Първо проучване на общинския жилищен фонд в България

Новини

Общините не получават подкрепа от държавата за поддържане на услугата социално жилищно настаняване, като услуга от общ икономически интерес.

Броят на общинските жилища в страната е 32 225 или 0,8% от националния жилищен фонд, 82 240 души или 1,2% от населението са настанените в тях. Само 899 са социалните жилища, разположение на територията на 25 общини и реализирани по ОПРР 2007-2013 или 2014-2020. Това показва съвместно проучване на Хабитат България и Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието и управлението на общинския жилищен фонд в страната.

В страната ни липсва актуална национална жилищна стратегия, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване. В Закона за социалните услуги не е регламентирана услуга настаняване в социално жилище на семейства в жилищна нужда, въпреки че в Европейското законодателство осигуряването на социални жилища за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение се приема за социална услуга от общ икономически интерес.

Настаняването в общинско жилище по реда на общинските наредби, приети на основание член 45а от Закона за общинската собственост, е единственото решение за домакинства в жилищна нужда, но то няма статут на социално жилищно настаняване и не е регламентирано като социална услуга. Общините предоставят общински жилища на цени десет и повече пъти под пазарните наеми и генерираните средства не дават възможност за обновяване на наличния общински жилищен фонд и неговото разширяване. Те обаче не получават компенсация от държавата за тази услуга от общ икономически интерес.

Проведеното в периода октомври – декември 2022 г. онлайн анкетиране относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, обхваща всички 265 общини в България, както и 24-те районни администрации на Столична община. Към тези данни бяха добавени и мненията на 92-ма граждани – потенциални потребители на услугата „общинско жилищно настаняване“. Негова цел бе събирането на актуална информация за състоянието на общинския жилищен фонд в цялата страна, проследяването на текущите практики за управление на общинските жилища, както и основните проблеми, които общините и гражданите срещат по отношение настаняването в общинско жилище.

Данните от проучването показват, че :

216 общини управляват общински жилищен фонд (ОЖФ), а 49 не разполагат изобщо с такъв. 85 общини или 32% от общините с ОЖФ имат по-малко от 10 налични общински жилища. 53% от общините с ОЖФ нямат Резервен жилищен фонд, а 1448 е броят на всички резервни общински жилища в цялата страна. Най-големият брой общински жилища – 8917 са на територията на Столична община или 27,7% от всички общински жилища в страната. Значителна част от тях се предвидени за продажба –1457 жилища или 16,3% от фонда.

97% от общинските жилища в страната са заети, като в 130 общини чакащите за настаняване наброяват 10 085. Срокът за настаняване в 77% от общините е до 5 години, като при Столична община и още шест общини той е безсрочен. 75% от общините предоставят възможността за многократно удължаване на срока за настаняване. Средната наемна цена е 0,98 лв./м2.

Според анкетираните граждани състоянието на наетите общинските жилища е било отлично само в 14% от тях. Почти 50% са били в лошо състояние, 9% негодни за обитаване и 33% с необходимост от козметичен ремонт.

• Финалните резултати и препоръки от изследването бяха представени по време на онлайн дискусионен форум, в който се включиха над 90 участника, сред които експерти от Дирекция “Жилищна политика” към МРРБ, представители на общинската администрация и гражданските организации. Пълен видеозапис можете да гледате ТУК.

Информацията е достъпна и чрез профилите на всяка община в създадената в рамките на настоящия проект онлайн платформа www.obshtinskidom.bg. Платформата e място за дискусии и споделяне на полезни материали и документи, свързани с управлението на общинските жилища, пространство за сътрудничество и комуникация между общинските жилищни експерти и източник на информация и ресурси в помощ на работещите в общините. За да улесни потребителите, съдържанието й е разделено в следните основни раздела: “Общини” – с актуална информация за всяка една община в България включително брой общински жилища, действащи наредби, контакти и др. “Ресурси” – с полезни документи и наредби. “Форум” – с възможност за задаване на въпроси към представител на конкретна община било то като гражданин или като представител на друга община. “Бюлетин” – с възможност за ежемесечен абонамент.

Въз основа на направения анализ са изработени препоръки за подобряване управлението на общинския жилищен фонд. Общините ще получат методически указания за подобряване на практиките по управление на общинските жилища, разработени от експерти на МРРБ, Всички мнения и препоръки при изпълнението на проекта ще бъдат основа за изготвяне на становище за иницииране приемането на Национална жилищна стратегия на страната, която да даде дългосрочна перспектива за осигуряване на по-добра жилищна среда.

Запознайте се с изготвените доклади тук:
ДОКЛАД от проучване за ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА сред ОБЩИНИТЕ в България, МРРБ и Хабитат България, 2023
ДОКЛАД от проучване за настаняване в ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ проведено сред ГРАЖДАНИ, МРРБ и Хабитат България, 2023

Анкетирането се осъществи в рамките на дейност „Анализ на съществуващите практики по управление на общинските жилища в България“, част от проекта „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, финансиран в рамките на ОП „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”. Проектът се изпълнява в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Проект “Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“ се реализира в периода 25 август 2022 г. – 31 декември 2023 г. Негова цел е създаването на механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество. Общата стойност на проекта е 59 898 лева, като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по ОПДУ е 52 328 лева, от които 44 479 лева са средства от Европейския социален фонд и 7 849 лева – национално съфинансиране.