Становище по Закона за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници

Новини

Хабитат България внесе становище по Закона за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници. Законът има за цел да транспонира изискванията на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, от 11 декември 2018 година, за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Настояваме за дефиниране на „потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници” и на “съвместно действащите потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници“.

Необходимо е да се дадат права на потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници да произвеждат, консумират, акумулират и продават електрическа енергия без да са изправени пред непропорционални административни тежести. Гражданите, живеещи в апартаменти трябва да могат да ползват правата за такова потребление в същата степен, както домакинствата в еднофамилни къщи.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище по Закона за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници