Становище по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 -2027, версия юни 2022 г.

Новини

Хабитат България подготви становище по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027, версия юни 2022 г.

По отношение на жилищния фонд, в страната има три големи категории проблеми:

1) амортизирани, неподдържани и с ниска енергийна ефективност жилища, особено в многофамилни жилищни сгради;
2) незаконни, нестандартни, често пренаселени жилища, без достъп до базова инфраструктура в кварталите с концентрация на бедност;
3) над 30% необитавани жилища.

В новата версия на Програмата за развитие на регионите 2021-2027, отново са неглижирани проблемите с лошото състояние на жилищния фонд и особено в кварталите с концентрация на бедност, където качеството на живот е абсолютно недопустимо в 21 век, в страна член на Европейския съюз. Липсата в ПРР на достатъчно данни и анализ на проблемите в жилищната инфраструктура е предпоставка за подценяване на нуждите и залагане на недостатъчни по вид и мащаб дейности и финансиране за периода 2021-2027 г.

Необходима е реформа в ЗУТ, която да създаде предпоставки за реализиране на инфраструктурни проекти в неформалните квартали. Хората искат да живеят в общността, която ги подкрепя, макар и в мизерни условия, а не във враждебна среда, каквато се явява тази в новоизградените социални жилища. Това беше доказано от резултатите от програмен период 2014-2020, където с малки изключения, социалните жилища се оказаха непривлекателни за домакинствата от ромски произход.

В изготвеното становище, Хабитат България прави няколко предложения, едно от които е:

За постигане на целите поставени в Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. и приетата в него Пътна карта 2030, е планирано обновяването на сгради на площ от 22 203 509 м2 до 2030 г., за което са необходими инвестиции от 4,6 млрд. лв. В настоящата програма, която обхваща периода 2021-2027 и на практика ще се изпълнява до 2030 г., ресурса е намален от 224 млн. евро – на 150 мл. Евро. Действително, в Националния план за възстановяване и устойчивост са планирани 1,2 млрд евро за обновяване на сградния фонд – жилищен и нежилищен, което обаче няма да осигури необходимия мащаб на енергийно обновяване при съществуващите правила на 100% грант, за това предлагаме:

• да се поставят изисквания за постигане на клас А на обновените сгради;
• да бъде въведен нов механизъм за финансиране, който подпомага с не повече от 50% грант домакинствата и то при постигане на клас А на енергийна ефективност;
• да бъдат предвидени финансови механизми за осигуряване на самоучастието на домакинствата, с безлихвен заем или нисколихвен такъв;
• 100% грант, под формата на еднократна социална помощ за енергийно обновяване на жилището да се отпуска единствено за уязвими и в енергийна бедност домакинства.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 -2027, версия юни 2022 г