху дейност С8. „Подкрепа на общини, в които общностите с ниски доходи ползват предимно дърва за огрев“. Споделянето на знания и сътрудничеството между общините, местните неправителствени организации и активните граждани ще благоприятства прилагането на най-добрите практики за използването на биомаса в тези общини и общности. Проектът ще бъде осъществен пилотно в Ботевград. Там ще бъдат демонстрирани примери за използване на устойчива биомаса и алтернативни форми за отопление, които носят социални, икономически и екологични ползи. След като през 2022 г. бе направено проучване на социалните аспекти на използването на биомаса в домакинствата в България – част от по-мащабно изследване за страните в ЦИЕ, се проектираха дейности, които да отговарят най-добре на установените нужди на общностите, отопляващи се основно на дърва, така че да се гарантира устойчиво ползване на биомасата и минимизиране на въздействието върху околната среда от нейното изгаряне.

През 2023 г. бяха сключени договори с домакинства, живеещи в условия на енергийна бедност, които са настанени в общински жилищен блок. Изградени бяха 13 броя еднотипни клетки (единични и двойни) за сушене на дърва за огрев с цел дървата да изсъхнат добре, за да изгарят по-ефективно и да не замърсяват околната среда. Преди и след инсталирането на клетките се проведоха информационни срещи с домакинствата.

През 2024 г. предстои провеждане на адаптирани обучения за енергийна ефективност за бенефициентите по проекта и наблюдение на резултатите от извършените дейности.

Научете повече тук: https://www.facebook.com/groups/chistaenergiya

Проектът БИО-БАЛАНС e финансиран по LIFE Programme за управление и информация, свързани с климата и се изпълнява от WWF в партньорство с Енергийна агенция Пловдив и офисите на Habitat for Humanity в България, Румъния и Унгария. Той надгражда резултатите, постигнати по проекта Bio Screen, който цели да предотврати увеличаването на използването на горска биомаса за енергийни цели.