Становище по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 -2027

Новини

Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 -2027, съфинансирани от Фонда за справедлив преход, версия октомври 2022 г.

На първо място бихме искали да обърнем внимание на факта, че в текста на изпратеното електронно писмо до ТРГ по ОПРР се посочва: “Новите 2 приоритета на ПРР са разработени в съответствие с проектите на Териториалните планове за справедлив преход на областите Стара Загора, Кюстендил и Перник.“ На практика в приложения документ за допълнение към ПРР се предлага 1 нов приоритет:

Priority: 3 Справедлив преход

2.1.3.1. Specific objective: Предоставяне на възможност на регионите и хората да се справят със социалните въздействия, заетостта, икономиката и въздействието върху околната среда от прехода към целта на Съюза за климата през 2030 г. и климатично неутрална икономика до 2050 г. въз основа на Парижкото споразумение.

На лице е разминаване и в текста на решението, което искате да се гласува:

Решение 1: Тематичната работна група за разработване на ПРР одобрява допълване на Програмата с предложените нови приоритети, съфинансирани от Фонда за справедлив преход.

В този смисъл, би следвало да коригирате изпратения образец на решение, защото документа, допълващ ПРР визира един нов приорите по ОПРР, а именно приоритет 3 Справедлив преход.

По отношение на предложеното допълнение към ПРР, предлагаме следното:

Към посочените в документа интервенции, които вероятно са планирани в съответствие с териториалните планове за справедлив преход, да бъдат добавени и допълнителни кодове, които биха допринесли за по-доброто икономичесто развитие на 3-те региона. Към документа няма обосновка защо са посочени само 15 типа интервенции и как е направено разпределението на средствата между тях, 2.1.3.1.3.Indicative breakdown of the programmed resources (EU) by type of intervention Reference: point (d)(viii) of Article 22(3) CPR Table 4: Dimension 1 – intervention field.

В Приложение І от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година, е записано: „За специфичната цел „осигуряване на възможност на регионите и населението да се справят с въздействието върху социалната сфера, заетостта, икономиката и околната среда на прехода за постигане на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г., въз основа на Парижкото споразумение“, получаваща подкрепа от ФСП, могат да се използват областите на интервенция по всички цели на политиката, при условие че са съобразени с членове 8 и 9 от Регламента за ФСП и са в съответствие със съответния териториален план за справедлив преход. За тази специфична цел коефициентът за изчисляване на подкрепата за целите, свързани с изменението на климата, е определен на 100% за всички използвани области на интервенция.“
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

В тази връзка, предлагаме да бъдат добавени и следните полета на интервенция, с които можете да се запознаете тук:
Становище по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 -2027